Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1131. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, stran 3006.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 8. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2014 je naslednja:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             | Realizacija|
|                         |    2014|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 21.089.830|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 19.862.262|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 17.631.368|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 15.436.888|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |  1.926.397|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   267.545|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |     538|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.230.894|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.456.980|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   12.948|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   79.595|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   100.408|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   580.963|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   123.415|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.993|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   121.422|
|    |in neopredmetenih sredstev        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   46.310|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   46.310|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.049.160|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   951.407|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  |   97.753|
|    |iz sredstev proračuna EU         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    8.684|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    8.684|
|    |institucij                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 21.705.934|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  6.179.617|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.294.197|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   200.668|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.286.629|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   52.322|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |  1.345.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             | 10.250.834|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   248.342|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  6.271.636|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |  1.031.446|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.699.410|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.545.152|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.545.152|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   730.331|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,|   379.926|
|    |ki niso pror. uporabniki         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   350.405|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ |  –616.104|
|    |(I.-II.)                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   420.000|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   420.000|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   420.000|
|    |in finančnih naložb            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |  –420.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |  3.800.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  3.800.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |  3.800.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   515.789|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   515.789|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   515.789|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  2.248.107|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  3.284.211|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   616.104|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  2.887.003|
|    |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA        |      |
|    |– PRENOS V 2014              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
2. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2014 je 5.135.110 €, od tega Občina Kamnik 4.802.929 € (namenska sredstva 4.346.684 € in nenamenska sredstva 456.245 €) in krajevne skupnosti 332.181 €.
Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2015.
Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2015.
3. člen
Stanje sredstev Sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta na dan 31. 12. 2014:
                                v €
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na dan 1. 1. 2014        |   3.392.545|
+------------------------------------------------+--------------+
|prihodki v letu 2014              |    802.523|
+------------------------------------------------+--------------+
|odhodki v letu 2014               |   3.905.561|
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na dan 31. 12. 2014       |    289.507|
+------------------------------------------------+--------------+
Neporabljena sredstva Sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za isti namen prenesejo v leto 2015.
4. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014:
                                v €
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje proračunske rezerve na dan 1. 1. 2014  |    28.817|
+------------------------------------------------+--------------+
|prihodki v letu 2014              |    250.000|
+------------------------------------------------+--------------+
|odhodki v letu 2014               |    261.399|
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 |    17.418|
+------------------------------------------------+--------------+
Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik se za isti namen prenesejo v leto 2015.
5. člen
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na dan 31. 12. 2014:
                                v €
+-------------------------------------------------+-------------+
|Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju |    19.243|
|na dan 1. 1. 2014                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|prihodki v letu 2014               |    40.800|
+-------------------------------------------------+-------------+
|odhodki v letu 2014               |    15.116|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju |    44.927|
|na dan 31. 12. 2014               |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
Neporabljena sredstva rezerv na stanovanjskem področju se za isti namen prenesejo v leto 2015.
6. člen
Stanje sredstev Sklada za ureditev prostorov GRS na dan 31. 12. 2014:
                                v €
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev Sklada za ureditev prostorov GRS|       0|
|na dan 1. 1. 2014                |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|prihodki v letu 2014              |    110.000|
+------------------------------------------------+--------------+
|odhodki v letu 2014               |       0|
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev Sklada za ureditev prostorov GRS|    110.000|
|na dan 31. 12. 2014               |       |
+------------------------------------------------+--------------+
Neporabljena sredstva Sklada za ureditev prostorov GRS se za isti namen prenesejo v leto 2015.
7. člen
Stanje sredstev Sklada za pokriti bazen na dan 31. 12. 2014:
                                v €
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev Sklada za pokriti bazen na dan |       0|
|1. 1. 2014                   |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|prihodki v letu 2014              |    150.000|
+------------------------------------------------+--------------+
|odhodki v letu 2014               |       0|
+------------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev Sklada za pokriti bazen na dan |    150.000|
|31. 12. 2014                  |       |
+------------------------------------------------+--------------+
Neporabljena sredstva Sklada za pokriti bazen se za isti namen prenesejo v leto 2015.
8. člen
Sestavni del Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine Kamnik za leto 2014, in se objavijo na spletni strani Občine Kamnik.
9. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2015
Kamnik, dne 8. aprila 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti