Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 1. rebalans 2013, stran 4284.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 20. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 1. rebalans 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV       |    v eurih|
|    |IN ODHODKOV          |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov   | Proračun leta|
|    |               |      2013|
+-------+------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI        |  4.741.910,00|
|    |(70+71+72+73+74)       |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  3.420.422,20|
+-------+------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        |  2.010.570,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek na    |  1.862.124,00|
|    |dobiček            |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje    |   104.212,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in |   44.234,00|
|    |storitve           |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.409.852,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in  |   111.558,00|
|    |dohodki            |        |
|    |od premoženja         |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine   |    2.400,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni       |    6.900,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga |    2.000,00|
|    |in storitev          |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki  |  1.286.994,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |   249.080,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje    |   249.080,00|
|    |zemljišč           |        |
|    |in neopredmetenih sredstev  |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE       |    1.000.00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz    |    1.000,00|
|    |domačih virov         |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |  1.071.408,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz  |   492.674,00|
|    |drugih            |        |
|    |javnofinančnih institucij   |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz    |   578.734,00|
|    |državnega           |        |
|    |proračuna iz sredstev     |        |
|    |proračuna Evropske unije   |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  4.899.612,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI        |   773.232,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki  |   224.196,00|
|    |zaposlenim          |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za |   35.953,00|
|    |socialno varnost       |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in    |   446.670,00|
|    |storitve           |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti  |   58.413,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve          |    8.000,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI       |  1.106.923,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije        |   189.804,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom  |   614.465,00|
|    |in gospodinjstvom       |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim   |   71.205,00|
|    |organizacijam in ustanovam  |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači    |   231.449,00|
|    |transferi           |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI     |  2.801.970,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih |  2.801.970,00|
|    |sredstev           |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   217.487,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |431 Investic. transferi    |   203.645,00|
|    |pravnim in fiz. os., ki niso |        |
|    |prorač. upor.         |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|    |432 Investic. transferi    |   13.842,00|
|    |proračunskim uporabnikom   |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |  –157.702,00|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |        |
|    |IN NALOŽB           |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0,00|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |        |
|    |DELEŽEV (750+751+752)     |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih   |      0,00|
|    |posojil            |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |      0,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)       |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA      |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)      |      0,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE         |      0,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje    |      0,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)     |   30.525,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA        |   30.525,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga |   30.525,00|
+-------+------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |  –188.227,00|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH      |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |   –30.525,00|
|    |VIII.)            |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) |   188.227,00|
|    |=-III.            |        |
+-------+------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |   188.638,43|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |        |
+-------+------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 410-07/2012-24
Mirna Peč, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost