Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

Št. 695/14 Ob-1903/15 , Stran 707
Št. 695/14 Ob-1903/15
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES), – Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 in spremembo OP 2007–2013, potrjenega z izvedbenim sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 št. CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja
javni razpis
za ukrep predelava in trženje
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Predelava in trženje znaša 340.000 EUR, od tega delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%. Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se najmanj 50% sredstev nameni mikro in malim podjetjem, do preostalih 50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP v letu 2015: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Projekt NRP 2311-09-5003 Predelava in trženje. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. II. Vlagatelji 1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot: – gospodarska družba, – zadruga, – samostojni podjetnik posameznik, – nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji. 2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro, mala in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena v točki (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES: – mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR; – malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR; – srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR. V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz točke (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 200 milijonov EUR. III. Predmet podpore Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje: – naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo; – naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo; – nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov. Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije. IV. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. 2. Vlagatelj mora imeti v primeru naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, v drugih primerih pa mora imeti pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma mora biti pravnomočno uporabno dovoljenje izdano lastniku nepremičnine. Objekt mora biti grajen skladno s predpisi s področja gradnje objektov. 3. Obrat za predelavo ali trženje mora biti registriran pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred zaključkom naložbe. 4. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, skladno z zakonodajo. 5. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani MKGP: www.mkgp.gov.si in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP): www.aktrp.gov.si. 6. Naložba v predelavo ali trženje mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa: – izboljšanje pogojev dela, – izboljšanje in spremljanje javnega zdravja in higienskih razmer in kakovosti proizvodov, – proizvajanje visoko kakovostnih proizvodov za nišne trge, – zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, – izboljšanje rabe premalo uporabljenih vrst, stranskih proizvodov in odpadkov, – proizvajanje in trženje novih proizvodov, uporaba novih tehnologij ali razvoj inovativnih načinov proizvodnje, – trženje proizvodov, ki izvirajo iz lokalnega iztovarjanja in lokalnega ribogojstva. 7. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja. 8. V primeru storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, mora vlagatelj predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov. Če iz objektivnih razlogov vlagatelj ne more zagotoviti treh ponudb, mora to obrazložiti. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja. 9. Če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora biti postopek izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. Posebni pogoji: 1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je obratov za predelavo ali trženje s pripadajočo opremo), ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja: – vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po datumu oddaje vloge, – vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika ali morebitnih solastnikov, k naložbi. 2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. 3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe (naložba se izvaja po posameznih fazah – fazna gradnja), morajo biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni: – popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, – ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, – predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis. 4. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz Tabele »Finančna konstrukcija celotne naložbe na predelovalnem obratu ali obratu za trženje« iz Prijavnega obrazca. 5. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah: – če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije, – če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo predelave rib, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem stečaju. 6. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji: – vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti. 7. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno iz ustreznih listin: originalni račun ter kopije garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo k opremi. 8. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Obveznosti upravičenca: 1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji in jo mora hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva in je ne bo odtujil. 3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb, ki bi odstopale od namena odobrene naložbe, ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora prejeta sredstva vrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) že izplačana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi. 9. Naložba mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2015. 10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso predmet podpore. 11. Upravičenec mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru OP 2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani www.mkgp.gov.si. 12. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka. Kot zaključek naložbe se šteje: – uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta, – vpis ali predlog za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine, – vpis obrata v register obratov za predelavo ali trženje pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, – vključitev strojne ali transportne opreme v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme. Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih. Zahtevkom se predložijo originalni računi z originalnimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup opreme, za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista. Pri gradbenih delih, ki se obračunavajo po gradbenih situacijah, se priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. 13. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP ter, da se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zaprosilo lahko posredujejo. V. Upravičeni stroški 1. Upravičeni stroški so: a. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je obratov in prostorov za predelavo in trženje ribjih proizvodov, nakup pripadajoče opreme za predelavo in trženje, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave in trženja, b. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), c. pri nakupu strojne in transportne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje, d. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribjih proizvodov iz lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 20% priznane vrednosti naložbe, e. nakup zemljišč za predelovalne obrate in obrate za trženje, ki ne presega 10% priznane vrednosti naložbe, f. splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani in nujno potrebni in z izvajanjem projekta v obsegu do 12% priznane vrednosti naložbe, kot so: – honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, – študije izvedljivosti, sprejemljivosti za okolje in okoljska poročila v primeru, če se te zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na okolje, – stroški nadzornikov del ter – splošni stroški vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, so upravičljivi do 3.000,00 € brez DDV. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije. 2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnje točke so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot nastanek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. VI. Neupravičeni stroški Poleg neupravičenih stroškov iz 55. člena Uredbe 1198/2006/ES ter 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za: – davek na dodano vrednost (DDV), – obresti na dolgove, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – naložbe zunaj območja Republike Slovenije, – prenos lastništva podjetja, – nakup rabljene opreme, – nakup nepremičnin, – naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10% priznane vrednosti naložbe, – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), – bančne stroške in stroške garancij, – stroške promocije, – splošne upravne stroške, – plačila v naravi, – stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov, – stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani s projektom in presegajo 12% priznane vrednosti naložbe, – naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo, povezano z naložbo, – naložbe v transportna sredstva, ki niso gospodarska vozila, – naložbe v gospodarska vozila, ki presegajo 100.000 EUR ali presegajo 20% priznane vrednosti naložbe, – naložbe, ki niso sklenjena celota ali pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju, – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom ter ukrepe za promocijo ribiških proizvodov, – naložbe v trgovine in transportna sredstva za prodajo na drobno, – nakup rib, – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na posamezno naložbo, – naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz drugih javnih sredstev, – vavčersko svetovanje, – nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, – zemljišča, ki so predmet izvršbe. VII. Merila za izbor Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni prag 15 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Predelava in trženje. VIII. Finančni pogoji dodeljevanja in izplačevanja sredstev 1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. 2. Stopnja pomoči znaša do 60% priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež EU 75% in delež Republike Slovenije 25%. Lastna sredstva upravičenca znašajo 40% priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški. 3. Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka znaša stopnja pomoči v primeru naložb velikih podjetij z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom, manjšim od 200 milijonov EUR 30% priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež EU 75% in delež Republike Slovenije 25%. Lastna sredstva upravičenca znašajo 70% priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški. 4. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 340.000 EUR na vlogo. Upravičenec iz naslova ukrepa Predelava in trženje lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ 3.500.000 EUR podpore. 5. Ne glede na določilo iz prejšnjega člena se lahko za podjetja, ki niso mikro ali mala podjetja, dodeli do največ 50% razpoložljivih sredstev, določenih s tem razpisom. 6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na vrsto naložbe, priložiti: – kopije ponudb in zapisnike o izbiri z utemeljitvijo, – originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, – originalne začasne in originalno končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem plačilu, – poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, – dokazilo o zaključku naložbe, – drugo, s strani ARSKTRP predpisano dokumentacijo. 7. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se lahko vložijo največ štirje zahtevki. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le en zahtevek. IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge Razpisna dokumentacija za javni razpis za Predelava in trženje, vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Postopek za izbor vlagateljev, – Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog, – Seznam upravičenih stroškov, – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec za ukrep Predelava in trženje – Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.aktrp.gov.si, www.mkgp.gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. X. Roki in način prijave Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKGP. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v glavni pisarni ARSKTRP na naslovu: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Predelava in trženje«. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter zahtevka za izplačilo sredstev 1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom, in sicer do porabe razpisanih sredstev. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. 2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge ARSKTRP obravnava in jih oceni. 3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne. 5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. 6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči oziroma preseči minimalni prag 15 točk. Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej. 7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. 9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda v glavni pisarni ARSKTRP. 10. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo projekta utemeljil in obrazložil ter pridobil soglasje ARSKTRP, v nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe sredstev. Stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev, vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do sredstev, ARSKTRP zahtevku za spremembo ugodi. Kolikor ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne. 11. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne. 12. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek. XII. Kršitve in sankcioniranje 1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne. 3. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti. XIII. Nadzor nad izvajanjem ukrepov 1. ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem. 2. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti