Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

Ob-1926/15 , Stran 702
Ob-1926/15
Ministrstvo za kulturo na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) objavlja.
javni razpis
za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2015/2016 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati ter nekatere poklice na področju kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2015)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 1. Predmet in področje razpisa Predmet razpisa so: 1. štipendije za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) in izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področje kulturnega menedžmenta; 2. štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3). V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Cilji razpisa Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta ter se bodo izobraževali na podiplomskem študiju v tujini ali v RS (Š-1 ali Š-2) in posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3), s ciljem: – večje dostopnosti do izobraževanja, – dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter – lažjega vključevanja mladih na trg dela. 3. Osnovna pravila in področja razpisa Namen in področje delovanja Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter arhitektura, oblikovanje, fotografija in film (Š-1 in Š-2). Področje kulturne dediščine, za katero se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, obsega: – konserviranje-restavriranje, vseh zvrsti predmetov kulturne dediščine razen likovne dediščine, – muzeologijo in heritologijo (v okviru tega arheologijo za javnost in upravljanje z dediščino), – muzejsko pedagogiko (Š-1 in Š-2). Področje kulturnega menedžmenta obsega podiplomski študij z javno veljavnostjo, na podlagi katerega kandidat pridobi magistrski ali doktorski naziv. Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3), za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo na področju umetnosti, so: komponist sodobne glasbe, baletni plesalec, lutkovni igralec oziroma animator lutk, filmski scenarist, filmski animator. Štipendije za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve leti in za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z ministrstvom za šolsko leto 2015/2016, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Štipendisti ministrstva, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo še niso predložili potrdilo o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 15. 9. 2015. V primeru, da do tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. Predhodno končana izobrazbena stopnja kandidata Kandidat mora imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija. Status študenta V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski čas z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo, za polni študijski čas). Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent). Študent od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini. Do štipendije niso upravičeni kandidati, ki imajo šolskem letu 2015/2016 status absolventa oziroma enakovredni status. Sočasno prejemanje drugih štipendij Študent ne sme v času štipendiranja prejemati druge štipendije iz državnega ali lokalnih proračunov ali štipendije iz evropskih sredstev, prav tako ne delovne štipendije ministrstva, Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Javne agencije za knjigo RS ali sofinanciranja po inovativni shemi. Izplačevanje štipendij Predvidena višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za študij (ali izpopolnjevanje) v tujini pa 651,00 EUR, in sicer v okviru finančnih zmožnosti. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se vlagatelj prijavlja, oziroma ustrezno manj, če se štipendija dodeli za višji letnik študija. Štipendist mora zaključiti študij in ministrstvu predložiti potrdilo o zaključku. Štipendijsko razmerje lahko miruje (tj. če štipendist ne napreduje v višji letnik oziroma ga ne zaključi v dogovorjenem roku) v skupnem trajanju največ eno šolsko leto v celotnem obdobju izobraževanja ob soglasju štipenditorja. V primeru opravičljivih razlogov štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta v celotnem obdobju trajanja izobraževalnega programa, za katerega je štipendist pridobil štipendijo. Štipenditor lahko odobri mirovanje iz opravičljivih razlogov na podlagi pisne prošnje štipendista in priloženih ustreznih dokazil, s katerimi štipendist dokazuje opravičljive razloge za mirovanje. Če štipendist ne izpolnil pogodbenih obveznosti, se zaveže, da bo vrnil že izplačane zneske štipendije z zakonitimi zamudnimi obrestmi v enem mesecu po pisnem pozivu štipenditorja. Obveznosti štipendista po končanju študija Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila. Objava osebnih podatkov Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Za štipendije za podiplomski študij in izpopolnjevanje lahko zaprosijo posamezniki: – ki se bodo izobraževali na področju umetnosti, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta, navedene v 3. točki razpisa in se prijavljajo za štipendijo: 1. Š-1 za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) ali izpopolnjevanje v tujini ali 2. Š-2 podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) ter 3. Š-3 za podiplomski študij za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati; – s statusom študenta za polni študijski čas, študenta z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo) in v šolskem letu 2015/2016 nimajo statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa; – od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, ne bo imel statusa upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini; – ki ima končano stopnjo šolanja pred tisto, za katero se prijavlja in ta ni nižja od zaključenega dodiplomskega študija in predloži dokazilo (izjemoma lahko priloži diplomo/magisterij najpozneje do vključno 15. 9. 2015, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala – do zaključka razpisnega roka pa priloži izjavo). V primeru, da do roka ne predloži ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba; – katerega povprečna ocena študija ni nižja od 8,0 oziroma je izjemoma lahko 7,0 v primeru, da je ocena diplome najmanj 9,0 in predloži ocene študija (oziroma ob vpisu v višji letnik najmanj enega v celoti zaključenega letnika). (Potrebno je priložiti dokazila, in sicer: če se vpisuje na podiplomski magistrski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene dodiplomskega študija oziroma povprečne ocene študija, v katerega je vpisan, če je uspešno zaključen vsaj en letnik. Če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene magistrskega študija, ali študija, v katerega je vpisan, če je uspešno zaključen najmanj en letnik do zaključka izteka razpisnega roka. Če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju, ki ni nižja od 8,0 ter sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega roka. (Izjemoma lahko sklep predloži ob predložitvi potrdila o vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala – v tem primeru mora do konca razpisnega roka predložiti pisno izjavo.) Torej študent predloži ocene predhodnega študija, v primeru, da je uspešno zaključil najmanj en letnik študija, v katerega se vpisuje, priloži tudi ocene tega študija. Izjemoma lahko diplomo oziroma magisterij s povprečno oceno, ki ni nižja od 8,0 oziroma je izjemoma lahko 7,0 v primeru, da je ocena diplome najmanj 9,0, predloži do vključno 15. 9. 2015, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen zaključenega študija oziroma najmanj enega v celoti zaključenega letnika študija, za katerega kandidira za štipendijo, z izračunano povprečno oceno, pa mora predložiti do izteka razpisnega roka. Če je končal višjo stopnjo šolanja, od zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem); – ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji; – ki se ne vpisuje ponovno v isti letnik programa, za katerega zaproša za štipendijo, v katerega je bil v preteklosti že vpisan; – ki bodo v času štipendiranja prebivali v državi, v kateri se izvaja izobraževanje; – študij ne poteka v obliki študija na daljavo oziroma e-študija; – ki so v šolskem letu 2015/16 sprejeti in vpisani v izbrani študijski program (predložijo ustrezno dokazilo o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko leto 2015/16 oziroma ob oddaji vloge obvezno priložijo izjavo, da bodo v roku, določenem v tem razpisu, sami predložili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 20. 10. 2015 oziroma do 1. 3. 2016, če gre za vpis v spomladanskem semestru in ga do roka tudi predložijo; – ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju ministrstva (na tem razpisu ne morejo kandidirati štipendisti, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo o štipendiranju v šolskem letu 2015/2016, ali še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti tj. zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju, iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo o štipendiranju še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, razen, če izpolnijo obveznosti zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 15. 9. 2015, o čemer predložijo izjavo); – ki se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR-ŠTIPD-2015 (dodiplomski študiji). 4.1 Oddaja vlog Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki zapisani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora priložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje, s prevodom. 4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister. Nepopolne vloge Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministra. Zavržba vloge V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbenec predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge. Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe). 5. Razpisni kriteriji 5.1 Kakovost in uspešnost kandidatov Splošni kriteriji: – avtorska dela, nagrade in priznanja (na mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje možno število točk je 10 točk), – medijski odzivi, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti, kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk je 10 točk), – strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 20 točk), – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk), – učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk), Prednostni kriterij: – podiplomski študij v tujini ali študij za poklic, ki ga je treba posebej podpirati (in ustrezen študijski program) (10 točk), – mlajši od 30 let (šteje letnica rojstva 1985 in mlajši) (10 točk). 6. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah. Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij. Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno (71–95 točk), ne bo prejemal štipendije (do 70 točk). Rezervna lista Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati. 7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR-ŠTIP-2015 namenjenih štipendiranju v letu 2015 Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2015/2016 znaša 51.000,00 EUR proračunskih sredstev do konca leta 2015. Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in predvidoma do vrednosti, določene s tem razpisom. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015, oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15) in Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15) oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage. 9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 17. 4. 2015 in se izteče 18. 5. 2015. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni obrazec), – vzorci izjav, – vzorec ocenjevalnega lista. 11. Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1ŠTIP, – izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2ŠTIP, – življenjepis z referencami, predstavitvami, medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd., – motivacijsko pismo (npr. predstavitev kandidata in njegovih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov za izbor šole ter smeri (študijskega programa) in predstavitev vizije tako zaključka študija kot delovanja po dokončanem študiju itd.), – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z javno veljavo) s prevodom, pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na podiplomski študij, priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 15. 9. 2015 predložil dokazilo o končani stopnji šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka še ni izdala, – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija, s prevodom. V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2015/2016: – vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno oceno, ki ne vključuje ocene diplome; – vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja; – vpisuje v drugo ali višje leto podiplomskega študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnje, v celoti končane izobrazbene stopnje pred tisto, za katero se prijavlja; Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata. – mnenje referenčnega strokovnjaka s področja, za katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola, s prevodom, oziroma opis študijske teme, ki jo bo raziskal podiplomec, – dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani), – potrdilo o vpisu v šolsko leto 2015/2016 s prevodom (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2015/16. Kandidati so potrdilo o vpisu dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2015. Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje do 1. 3. 2016. V tem primeru morajo vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2015 oziroma do vključno 1. 3. 2016 predložil potrdilo o vpisu (vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo). Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, kandidati za štipendijo na področju konserviranja-restavriranja poročilo o najmanj treh referenčnih posegih, dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2011 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), dokazilo šole o javni veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju ipd. Razpisna dokumentacija je dostopna Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo. 12. Dodatna opozorila Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS. Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili. Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna. Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za štipendije JPR-ŠTIPD-2015. Kandidat mora v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente, sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat predložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali potrdila o vpisu in ju bo kandidat predložil najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih obrazcih JPR-STIP-2015. Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni: – na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v poslovnem času do 18. 5. 2015 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka, – v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2015 z oznako JPR-ŠTIP-2015, – obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1), – področja (npr. glasbene umetnosti; glejte še točko 3. tega razpisa), – na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za podiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem semestru 2016 Vloge za študij na področju glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem semestru 2016 oziroma kasnejših vabil s strani šole zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do konca razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2015. Po točki 13B tega razpisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji s pričetkom v spomladanskem semestru 2016, vendar le, če to dovoljujejo tudi finančne zmožnosti ministrstva. Kandidati morajo v tem primeru izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje, določene pod točko 4. in izpolnjevati razpisne kriterije pod točko 11., pri čemer ne veljajo izjeme glede datumov zaključka predhodne stopnje šolanja. Torej morajo kandidati ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji študija. Poleg tega je potrebno priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po točki 13B razpisa. Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2016. Pri obravnavi po točki 13B razpisa ni rezervne liste. Vloga mora imeti poleg določil iz točke 13A razpisnega besedila navedeno tudi, da gre za prijavo na točko 13B razpisnega besedila (npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2015 z oznako JPR-ŠTIP-2015, glasbene umetnosti, 13B). V primeru, da vloga ne bo imela oznake 13B na ovojnici in v prijavnem obrazcu ali bo oddana do 18. 5. 2015, ne bo obravnavana po tej točki razpisa. 14. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo ter zavrglo: – vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 18. 5. 2015 (oziroma do vključno 30. 9. 2015 za vloge pod točko 13B razpisnega besedila) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 4 razpisnega besedila. Za vlogo, ki jo je dala neupravičena oseba, se štejejo tudi vloge kandidata, ki se je prijavil na razpis za dve ali več študijskih smeri na eni izobraževalni ustanovi oziroma za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah ali ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za štipendije JPR-ŠTIPD-2015. Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji sami dopolnili s: – potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z ustrezno povprečno oceno) do vključno 15. 9. 2015 (izjema ne velja za vloge pod točko 13B razpisnega besedila); – potrdilom o vpisu za šolsko leto 2015/2016 do vključno 20. 10. 2015 oziroma do 1. 3. 2015, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba. V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno, določeno v tem razpisu, oziroma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje tudi vloga pod točko 13B razpisnega besedila, če ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo na podiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru 2016. Ministrstvo bo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrglo. V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet na izbran študijski program, naveden v prijavi, oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog se bo začelo 20. 5. 2015. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10). Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIP-2015, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. 16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Sasa.Jocic@gov.si, 01/369-58-94. Uradne ure za Ministrstvo za kulturo so vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti