Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1129. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014, stran 3004.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Jesenice za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2014 so realizirani v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     V EUR|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                    |      2014|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 17.808.617,50|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 16.077.502,50|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            | 13.511.580,27|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    | 10.428.129,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |  2.028.778,76|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |  1.054.672,51|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.565.922,23|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  2.254.153,20|
|    |premoženja               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    5.359,10|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   92.446,75|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   18.411,55|
|    |storitev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   195.551,63|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   373.456,87|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   124.168,67|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   249.288,20|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    3.755,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    3.755,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.353.903,13|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   438.644,85|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna |   915.258,28|
|    |iz sredstev EU             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 19.433.392,53|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  5.397.883,29|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |  1.287.079,57|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   194.523,86|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.764.148,63|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |   92.131,23|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   60.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  7.578.113,21|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |   232.815,37|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |  3.466.339,50|
|    |gospodinjstvom             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   776.989,22|
|    |organizacijam in ustanovam       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  3.101.969,12|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  5.276.324,54|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakupi in gradnja osnovnih     |  5.276.324,54|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  1.181.071,49|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |   130.771,05|
|    |fiz. osebam, ki niso pr. up.      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |  1.050.300,44|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     | –1.624.775,03|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –1.557.462,62|
|    |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj   |        |
|    |prihodki brez prihodkov        |        |
|    |od obresti minus skupaj odhodki    |        |
|    |brez plačil obresti)          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |  3.101.506,00|
|    |71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus |        |
|    |tekoči odhodki in tekoči transferi)  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0,00|
|    |naložb                 |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|    |privatizacije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  3.000.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  3.000.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  3.000.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   546.171,52|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   546.171,52|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   546.171,52|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |   829.053,45|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  2.453.828,48|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  1.624.775,03|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  2.163.372,30|
|    |12. 2013                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XIII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  2.992.425,75|
|    |12. 2014                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 2.992.425,75 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2014, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2015 v naslednji višini:
– KS Plavž      – neporabljena sredstva iz naslova
           donacij v višini 100,00 € na
           proračunsko postavko 4094, konto 402009
           (Krajevni praznik),
           – neporabljena sredstva iz naslova
           donacij v višini 200,00 € na
           proračunsko postavko 4097, konto 402009
           (Novoletna obdaritev),
           – neporabljena sredstva iz naslova
           donacij v višini 390,00 € na
           proračunsko postavko 4099, konto 402009
           (Akcije v KS),
– KS Hrušica     – neporabljena sredstva iz naslova
           donacij v višini 15,00 € na proračunsko
           postavko 4007, konto 402009 (Novoletna
           obdaritev),
– KS Sava       – neporabljena sredstva iz naslova
           donacij v višini 250,00 € na
           proračunsko postavko 4057, konto 402009
           (Novoletna obdaritev),
– KS Podmežakla    – neporabljena sredstva iz naslova
           donacij v višini 330,00 € na
           proračunsko postavko 4067, konto 402009
           (Novoletna obdaritev),
– Občinska uprava   – neporabljen del sredstev požarne
           takse v višini 35.101,45 € na
           proračunsko postavko 3061, konto 432300
           (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003
           Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
   1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2013     363.948,69 €
  2. Pripis obresti v letu 2014            1.996,95 €
  3. Vplačilo sredstev iz proračuna         60.000,00 €
  3. Izplačila iz rezervnega sklada         115.519,03 €
  4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2014     310.426,61 €.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 136.972.849 €.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2014 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-23/2013
Jesenice, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti