Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Ob-2384/13 , Stran 1439
Ob-2384/13
Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva 65, Kranj, je na seji dne 17. 4. 2013 na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) sprejel sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2013 oziroma skladno s sklepom Sveta šole. Pisni prijavi z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev priložite dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, pedagoško-andragoški izobrazbi, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo (naročite ga lahko tudi po elektronski pošti na naslovu: http://www.mp.gov.si) in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja sodišče na območju prijavljenega prebivališča, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti tudi življenjepis in program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidat/ka prijavo z dokazili, potrdili in programom pošlje s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z ustrezno oznako: »Za razpis ravnatelja/ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna, Kranj«, na naslov: Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto. Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Franceta Prešerna, Kranj

AAA Zlata odličnost