Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1137. Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec, stran 3073.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Podčetrtek, Občine Rogatec, Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/14) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 8. 4. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Rogatec.
Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). Za uporabo tega odloka je PE uporabljena kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Rogatec, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki pristopijo k izgradnji male komunalne čistilne naprave po uveljavitvi tega pravilnika.
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Rogatec, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki zgradijo eno malo komunalno čistilno napravo za več stanovanjskih objektov skupaj. V primeru čiščenja odpadnih voda iz večih stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo, je do sredstev upravičen vsak soinvestitor. V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 8. člena tega pravilnika.
Subvencionira se izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav, za objekte izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.
Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet v odloku o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
V primeru, da se mala komunalna čistilna naprava sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
4. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način (na spletni strani Občine Rogatec in v lokalnem časopisu). V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. območje in seznam objektov, ki so upravičeni do subvencij,
5. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z merili,
6. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
7. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena,
8. rok in naslov za vložitev vlog,
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje trajanja razpisa.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi poročilo s predlogom prejemnikov.
Na podlagi seznama prejemnikov sredstev za sofinanciranje občinska uprava posameznemu vlagatelju izda sklep o dodelitvi sredstev. Subvencije se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Odločanje o upravičenosti do subvencije se presoja na podlagi in v skladu z razpisom, po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev.
Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna. Za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave se podpiše pogodba o sofinanciranju.
Zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj vloži po izvedbi investicije in predložitvi zahtevane dokumentacije.
Višina sofinanciranja
6. člen
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oziroma največ 350 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov,
– občina sofinancira število PE, ki je sorazmerna številu stalno prijavljenih na naslovu postavitve male komunalne čistilne naprave; v primeru, ko je na naslovu postavitve male komunalne čistilne naprave stalno prijavljena samo ena oseba, se sofinancira mala komunalna čistilna naprava v višini dveh PE, vendar ne več kot 50% upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave,
– upravičeni stroški so stroški brez DDV.
Upravičeni stroški
7. člen
Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave do 50 PE, z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma veljavnosti tega pravilnika.
Pogoji in omejitve
8. člen
Pogoji in omejitve:
– stanovanjska stavba, za katero se ureja odvajanje in čiščenje odpadnih voda z malo komunalno čistilno napravo in je zgrajena po letu 1967 mora imeti izdano gradbeno dovoljenje, stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 mora imeti potrdilo pristojne Upravne enote Šmarje pri Jelšah da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13; v nadaljevanju ZGO-1) uporabno dovoljenje;
– vlagatelj mora razpolagati z dokazilom o pravici graditi na zemljišču na katerem se načrtuje postavitev male komunalne čistilne naprave;
– če dela izvaja gospodarska družba ali samostojni podjetnik, mora biti registriran za ustrezno dejavnost;
– v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam mora imeti podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z ZGO-1;
– pri gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje, ki izhajajo iz določb ZGO-1 in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec, predvsem pa mora investitor imeti pridobljena vsa soglasja za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, morebitno soglasje mejaša in soglasja, ki jih je potrebno pridobiti na varovanih območjih po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine in podobno;
– vlagatelj mora imeti pridobljeno vodno soglasje pristojne Agencije RS za okolje;
– vlagatelj mora imeti soglasje OKP Rogaška Slatina, d.o.o.;
– v primeru iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika mora imeti vlagatelj potrdilo OKP Rogaška Slatina, d.o.o., da je na območju kjer se nahaja objekt javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev objekta nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena;
– vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat – kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalne čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne naprave, ter sklenjene služnostne pogodbe za izvedbe kanalizacijskih priključkov do vseh objektov, ki se bodo priključevali na skupno čistilno napravo;
Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 – v nadaljevanju: Uredba);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe glede ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode;
– za malo komunalno čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe. Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave);
– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop pooblaščenim službam in neovirano praznjenje;
– mala komunalna čistilna naprava mora biti v času vložitve zahtevka, vgrajena in v funkciji obratovanja.
Vloga
9. člen
Za dodelitev sredstev vlagatelj, po objavi razpisa v predpisanem roku zaprosi s podpisano vlogo z zahtevanimi prilogami, ki jo naslovi na Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec in kuverto opremi po navodilih iz objavljenega razpisa.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Nakazilo odobrenih sredstev
10. člen
Upravičenci na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi sredstev, podpisane pogodbe o sofinanciranju ter izvedene investicije na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 15. novembra za pridobitev sredstev v tekočem letu.
Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo dostavi v roku šest mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
11. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je imenovana za postopek o dodelitvi proračunskih sredstev.
12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil vso dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;
– bo omogočil komisiji vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev;
– se strinja da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.
Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki bodo vgrajene od uveljavitve pravilnika.
14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec malo komunalno čistilno napravo odtujil pred pretekom petih let od dneva vgradnje,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
– v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev male komunalne čistilne naprave v roku 6 mesecev po vgradnji naprave.
Končna določba
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2015
Rogatec, dne 8. aprila 2015
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti