Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

Št. 5100-6/2015-1 Ob-1927/15 , Stran 715
Št. 5100-6/2015-1 Ob-1927/15
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09, MP – 12/09) ter Protokolom tretjega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro z dne 21. marec 2014, podpisan korespondenčno, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016–2017. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2016–2017 sofinancirani tudi daljši obiski. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj črnogorskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 17. 6. 2015 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po priporočeni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 17. 6. 2015 do 12. ure (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo za znanost, http://www.mna.gov.me). Kontaktna oseba na črnogorski strani je gospa Milena Milonjic, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me). 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-20, z dne 30. 3. 2015. Seznam prijav s pripadajočimi ocenami preda slovenskemu delu Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor). Skupi odbor ob upoštevanju meril javnega razpisa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Črni gori pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam prijav. Prednost pri izboru bodo imeli projekti: – pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let po doktoratu)); – katerih vodji prijavljenega bilateralnega projekta iz obeh sodelujočih držav prvič sodelujeta. Prijavitelji lahko v predlogu projekta poimensko navedejo mlajše črnogorske raziskovalce, ki bi jih slovenska stran gostila za daljše obdobje (1–3 mesecev). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno 70.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2016–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori; – stroške bivanja za črnogorske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za raziskovalce iz Črne gore ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR; – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za črnogorske mlajše raziskovalce za daljše obiske v Republiki Sloveniji. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Črne gore, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017. 9. Način, oblika in rok za predložitev prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na ARRS-BI-ME-JR-Prijava-2015 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 17. 6. 2015 do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-ME-JR-Prijava-2015) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko enaki. (3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 17. 6. 2015 do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 17. 6. 2015 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 17. 6. 2015 do 12. ure (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih. (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 6. 2015 ob 10. uri v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2015. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis bo od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani agencije, eObrazci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti