Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

Ob-1885/15 , Stran 726
Ob-1885/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, kot lastnik nepremičnin objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin kompleks Hotel Barbara Fiesa, Fiesa 68, 6330 Piran
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje. II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju Hotel Barbara Fiesa): 1. Hotel Barbara Fiesa, ki sestoji iz hotelskega kompleksa (nepremičnine in oprema) in pripadajočega zemljišča, ki oba ležita ob obali na ID zemljišču: 2631-177/0-0 v skupni površini 3.736 m2; neto tlorisna površina: hotel / nastanitveni del: 1498,21 m2, hotel / gostinski del (restavracija, vrt, kuhinja, recepcija): 489,80 m2, bistro na plaži 184,88 m2, kongresna dvorana 175,15 m2, wellness z bazenom z ogrevano morsko vodo 548,34 m2; izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 3.400.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. 2. Hotel Barbara Fiesa se prodaja brez bremen (tj. brez hipotek) in brez najemnikov. Skupaj s prevzemom lastništva Hotela Barbara Fiesa kupec prevzema tudi vseh 12 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa, ter zaloge blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Hotelu Barbara Fiesa). III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 100.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno. IV. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v hotelu Barbara Fiesa, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 12 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje (priloga v razpisni dokumentaciji). b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih rokih: – za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji; – za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika; – v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka. c) Pisna ponudba mora vsebovati: – Navedbo, da je ponudba zavezujoča. – Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba. – Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe. – Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti prevzema vseh 12 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa. – Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino za celotni Hotel Barbara Fiesa s pripadajočo opremo ter prevzem 12 delavcev. Ponujena cena ne obsega zalog blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa, o kateri bosta ponudnik in lastnik zalog sklenila ločeno pogodbo, v kateri se bosta tudi dogovorila o metodologiji določitve cene za zaloge. – Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji. – Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa). – Ponudbi je potrebno priložiti: 1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista. 2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe. 3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba. 4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine. 6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. 7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, so določene v razpisni dokumentaciji. V. Rok za oddajo ponudbe Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 15. 5. 2015 do 12. ure na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba javno zbiranje ponudb – Prodaja kompleksa Hotel Barbara Fiesa«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno. Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno ali po elektronski pošti. VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 12 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja. VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. VIII. Drugi pogoji: – Predmet prodaje Kompleks Hotel Barbara Fiesa je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten kompleks. Kupec se obveže, da bo ob nakupu nepremičnine prevzel tudi vseh 12 zaposlenih in jim zagotavljal enake pravice vsaj eno leto od podpisa pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Republike Slovenije. – Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je izključena. – Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec. – Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe. IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1352. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 03/899-61-66. X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Premogovnik Velenje d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti