Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1310. Sklep o imenovanju predsednika Računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1311. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

1312. Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
1313. Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij
1314. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
1315. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
1316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
1317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč
1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč
1319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1320. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih tolmačih
1321. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

1322. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1323. Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo
1324. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1325. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Braslovče

1326. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2012

Brezovica

1327. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2012
1328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica

Brežice

1330. Odlok o razveljavitvi Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
1331. Odlok o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
1332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
1333. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
1334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1335. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe turistične dejavnosti na parc. št. 267/36 (del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del), vse k.o. Cerina
1336. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve proizvodne dejavnosti na dele parc. št. 263/1, 263/2 in 251/1, vse k.o. Brezina

Celje

1337. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Cerknica

1338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Notranjskem regijskem parku

Gorenja vas-Poljane

1339. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
1340. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
1341. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Grosuplje

1342. Odlok o začasnem zavarovanju območja naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak
1343. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Grosuplje
1344. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1221/9, 1222/6 in 1223/8, vse k.o. 1787 Mali Vrh

Horjul

1345. Odlok o določitvi območij predkupne pravice na nepremičninah v Občini Horjul

Kanal ob Soči

1346. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Kobarid

1347. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012
1348. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve Pomoč družini na domu
1349. Sklep o razveljavitvi drugega odstavka 6. člena in 7. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin
1350. Sklep o razveljavitvi Sklepa Občinskega sveta št. 35003-2/98 z dne 15. 11. 2005 za gradnjo izven poselitvenih območij
1351. Sklep o odpravi Sklepa št. 35003-2/98 z dne 15. 11. 2005

Kranj

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012

Križevci

1353. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2012
1354. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci

Laško

1355. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012
1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško
1357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško

Litija

1358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013
1359. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
1360. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubno

1361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013

Log-Dragomer

1362. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

Loški Potok

1363. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2012

Mirna Peč

1398. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012
1399. Odlok o naseljih in ulicah v Občini Mirna Peč
1400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 1. rebalans 2013

Mozirje

1364. Sklep za razširitev območij stavbnih zemljišč na zemljišče parc. št. 179/1 in 179/3, k.o. Ljubija
1365. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na zemljišče s parc. št. 775/4 in 776/3, k.o. Mozirje
1366. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 667/3, 667/49, 667/68, 667/60, 667/61, 667/62, 667/65 in del 667/59, k.o. Mozirje
1367. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 186/2, k.o. Radegunda
1368. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na zemljišča s parc. št. 22/2, 22/1 del, 23/1, 23/2, 26/4, 26/5, 26/6 in 26/7, vse k.o. Mozirje

Murska Sobota

1369. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
1370. Odlok o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota
1371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota

Polzela

1372. Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2012
1373. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2013
1374. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Polzela
1375. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
1376. Sklep o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka
1377. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Polzela

Postojna

1378. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2012
1379. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nad Rupo PL 10 – JZ del
1380. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna

Puconci

1381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Slovenj Gradec

1382. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 582 – delno, 579/1 – delno, 522/8, 1347/5 in 585 – delno, vse k. o. 851 Legen

Sveti Jurij ob Ščavnici

1383. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1384. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoč družini na domu
1401. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh članov Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šalovci

1385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2012

Šentrupert

1386. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »GLC Šentrupert«

Šmartno pri Litiji

1387. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
1388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
1389. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
1390. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1391. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tišina

1392. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2012

Vipava

1393. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012
1394. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava
1395. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Zagorje ob Savi

1396. Odlok o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2012
1397. Odlok o spremembi meje med naselji Medija in Žvarulje

POPRAVKI

1402. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
1403. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje PLANINA JUG

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost