Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1118. Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, stran 2968.

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije in za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu izdaja direktor agencije
N A V O D I L O
o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
To navodilo določa izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1178/2011).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba (EU) št. 1178/2011 in Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba (ES) 216/2008).
(2) Naslednji izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– »JAR« pomeni skupne letalske predpise, ki so jih sprejeli Združeni letalski organi;
– »priznavanje preteklih izkušenj« pomeni, da so ratingi, potrdila in pooblastila, ki so izdana na podlagi nacionalnih predpisov, v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011;
– »zrakoplov Priloge II« pomeni zrakoplove, ki so navedeni v Prilogi II osnovne uredbe (ES) št. 216/2008;
– »agencija« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
3. člen
(vloge)
Posamezne vloge za pridobitev licenc, ratingov, spričeval, certifikatov in potrdil v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 agencija objavi na spletni strani in so del priročnikov za delo nadzornega osebja agencije.
4. člen
(uporaba AMC in GM)
Agencija pri izvajanju Uredbe (EU) št. 1178/2011 uporablja sprejemljive načine usklajevanja (AMC) in navodila (GM), ki jih je k Uredbi (EU) št. 1178/2011 izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu.
5. člen
(drugi postopki usklajevanja)
Če agencija izda druge postopke usklajevanja v skladu z e) odstavkom ARA.GEN.120 Dela ARA Priloge VI Uredbe (EU) št. 1178/2011, ki jih objavi na svoji spletni strani, oziroma dovoli izvedbo drugih postopkov usklajevanja, ki jih predlaga organizacija v skladu z d) odstavkom ARA.GEN.120 Dela ARA Priloge VI Uredbe (EU) št. 1178/2011, o njihovi vsebini obvesti Evropsko agencijo za varnost v letalstvu in druge države članice.
6. člen
(uporaba angleške različice)
V primeru neskladij v besedilu angleške in slovenske različice Uredbe (EU) št. 1178/2011 se uporablja angleška različica.
7. člen
(znanje slovenskega jezika)
(1) Prosilec certifikata, katerega materni jezik ni slovenski jezik, mora agenciji za vpis stopnje znanja slovenskega jezika predložiti ustrezno šolsko spričevalo, pridobljeno v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se znanje slovenskega jezika lahko izkaže tudi na drug ustrezen način, pri čemer agencija odloči o primernosti predloženega dokazila.
8. člen
(uporaba angleškega jezika za imetnike ratinga za inštrumentalno letenje (IR))
(1) Uporaba angleškega jezika za imetnike ratinga za inštrumentalno letenje (IR) se izkaže z obveznim preverjanjem znanja v okviru preverjanja usposobljenosti ali strokovnosti za izdajo, obnovo ali podaljšanje ratinga IR.
(2) Znanje angleškega jezika iz prejšnjega odstavka preveri izpraševalec.
9. člen
(vrnitev licence)
(1) Ob novi oziroma ponovni izdaji licence njen imetnik staro licenco vrne agenciji najkasneje v 3 dneh od prejema nove ((c) odstavek FCL.015 Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011).
(2) Po prejemu nove licence imetnik ne sme uveljavljati privilegijev iz stare licence.
2. ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE
10. člen
(usposabljanje za obnovo certifikata)
Odobrena organizacija za usposabljanje v priročniku za usposabljanje opredeli način usposabljanja za obnovo certifikata.
11. člen
(knjiga učencev)
(1) Odobrena organizacija za usposabljanje vodi knjigo učencev v skladu z ORA.ATO.120 Dela ORA Priloge VI Uredbe (EU) št. 1178/2011.
(2) Vsebino in obliko knjige učencev iz prejšnjega odstavka določi agencija.
12. člen
(uporaba letalskih simulatorjev in ostalih naprav)
Agencija v priročniku za delo nadzornega osebja določi, v katerih primerih uporaba simulatorja za usposabljanje, preizkus praktične usposobljenosti, preverjanje strokovnosti za licenci MPL in ATPL, ratinge za tip in razred ter preverjanje strokovnosti za IR, ni potrebna (Dodatek 9 Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011).
3. SIMULACIJSKE NAPRAVE ZA USPOSABLJANJE
13. člen
(vloga za pridobitev certifikata o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje)
(1) Organizacija vloži vlogo za pridobitev certifikata o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje najmanj 3 mesece pred predvidenim pričetkom usposabljanja.
(2) Agencija vlogo iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
14. člen
(podlaga za potrditev certifikata o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje)
(1) Podlaga za potrditev ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje so certifikacijske specifikacije za simulacijske naprave za usposabljanje (Certification Specifications for Flight Simulation Training Devices), ki jih je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu.
(2) Če agencija zaradi izpolnjevanja zahtev iz ORA.FSTD.210(a) Oddelka II Poddela FSTD Dela ORA Priloge VII Uredbe (EU) št. 1178/2011 določi posebne pogoje za podlago za potrditev ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje, o tem nemudoma obvesti Evropsko agencijo za varnost v letalstvu. Obvestilu se priložita popoln opis določenih posebnih pogojev in varnostna ocena, ki dokazuje, da je dosežena stopnja varnosti enakovredna stopnji varnosti iz certifikacijske specifikacije iz prejšnjega odstavka.
15. člen
(dokazovanje vzdrževanja ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje)
Z namenom, da se dokaže ohranjanje standardov simulacijske naprave za usposabljanje, imetnik certifikata o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje agenciji pri izvajanju nadzora omogoči dostop do rezultatov niza preizkusov iz glavnega priročnika za preizkuse ter rezultate preizkusov delovanja in subjektivnih preizkusov iz ORA.FSTD.105 Oddelka I Poddela FSTD Dela ORA Priloga VII Uredbe (EU) št. 1178/2011.
4. ZDRAVSTVENE ZAHTEVE
16. člen
(zdravstveni ocenjevalec)
Agencija imenuje zdravstvenega ocenjevalca v skladu z ARA.MED.120 Poddela MED Priloge IV Uredbe (EU) št. 1178/2011.
17. člen
(obveščanje)
Zdravniki za letalsko osebje obvestijo agencijo o spremembi, ki bi lahko vplivale na pooblastilo v skladu z MED.D.025 Dela MED Priloge IV Uredbe (EU) št. 1178/2011, najkasneje v 10 dneh po nastali spremembi.
5. IZPRAŠEVALCI
18. člen
(določitev izpraševalcev)
(1) Agencija za izpraševalce določi in pooblasti ustrezno usposobljene osebe, ki v njenem imenu izvajajo in preverjajo praktično in strokovno usposobljenost kandidatov za izdajo certifikata v skladu s Poddelom K Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011.
(2) Zahtevo za imenovanje izpraševalca vloži operator ali odobrena organizacija za usposabljanje.
(3) Izpraševalca lahko predlaga tudi agencija, če za to obstaja potreba.
(4) Zahteva za imenovanje izpraševalca, ki jo vloži operator, se mora nanašati na tip ali razred zrakoplova, s katerim operator izvaja operacije.
(5) Zahteva za imenovanje izpraševalca, ki jo vloži odobrena organizacija za usposabljanje, se mora nanašati na razred ali tip zrakoplova, na katerem odobrena organizacija za usposabljanje izvaja usposabljanje.
(6) Agencija odloča o načinu razporeditve izpraševalcev pri preverjanju praktične usposobljenosti, o čemer agencija izda navodilo, ki ga objavi na svoji spletni strani.
(7) Agencija vodi seznam vseh pooblaščenih izpraševalcev z navedbo njihovih privilegijev. Agencija objavi seznam na svoji spletni strani.
19. člen
(dokazila o nekaznovanosti)
Za izvajanje FCL.1010 (b) Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011 mora kandidat za potrdilo za izpraševalca oziroma vlagatelj zahteve za podaljšanje potrdila za izpraševalca poleg zahtev FCL.1010 (b) Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011 agenciji izkazati, da v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
20. člen
(dodatne zahteve za pridobitev potrdila za izpraševalca)
Kandidat za potrdilo za izpraševalca opravi poleg zahtev iz Poddela K Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011:
– teoretični preizkus poznavanja osnovne uredbe, Uredbe (EU) št. 1178/2011 in priloge k Odločbi izvršnega direktorja EASA 2011/016/R (Annex to ED Decision 2011/016/R) ter administrativno upravnih postopkih agencije,
– osebni razgovor na agenciji in
– izkaže znanje angleškega jezika na uporabniški stopnji (stopnja 4), če je to ustrezno za izvajanje njegovih privilegijev.
Kandidat za potrdilo za izpraševalca oziroma vlagatelj zahteve za podaljšanje potrdila za izpraševalca ne smeta biti vpisana v evidenco letalskih prekrškov, ki jo agencija vodi v skladu s Pravilnikom o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11).
6. KABINSKO OSEBJE
21. člen
(potrdila kabinskega osebja)
Potrdila kabinskega osebja vlagateljem, ki so opravili izpite po zaključku tečaja začetnega usposabljanja v skladu z delom CC Priloge V Uredbe (EU) št. 1178/2011 v Republiki Sloveniji, izda agencija.
22. člen
(osebje, ki izvaja usposabljanje)
(1) Osebje iz točke (b) CC.TRA.215 Dela CC Priloge V Uredbe (EU) št. 1178/2011 pooblasti agencija praviloma v sklopu dajanja pooblastil organizacijam za usposabljanje ali komercialnim operatorjem v zračnem prevozu, v kolikor to ni v nasprotju z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Osebje, ki izvaja usposabljanje, je ustrezno izkušeno in kvalificirano, če dokaže, da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na posameznem elementu usposabljanja.
23. člen
(izpitna komisija)
Kandidati za pridobitev potrdila kabinskega osebja opravijo izpit iz CC.TRA.220(c) Dela CC Priloge V Uredbe (EU) št. 1178/2011 pred izpitno komisijo, ki jo imenuje agencija.
24. člen
(izpit za pridobitev potrdila kabinskega osebja)
(1) Izpit za pridobitev potrdila kabinskega osebja zajema pisni (teoretični) del in ustni (praktični) del in se mora izvesti v skladu z odobrenim priročnikom o usposabljanju.
(2) Teoretični del izpita je sestavljen iz devetih izpitnih pol, kot je razvidno iz programa usposabljanja v Dodatku 1 k Delu CC Priloge V Uredbe (EU) št. 1178/2011.
(3) Vprašanja teoretičnega dela izpita so lahko izbirna ali opisna.
(4) Kandidat uspešno opravi izpit, če pri teoretičnem delu izpita doseže najmanj, pri vsaki od devetih izpitnih pol, 75 odstotkov pravilnih odgovorov, in uspešno opravi praktično nalogo s področja dela.
(5) Pri izpitu se ne sme uporabljati sistemov negativnega točkovanja.
(6) Izpit za pridobitev potrdila mora biti uspešno opravljen v dvanajstih mesecih od končanega teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
(7) Kandidatov uspeh na izpitu se oceni z oceno »opravil« ali »ni opravil«.
(8) Če se izpitna ocena kandidata, ki je pristopil k opravljanju izpita glasi »ni opravil«, ima kandidat pravico pristopiti k opravljanju popravnega izpita najmanj po preteku 15 koledarskih dni od dneva, ko je bil kandidatu sporočen izpitni rezultat. V primeru da kandidat ni uspešno opravil posameznih pol teoretičnega izpita, opravlja popravni izpit samo iz izpitnih pol, ki jih ni uspešno opravil.
(9) Kandidat lahko popravni izpit opravlja dvakrat. Če kandidat popravnega izpita ne opravi, mora ponovno opraviti teoretično in praktično usposabljanje in ponovno pristopiti k opravljanju izpita.
(10) Odobrena organizacija za usposabljanje ali komercialni operator v zračnem prometu zagotovi sredstva, opremo in vse, kar je potrebno, da komisija nemoteno izvede izpit.
(11) Če kandidat na izpit ne pristopi niti ne opraviči svoje odsotnosti, se šteje, da je izpit opravil neuspešno.
25. člen
(obveščanje)
Odobrena organizacija za usposabljanje ali komercialni operator v zračnem prevozu, mora agencijo zaradi načrtovanja inšpekcijskega in stalnega nadzora obvestiti pred vsako izvedbo začetnega usposabljanja.
7. DRUGE DOLOČBE
26. člen
(ratingi za razred ali tip letala – različice)
(1) Pilot opravi za razširitev privilegijev na drugo različico ratinga za razred enomotornih ali večmotornih batnih letal z inštruktorjem seznanitveno usposabljanje ali izobraževanje o razlikah, kot to določa FCL.710 Oddelka 1 Poddela H Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011 in GM1 FCL.710.
(2) Izobraževanje o razlikah in seznanitveno usposabljanje se vpiše v pilotski dnevnik, ki ga podpiše inštruktor letenja, ki je usposobljen za letenje na ustrezni različici letala.
27. člen
(priznavanje preteklih izkušenj)
(1) Ratingi, potrdila in pooblastila, ki so izdana na podlagi nacionalnih predpisov, so v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 (v nadaljnjem besedilu: priznavanje preteklih izkušenj).
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pretekle izkušnje imetnikom ratingov, potrdil oziroma pooblastil priznajo na sledeč način:
– usposobljenost za rating za nočno letenje, rating za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov se imetniku licence prizna pod pogojem, da je usposobljenost vpisana v knjižico letenja, ki jo je potrdil inštruktor letenja ali izpraševalec;
– rating za akrobatsko letenje se imetniku prizna, če je imetnik pridobil pooblastilo za akrobatsko letenje po veljavnih predpisih in je imel pooblastilo zaznamovano v pilotsko dovoljenje;
– imetniku potrdila inštruktorja letenja se v skladu s FCL.905.FI Oddelkom 2 Poddela I Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011 prizna ustrezni privilegij, če je izpolnjeval pogoje v skladu z JAR in/ali če dokaže, da je v preteklosti usposabljal kandidate za ustrezen rating ali potrdilo.
28. člen
(priznavanje izkušenj, pridobljenih na drugih zrakoplovih)
Osebju, ki opravlja vojaške, policijske, carinske, iskalne, reševalne, gasilske in podobne dejavnosti, se nalet, pridobljen na zrakoplovih, s katerimi se opravlja te dejavnosti, šteje v skupni čas letenja.
29. člen
(vpis tipa ali razreda zrakoplova)
(1) Če je imetnik ratinga za tip ali razred zrakoplova preverjanje opravil na zrakoplovu, ki ni vpisan v civilni register, se lahko imetniku v licenco vpiše tip ali razred zrakoplova, katerega tipski certifikat je potrdila ali priznala Evropska agencija za varnost v letalstvu, z omejitvijo veljavnosti na teh zrakoplovih.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka se imetniku izbriše, če uspešno opravi preverjanje strokovnosti v skladu z zahtevami osnovne uredbe ali če vlagatelj zahteve za vpis tipa ali razreda zrakoplova agenciji dokaže podobnost karakteristik in zmogljivosti predmetnega zrakoplova civilnemu.
30. člen
(pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov balonov)
Pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov balonov v licence pilotov balonov (BPL) ali licence pilotov lahkih zrakoplovov (balon) (LAPL(B)) so določeni v prilogi I, ki je sestavni del tega navodila.
31. člen
(pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov jadralnih letal)
(1) Pogoji za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov jadralnih letal (DPJ), ki so bile veljavne 8. septembra 2013, v licence pilotov jadralnih letal (SPL) ali licence pilotov lahkih zrakoplovov (LAPL(S)), so določeni v prilogi II, ki je sestavni del tega navodila.
(2) Prosilcu za zamenjavo licence DPJ, ki na dan 8. septembra 2013 nima veljavne licence DPJ, se obnovi DPJ v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 57/02, 44/10, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal), če izpolnjuje pogoje za obnovo/podaljšanje in opravi praktično preverjanje z izpraševalcem. Agencija na podlagi DPJ iz prejšnjega stavka ter opravljenega usposabljanja in teoretičnega preverjanja iz predmetov letalsko pravo in človeško delovanje izda SPL.
(3) Prosilec za pridobitev licence SPL, ki se je usposabljal in dokončal usposabljanje v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal, opravi
– teoretični izpit v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal,
– praktično preverjanje z izpraševalcem ter
– usposabljanje in teoretično preverjanje iz predmetov letalsko pravo in človeško delovanje.
(4) Kandidatom, ki so se pričeli usposabljati v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal, in do 8. septembra 2013 niso dokončali usposabljanja po tedaj veljavnih predpisih, odobrena organizacija za usposabljanje preveri izpolnjevanje pogojev glede na elemente potrjenega programa usposabljanja, ki je v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011. Odobrena organizacija za usposabljanje za kandidate iz prejšnjega stavka izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev po potrjenem programu usposabljanja v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011. Potrdilo odobrene organizacije za usposabljanje je pogoj za pristop na izpit.
32. člen
(razširitev privilegijev na letala TMG)
Pri zamenjavi DPJ za vpis privilegija za upravljanje motornega jadralnega letala (TMG) velja, da se TMG vpiše v licenco, če je TMG vpisan v licenci pilota letala ali če imetnik opravi najmanj 3 ure kot vodja zrakoplova, kar je zaznamovano v knjižici letenja. Pri tem mora imetnik za izvajanje privilegijev TMG izpolnjevati pogoje, kot so določeni v (b) točki FCL.140.S Oddelka 4 Poddela B Dela FCL Uredbe (EU) št. 1178/2011.
33. člen
(dodatni izvršilni ukrepi)
Uradna oseba agencije pri izvajanju nadzora v skladu z ARA.GEN.300 Oddelka III Dela ARA Priloge VI Uredbe (EU) št. 1178/2011 ravna v skladu z določbami Uredbe (EU) št. 1178/2011 in kot dodatne izvršilne ukrepe uporablja ukrepe, ki so določeni v Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4) in na njegovi podlagi izdani predpisi ter drugi letalski predpisi in pravni akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, kolikor niso v nasprotju z Uredbo (EU) št. 1178/2011.
34. člen
(posebna pooblastila, ki jih Uredba (EU) št. 1178/2011 ne ureja)
(1) Posebna pooblastila dovoljenja pilota zrakoplova, izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal, in sicer pooblastilo za letenje brez zunanje vidljivosti, pooblastilo za letenje ponoči, pooblastilo za preizkušanje prototipov jadralnih letal, pooblastilo za avio-tretiranje zemeljskih površin, ki jih Uredba (EU) št. 1178/2011 ne ureja, agencija izda na posebnem potrdilu, pod pogojem, da ima imetnik licence izdano pilotsko licenco na podlagi Uredbe (EU) št. 1178/2011.
(2) Posebno potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek;
– številka pilotske licence;
– zaporedna številka potrdila;
– datum izdaje posebnega potrdila;
– številka dovoljenja pilota zrakoplova, ki je podlaga za izdajo posebnega potrdila.
(3) Posebno potrdilo je veljavno, kolikor je veljavna pilotska licenca, izdana na podlagi Uredbe (EU) št. 1178/2011, ali do uveljavitve drugih predpisov, ki urejajo zadevno področje.
35. člen
(certifikati o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje v skladu z JAR)
Za certifikate o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje, ki so v skladu z JAR in so bili izdani pred pričetkom uporabe Uredbe (EU) št. 1178/2011, agencija izda certifikate o ustreznosti v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI Uredbe (EU) št. 1178/2011, na podlagi standarda za potrditev ustreznosti, ki je bil uporabljen v prvotnem certifikatu o ustreznosti simulacijske naprave za usposabljanje.
36. člen
(nacionalne licence)
(1) Imetnik nacionalne licence za njeno zamenjavo v licenco v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011, predloži dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz Priloge II Dela FCL Priloge I Uredbe (EU) št. 1178/2011.
(2) Če imetnik nacionalne licence ob zamenjavi iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje pogoja »uporaba radio – navigacijskih sredstev«, se mu v skladu s poročilom o spremembi v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe (EU) št. 1178/2011, v licenco, izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011, vpišejo omejitve.
37. člen
(prenehanje veljave)
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list RS, št. 9/14).
38. člen
(končna določba)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. aprila 2015
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti