Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

P 818/2015-V Os-1920/15 , Stran 737
P 818/2015-V Os-1920/15
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10. aprila 2015 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 818/2015. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se predlaga, da sodišče razsodi, da se ugotovi, da je premoženje: a) nepremičnina: k.o. 923 Ljubno, parc. št. 650 (ID 487378) – stanovanjska stavba št. 444 (ni vpisana v ZK) z zemljiščem, last Ane Zagožen do ½, v tem solastniškem deležu, b) nepremičnina: k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, št. stavbe 1457, št. dela stavbe 103 (ID 5546430) – stanovanje št. 3, v pritličju, v izmeri 89,39 m2, na naslovu Hafnerjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana, last Marije Zagožen do 1/1, v celoti, c) nepremičnina: k.o. 2636 Bežigrad, št. stavbe 3793, št. dela stavbe 6 (ID 5778556) in 55 (ID 5778605) – stanovanje št. 6, v izmeri 40,6 m2 in garaža v garažni hiši, v izmeri 12,5 m2, na naslovu Topniška 27, 1000 Ljubljana, last Marije Zagožen do 1/1, v deležu do ½, d) nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št. stavbe 6030, št. dela stavbe 4 (ID 5563554) – stanovanje št. 4, v izmeri 66,2 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe 6 (ID 5742141) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,5 m2; na naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, last Ane Zagožen do 1/2, v tem solastniškem deležu, e) nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št. stavbe 6030, št. dela stavbe 3 (ID 5563553) – stanovanje št. 3, v izmeri 66 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe 5 (ID 5742140) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,4 m2; na naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, last Mateja Zagožna do 1/2, v tem solastniškem deležu, f) premičnina: avtomobil Honda Accord / 2.2 / i-DTEC / AUT, številka šasije JHMCU3600DC200632, last Marije Zagožen, g) sredstva na depozitnem računu št. 180909000 pod št. 20150316070137, odprtem pri banki UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, v višini 41.141,64 EUR (sredstva iz naslova pogodbe o depozitu z dne 18. 3. 2014, nazadnje podaljšane dne 16. 3. 2015), last Marije Zagožen, h) sredstva na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223, in 800-793483, odprtih pri BKS Bank für Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, last Marije Zagožen, i) sredstva na TRR št. 0203 3371 0241 273, odprtem pri banki NLB d.d., v višini 21.043,84 EUR, last Mateja Zagožna, j) sredstva na TRR št. 0203 3371 0085 491, odprtem pri banki NLB d.d., v višini 5.481,03 EUR, last Ane Zagožen, k) 34 vrednostnih papirjev z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, last Mateja Zagožna, l) 34 vrednostnih papirjev z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, last Ane Zagožen, m) 1.108,050672 enot premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, upravljavca skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., last Mateja Zagožna, n) 1.108,050673 enot premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, upravljalca skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., last Ane Zagožen, premoženje nezakonitega izvora. Tožena stranka: 1. Marija Zagožen, Hafnerjeva ulica 6, Ljubljana, 2. Matej Zagožen, Ulica Milana Majcna 16, Ljubljana, 3. Ana Zagožen, Hafnerjeva ulica 6, Ljubljana. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema: I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 10. 4. 2015 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje premoženja, ki je bilo odrejeno s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. XI Kpd 60084/2013 dne 9. 10. 2014: a) prvotoženi stranki Mariji Zagožen kot lastnici sredstev na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223, in 800-793483, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV D 2532/2013, prepove kakorkoli razpolagati s sredstvi na hranilnih vlogah, odprtih pri BKS Bank für Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, b) drugotoženi stranki Mateju Zagožnu kot pooblaščencu za razpolaganje na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223, in 800-793483, prepove kakorkoli razpolagati s sredstvi na hranilnih vlogah, odprtih pri BKS Bank für Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, Republika Avstrija, c) katerikoli drugi osebi po njunem nalogu ali pooblastilu, prepove kakorkoli razpolagati s sredstvi na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223, in 800-793483, odprtih pri BKS Bank für Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, Republika Avstrija, d) sodišče naj BKS BANK für Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, Republika Avstrija prepove izpolniti nalog za izplačilo ali prenos sredstev oziroma kakršnokoli razpolaganje z denarjem na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223 in 800-793483. II. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 10. 4. 2015 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku: a) tretje toženi stranki Ani Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino: k.o. 923 Ljubno, par. št. 650 (ID 487378) – stanovanjska stavba št. 444 (ni vpisana v ZK) z zemljiščem, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, b) prvo toženi stranki Mariji Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, št. stavbe 1457, št. dela stavbe 103 (ID 5546430) – stanovanje št. 3, v pritličju, v izmeri 89,39 m2, na naslovu Hafnerjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, c) prvo toženi stranki Mariji Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino k.o. 2636 Bežigrad, št. stavbe 3793, št. dela stavbe 6 (ID 5778556) in 55 (ID 5778605) – stanovanje št. 6, v izmeri 40,6 m2 in garaža v garažni hiši, v izmeri 12,5 m2, na naslovu Topniška 27, 1000 Ljubljana, v deležu do ½, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, d) tretje toženi stranki Ani Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št. stavbe 6030, št. dela stavbe 4 (ID 5563554) – stanovanje št. 4, v izmeri 66,2 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe 6 (ID 5742141) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,5 m2; na naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, e) drugo toženi stranki Mateju Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št. stavbe 6030, št. dela stavbe 3 (ID 5563553) – stanovanje št. 3, v izmeri 66 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe 5 (ID 5742140) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,4 m2; na naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi, f) prvo toženi stranki Mariji Zagožen prepove razpolagati z avtomobilom Honda Accord 2.2 / i-DTEC / AUT, številka šasije JHMCU3600DC200632, z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, g) banki UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, odredi, da prvo toženi stranki Mariji Zagožen ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo ali prenos oziroma kakršnokoli razpolaganje s sredstvi na depozitnem računu št. 180909000 pod št. 20150316070137, v višini 41.141,64 EUR (sredstva iz naslova pogodbe o depozitu z dne 18. 3. 2014, nazadnje podaljšane dne 16. 3. 2015), h) banki NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, odredi, da drugo toženi stranki Mateju Zagožnu ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo ali prenos oziroma kakršnokoli razpolaganje s sredstvi na TRR št. 0203 3371 0241 273, v višini 21.043,84 EUR, i) banki NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, odredi, da tretje toženi stranki Ani Zagožen ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo ali prenos oziroma kakršnokoli razpolaganje s sredstvi na TRR št. 0203 3371 0085 491, v višini 5.481,03 EUR, j) drugo toženi stranki Mateju Zagožnu prepove razpolagati s 34 vrednostnimi papirji z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, na računu št. 6264961, z vpisom te prepovedi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, k) tretje toženi stranki Ani Zagožen prepove razpolagati s 34 vrednostnimi papirji z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, na računu št. 7857510, z vpisom te prepovedi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, l) upravljavcu skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o. odredi, da drugo toženi stranki Mateju Zagožnu ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev 1.108,050672 enot premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, last Mateja Zagožna, m) upravljavcu skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o. odredi, da tretje toženi stranki Ani Zagožen ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev 1.108,050673 enot premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, last Ane Zagožen Vila Urbana, k.o. 1727 Poljansko predmestje, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi. Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen dolžnikovemu dolžniku. Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o rubežu. Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na predmetu zavarovanja. III. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi. IV. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI). V. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI). VI. Dan objave oklica: 17. 4. 2015.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 13. 4. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti