Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1347. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012, stran 4227.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kobarid za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+------------+--------------------------------------+-----------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|Skup.    |       NAZIV KONTA       | Zaključni|
|podsku.   |                   | račun 2012|
|Konto,   |                   |      |
|podkon.   |                   |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 4.941.011|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 3.841.016|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI            | 3.210.929|
|      |(700+701+702+703+704+705+706)     |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     700|Davek na dohodek in dobiček      | 2.857.614|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     703|Davek na premoženje          |  196.363|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     704|Domači davki na blago in storitve   |  156.877|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     706|Drugi davki              |     75|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI           |  630.087|
|      |(710+711+712+713+714)         |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     710|Udeležba na dobičku in dohodki od   |  538.626|
|      |premoženja              |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     711|Takse in pristojbine         |    416|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     712|Globe in druge denarne kazni     |   15.801|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     713|Prihodki od prodaje blaga in storitev |   48.646|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     714|Drugi nedavčni prihodki        |   26.598|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   90.312|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     720|Prihodki od prodaje stavb in prostorov|   28.800|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     722|Prihodki od prodaje zemljišč     |   61.512|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)      |   12.202|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI          |  997.481|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     740|Transferni prihodki iz drugih     |  479.902|
|      |javnofinančnih institucij       |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     741|Prejeta sredstva iz državnega     |  517.579|
|      |proračuna iz sredstev proračuna    |      |
|      |Evropske unije            |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 4.887.272|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|40     |TEKOČI ODHODKI            | 1.147.483|
|      |(400+401+402+403+404+409)       |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     400|Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  312.645|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     401|Prispevki delodajalcev za socialno  |   52.339|
|      |varnost                |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     402|Izdatki za blago in storitve     |  720.575|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     403|Plačila domačih obresti        |   6.126|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     409|Rezerve                |   55.798|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)| 1.865.790|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     410|Subvencije              |   28.568|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     411|Transferi posameznikom in       |  918.581|
|      |gospodinjstvom            |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     412|Transferi neprofitnim organizacijam in|  137.123|
|      |ustanovam               |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     413|Trugi tekoči domači transferi     |  781.518|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 1.716.715|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.716.715|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |  157.284|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     431|Investicijski transferi osebam, ki  |   5.000|
|      |niso proračunski porabniki      |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|     432|Investicijski transferi proračunskim |  152.284|
|      |uporabnikom              |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|  III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |   53.739|
|      |(I.-II.)               |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE |      |
|      |KAP. D. (750+751+752)         |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   V.   |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |      |
|      |DELEŽEV (440+441+442)         |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   VI.  |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|  VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |     0|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|  VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (551)         |   50.184|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   3.555|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –50.184|
+------------+--------------------------------------+-----------+
|   XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC    |  330.200|
|      |PRETEKLEGA LETA            |      |
+------------+--------------------------------------+-----------+
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 3.555 EUR se prenesejo v proračun za leto 2013 in so njegov sestavni del.
4. člen
Presežek rezervnega sklada v višini 13.947 EUR se prenese v proračun za leto 2013.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-1/13
Kobarid, dne 15. aprila 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost