Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1116. Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije, stran 2961.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja:
– vrste uniform v Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava),
– delovna mesta, na katerih uradne osebe Finančne uprave (v nadaljnjem besedilu: uradne osebe) nosijo uniformo,
– kroj uniforme, trajanje in način uporabe uniforme,
– položajne oznake,
– videz in način nošenja uniforme,
– primere in pogoje, v katerih uradne osebe opravljajo naloge v uniformi in civilni obleki.
II. VRSTE UNIFORM
2. člen
(uniforma)
Uniforma je službeno oblačilo s pripadajočimi oznakami Finančne uprave, ki ga nosi uradna oseba pri opravljanju nalog Finančne uprave.
3. člen
(vrste uniform)
(1) Vrste uniform so:
– delovna obleka,
– službena obleka in
– identifikacijska obleka.
(2) Uniforma se nosi v skladu z njenim namenom in v kompletu.
(3) Oznake Finančne uprave in dopolnilni deli uniforme so sestavni del uniforme.
(4) Uradne osebe lahko za namene preizkušanja nosijo tudi druge dele uniforme, ki morajo biti opremljeni z oznakami Finančne uprave.
4. člen
(delovna mesta, na katerih uradne osebe nosijo uniformo)
(1) Delovno obleko nosijo inšpektorji, preiskovalci, cariniki in vodje oddelkov na finančnih uradih: v mobilnih oddelkih, oddelkih za carinjenje, Oddelku za analize in kontrole in Oddelku za mejno kontrolo Luka Koper.
(2) Službeno obleko nosijo direktor Uprave za carine in namestnik direktorja Uprave za carine na Generalnem finančnem uradu ter vodje sektorjev za carine na finančnih uradih (v nadaljnjem besedilu: uradne osebe na vodstvenih položajih, ki nosijo službeno obleko), kadar predstavljajo oziroma zastopajo Finančno upravo.
(3) Identifikacijsko obleko nosijo, kadar je to potrebno zaradi narave opravljanja posamezne naloge, inšpektorji, izterjevalci, cariniki, vodje oddelkov, vodje referatov in vodje sektorjev:
– na finančnih uradih: v oddelkih za trošarine, oddelkih za finančni nadzor, sektorjih oziroma oddelkih za izvršbo in v Oddelku za promet ter
– na Generalnem finančnem uradu: v Sektorju za preiskave in Oddelku za transferne cene.
(4) V aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Finančne uprave se določijo posamezna delovna mesta uradnih oseb iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, ki nosijo uniformo.
5. člen
(nošenje uniforme)
(1) Zunaj delovnega časa smejo uradne osebe nositi delovno in službeno obleko samo na poti na delo oziroma z dela.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uradne osebe nosijo delovno in službeno obleko tudi na slavnostnih dogodkih, ki so povezani z delom ali promocijo Finančne uprave. V teh primerih lahko nad napisom »CARINA« ali »FINANČNA UPRAVA« nosijo državna in druga odlikovanja.
(3) Identifikacijsko obleko nosijo uradne osebe samo pri opravljanju nalog Finančne uprave.
(4) Predstojnik Finančne uprave lahko izjemoma dovoli uporabo uniforme, njenih delov ali oznak tudi drugim osebam za namene promocije in druge namene, ki ne škodujejo ugledu Finančne uprave in niso v nasprotju z načeli, ki veljajo za nošenje uniforme v Finančni upravi.
III. KROJ UNIFORME IN DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME
6. člen
(kroji in opisi posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov uniforme)
Kroji in opisi posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov uniforme so določeni v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
IV. DELOVNA IN SLUŽBENA OBLEKA
7. člen
(nošenje položajnih oznak)
(1) Uradne osebe nosijo naslednje položajne oznake:
– položajno oznako I. reda: če zasedajo delovno mesto, ki se uvršča v tarifni razred V;
– položajno oznako II. reda: če zasedajo delovno mesto, ki se uvršča v tarifni razred VI;
– položajno oznako III. reda: če zasedajo delovno mesto, ki se uvršča v tarifni razred VII ali več.
(2) Uradne osebe na vodstvenih položajih nosijo naslednje položajne oznake z obrobo:
– položajno oznako vodje II. reda: če zasedajo delovno mesto, ki se uvršča v tarifni razred VI;
– položajno oznako vodje III. reda: če zasedajo delovno mesto, ki se uvršča v tarifni razred VII ali več;
– položajno oznako vodje IV. reda: če zasedajo delovno mesto vodje sektorjev za carine v finančnih uradih;
– položajno oznako vodje V. reda: če zasedajo delovno mesto namestnika direktorja Uprave za carine na Generalnem finančnem uradu;
– položajno oznako vodje VI. reda: če zasedajo delovno mesto direktorja Uprave za carine na Generalnem finančnem uradu.
(3) Izraz »tarifni razred« ima pomen, kot ga določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
8. člen
(napis »FINANČNA UPRAVA« in napis »CARINA«)
Napis »FINANČNA UPRAVA« nosijo uradne osebe, ki nosijo delovno obleko v mobilnih oddelkih in Oddelku za analize in kontrole, ter uradne osebe na vodstvenih položajih, ki nosijo službeno obleko. Napis »CARINA« pa nosijo uradne osebe, ki nosijo delovno obleko v oddelkih za carinjenje in Oddelku za mejno kontrolo Luka Koper.
9. člen
(skupine uradnih oseb, ki so upravičene do delovne ali službene obleke)
Skupine uradnih oseb, ki so upravičene do delovne ali službene obleke, so:
– prva skupina: uradne osebe mobilnih oddelkov in Oddelka za analize in kontrole;
– druga skupina: uradne osebe oddelkov za carinjenje in Oddelka za mejno kontrolo Luka Koper;
– tretja skupina: uradne osebe na vodstvenih položajih, ki nosijo službeno obleko.
10. člen
(prva skupina uradnih oseb)
(1) Letno delovno obleko uradnih oseb iz prve skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: vetrni jopič, hlače z žepi na strani, polo majica s kratkimi rokavi, nizki čevlji, letna kapa, pas in letne nogavice.
(2) Prehodno-zimsko delovno obleko uradnih oseb iz prve skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, zimska kapa, pletena kapa, vetrni jopič, hlače z vložkom in žepi na strani, pulover, puli z zadrgo, visoki čevlji, pas in prehodno-zimske nogavice.
(3) Odsevno bundo in dežne nadhlače nosijo uradne osebe iz prve skupine 9. člena tega pravilnika v letnem in prehodno-zimskem kompletu delovne obleke.
(4) Službeni pas s torbicami nosijo uradne osebe iz prve skupine 9. člena tega pravilnika, ki jih v skladu z drugim odstavkom 28. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) določi predstojnik Finančne uprave. Službeni pas s torbicami se nosi v letnem in prehodno-zimskem kompletu delovne obleke.
11. člen
(druga skupina uradnih oseb)
(1) Letno delovno obleko uradnih oseb iz druge skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: vetrni jopič, hlače oziroma krilo, srajca s kratkimi rokavi, nizki čevlji, kravata, letna kapa, pas, letne nogavice oziroma hlačne nogavice.
(2) Prehodno-zimsko delovno obleko uradnih oseb iz druge skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, zimska kapa, vetrni jopič, hlače oziroma krilo z vložkom, pulover, srajca z dolgimi rokavi, visoki čevlji, kravata, pas, prehodno-zimske nogavice oziroma hlačne nogavice.
(3) Dežne nadhlače nosijo uradne osebe iz druge skupine 9. člena tega pravilnika v letnem in prehodno-zimskem kompletu delovne obleke.
12. člen
(tretja skupina uradnih oseb)
(1) Letno službeno obleko uradnih oseb iz tretje skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: suknjič, službene hlače oziroma krilo, službena srajca s kratkimi rokavi, nizki čevlji, pas, kravata, kapa s ščitnikom in letne nogavice oziroma hlačne nogavice.
(2) Prehodno-zimsko službeno obleko uradnih oseb iz tretje skupine 9. člena tega pravilnika sestavljajo: bunda, pulover, kapa s ščitnikom, suknjič, službene hlače oziroma krilo, službena srajca z dolgimi rokavi, nizki čevlji, kravata, pas in prehodno-­zimske nogavice oziroma hlačne nogavice.
(3) Kapo s ščitnikom iz prvega in drugega odstavka tega člena nosijo samo uradne osebe moškega spola iz tretje skupine 9. člena tega pravilnika.
13. člen
(prehodno-zimsko obdobje in letno obdobje)
(1) Prehodno-zimsko obdobje se začne 15. oktobra in konča 14. aprila naslednjega leta, letno obdobje se začne 15. aprila in konča 14. oktobra istega leta.
(2) Glede na podnebne razmere na območju posameznega finančnega urada lahko direktor finančnega urada posamezno obdobje podaljša ali pa skrajša. To velja za celoten finančni urad, le izjemoma samo za posamezne organizacijske enote v finančnem uradu.
V. IDENTIFIKACIJSKA OBLEKA
14. člen
(splošno)
Identifikacijska obleka je identifikacijska vetrovka.
15. člen
(napis »FINANČNA UPRAVA«)
Identifikacijska vetrovka ima na prsih in zadnji strani napis »FINANČNA UPRAVA«.
VI. DODELJEVANJE UNIFORME IN DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME
16. člen
(splošno)
Za dodeljevanje novih delov uniforme in dopolnilnih delov uniforme veljajo količine prve dodelitve, normativi porabe in minimalni roki trajanja, določeni v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
17. člen
(podaljšanje roka uporabe)
(1) Če so uradne osebe, ki jim pripada uniforma ali dopolnilni del uniforme, iz kakršnih koli razlogov odsotne z dela nepretrgoma šest mesecev ali več, se rok uporabe posameznih delov podaljša za toliko časa, kolikor so bile uradne osebe odsotne.
(2) Uradnim osebam, ki delajo polovični delovni čas, se rok uporabe uniforme ali dopolnilnega dela uniforme podvoji.
18. člen
(uporaba delovne in službene obleke ter dopolnilnih delov uniforme v lasti uradne osebe)
(1) Po poteku rokov trajanja, ob prenehanju delovnega razmerja oziroma s premestitvijo na delovno mesto, na katerem ni predvidena uporaba delovne obleke, službene obleke ali dopolnilnih delov uniforme, postane delovna obleka, službena obleka ali dopolnilni del uniforme last uradne osebe, ki ga je dobila v uporabo.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena morajo uradne osebe z uniforme sneti vse oznake Finančne uprave, finančnemu uradu oziroma Generalnemu finančnemu uradu pa vrniti položajno in imensko oznako. Če oznake ni mogoče odstraniti, se ta del uniforme ne sme nositi.
(3) Na prošnjo lahko predstojnik Finančne uprave dovoli, da uradna oseba obdrži položajno in imensko oznako tudi po prenehanju delovnega razmerja, vendar morata biti sneti z uniforme.
19. člen
(vračilo identifikacijske obleke)
Ob prenehanju delovnega razmerja oziroma s premestitvijo na delovno mesto, na katerem ni predvidena uporaba identifikacijske obleke, mora uradna oseba identifikacijsko obleko vrniti finančnemu uradu oziroma Generalnemu finančnemu uradu.
20. člen
(plačilo zaradi uničenja, poškodovanja ali odtujitve)
(1) Uradna oseba mora plačati uniformo oziroma njen del ali dopolnilni del uniforme, ki mu rok uporabe še ni potekel, če ga je po lastni krivdi uničila, zelo poškodovala ali odtujila.
(2) Vrednost uniforme, njenega dela ali dopolnilnega dela uniforme oziroma nadomestnega dela, ki ga mora plačati uradna oseba v primeru iz prejšnjega odstavka, je enaka nabavni vrednosti uniforme oziroma njenega dela ali dopolnilnega dela uniforme, po kateri ga Finančna uprava nabavi na podlagi javnega naročila.
21. člen
(dodelitev uniforme, njenega dela ali dopolnilnega dela uniforme)
O dodelitvi nove uniforme, njenega dela ali dopolnilnega dela uniforme v primeru uničenja, poškodovanja, odtujitve ali če se uniforma, njen del ali dopolnilni del uniforme ne prilega višini in telesni zgradbi uradne osebe brez krivde uradne osebe, in o upravičenosti dodelitve nove uniforme, njenega dela ali dopolnilnega dela uniforme pred potekom roka uporabe odloči direktor finančnega urada ali predstojnik Finančne uprave.
VII. OSEBNA UREJENOST
22. člen
(osebna urejenost)
(1) Uniforma in dopolnilni del uniforme se morata prilegati višini in telesni zgradbi uradne osebe, ki ga nosi.
(2) Uradne osebe morajo nositi predpisano, urejeno, čisto, zlikano in nepoškodovano uniformo in dopolnilni del uniforme.
(3) Uradne osebe, ki morajo pri opravljanju nalog nositi predpisano pokrivalo, ga nosijo na glavi vodoravno. Ščitnik pokrivala ne sme zakrivati obrvi. Pokrivala niso dolžni nositi pri opravljanju dela v zaprtih prostorih in vozilih ali kadar bi jih to oviralo pri opravljanju nalog.
(4) Uradnim osebam ni treba nositi kravate, če imajo oblečeno samo srajco s kratkimi rokavi.
(5) Osebno urejenost uradnih oseb določi predstojnik Finančne uprave z internim aktom.
VIII. PRIMERI IN POGOJI, V KATERIH URADNE OSEBE OPRAVLJAJO NALOGE V UNIFORMI IN CIVILNI OBLEKI
23. člen
(opravljanje nalog v civilni obleki)
(1) Uradne osebe v mobilnih oddelkih na finančnih uradih lahko opravljajo naloge Finančne uprave v civilni obleki, kadar je to potrebno za učinkovito izvedbo naloge in to ne vpliva na varnost pri izvedbi naloge.
(2) Uradne osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo opravljati nalog Finančne uprave v civilni obleki pri ustavljanju prevoznih sredstev, izvrševanju pooblastil na mejnih prehodih ter pri uporabi službenih psov za odkrivanje prepovedanih drog, tobačnih izdelkov in drugih stvari.
24. člen
(odločanje o opravljanju nalog v civilni obleki)
O opravljanju nalog Finančne uprave v civilni obleki iz prejšnjega člena tega pravilnika odloča vodja mobilnega oddelka oziroma tisti, ki ga nadomešča, glede na okoliščine konkretnega primera.
IX. VODENJE EVIDENCE O DODELJEVANJU UNIFORME IN DOPOLNILNEGA DELA UNIFORME
25. člen
(vodenje evidence)
Finančni uradi in Generalni finančni urad za svoje uslužbence ugotavljajo potrebe po številu kosov uniforme in dopolnilnih delov uniforme ter vodijo evidenco o dodeljevanju uniforme in dopolnilnih delov uniforme ter o rokih uporabe posameznih kosov uniforme in dopolnilnih delov uniforme.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Obstoječe službene obleke, določene s Pravilnikom o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 62/10 in 25/14 – ZFU), se uporabljajo z obstoječimi oznakami v skladu z 12. členom Uredbe o barvah in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/14).
27. člen
(1) Uradnim osebam, ki že imajo dele uniforme, ki jim pripadajo po tem pravilniku, se kot minimalni rok trajanja posameznega dela uniforme upošteva rok, določen v Pravilniku o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 62/10 in 25/14 – ZFU), ki je veljal ob dodelitvi dela uniforme.
(2) Uradna oseba lahko uporablja službeno obleko, ki jo je prejela po Pravilniku o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 62/10 in 25/14 – ZFU), najpozneje do prejema nove uniforme v skladu s tem pravilnikom oziroma najdlje do 1. januarja 2017.
(3) Uradne osebe, ki so zaposlene na delovnem mestu, na katerem jim v skladu s tem pravilnikom uniforma ne pripada več, morajo z uniforme sneti vse oznake carinske službe, finančnemu uradu oziroma Generalnemu finančnemu uradu pa najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika vrniti položajno in imensko oznako.
(4) Uradni osebi, ki ji v skladu s tem pravilnikom na novo pripada uniforma ali dopolnilni del uniforme, se dodeli uniforma ali dopolnilni del uniforme najpozneje do 1. aprila 2016. Do prejema uniforme uradna oseba opravlja naloge Finančne uprave v civilni obleki, razen nalog iz drugega odstavka 23. člena tega pravilnika.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki (Uradni list RS, št. 89/10 in 25/14 – ZFU) in Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 62/10 in 25/14 – ZFU).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-182/2015/29
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-1611-0050
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti