Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1136. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014, stran 3073.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 8. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    (v EUR)|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)     | 4.110.899,38|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)       | 4.085.347,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III  |Proračunski presežek (I.–II.)      |   25.551,79|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |     0,00|
|   |kapitalskih deležev (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |     0,00|
|   |deležev (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe |     0,00|
|   |kapitalskih deležev (IV.–V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |Zadolževanje (500)            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |Odplačila dolga (550)          |  117.045,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih   |  –91.493,45|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.–VIII.)      |  –117.045,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+X.–IX.)      |  –25.551,79|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |Stanje sredstev na računu dne 31. 12.  |   75.830,14|
|   |2014 (del 9009 Splošni sklad za drugo)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0001/2015
Rogatec, dne 8. aprila 2015
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti