Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Št. 430-04/2013-60 Ob-2392/13 , Stran 1441
Št. 430-04/2013-60 Ob-2392/13
Javni zavod CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa sveta javnega zavoda CSS Škofja Loka z dne 21. 1. 2013 naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
1. Naziv in sedež prodajalca/organizatorja javnega zbiranja ponudb: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, matična št. 5050715000, davčna št. SI 30350611. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje, ki se vrši po načelu videno-kupljeno, je premičnina – montažni počitniški objekt brunarice »Smreka« št. 135, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 541/66, k.o. Mostec, to je v kampu Terme Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi. Objekt brunarice je star 27 let in ima netto tlorisno površino 50 m2, ki se sestoji iz pritličja (predprostor, kopalnica, s pohištvom opremljeni bivalni del s kuhinjo) in mansarde (s pohištvom opremljena soba). Objekt je klimatiziran. Zemljišče, na katerem se nahaja premičnina ni predmet prodaje. S predmetom prodaje je povezana obveznost kupca skleniti z družbo Terme Čatež d.d. pogodbo o koriščenju storitev v Termah Čatež in o zakupu zemljišča, na katerem stoji predmetna brunarica. 3. Ocenjena vrednost predmeta prodaje: izhodiščna netto ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 7.800,00 EUR (brez DDV). 4. Dodatne informacije, ogled predmeta prodaje Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmeta prodaje so dostopne na tel. 04/620-72-02 in/ali elektronskem naslovu info@css-sl.si pri kontaktni osebi Silvi Košnjek. Ogled predmeta prodaje na njegovi lokaciji je mogoče po predhodni najavi na tel. 04/620-72-02 ali elektronskem naslovu info@css-sl.si pri kontaktni osebi tajništvo Mur Zvonka. 5. Prodajni postopek in prodajni pogoji: a) Varščina Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun CSS Škofja Loka, št. 01100-6030300980, pri UJP Kranj, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena brezobrestno v roku 5 delovnih dni od poteka roka za oddajo ponudbe z nakazilom na bančni račun, ki ga navedene ponudnik. Prodajalec je upravičen zadržati vplačano varščino v naslednjih primerih: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. b) Vsebina ponudbe: Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, podpisana in mora vsebovati: – ponujeno ceno za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, ocenjene vrednosti iz 3.tč tega razpisa, – dokazilo o plačilu varščine, – izjavo ponudnika, da se zavezuje z družbo Terme Čatež d.d. skleniti pogodbo o zakupu zemljišča, na katerem stoji brunarica, ki je predmet prodaje in o koriščenju storitev Term Čatež, – izjavo, da je ponudba zavezujoča še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudbe in da ponudnik v celoti sprejema vse pogoje tega razpisa – podatke na kateri bančni račun se vrne vplačana varščina. c) Rok za oddajo ponudbe Prodajalec bo upošteval ponudbe, ki bodo na njegov naslov prispele do 24. 5. 2013. Ponudba mora biti poslana v zaprti kuverti na naslov Center slepih, slabovidnih in starejših, 4220 Škofja Loka, Stara Loka 31, z oznako » Ne odpiraj – ponudba za brunarico Terme Čatež«. Prepozno dospele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom. d) Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 2013 ob 10. uri, v prostorih CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka, sejna soba III. nadstropje. e) Merilo za izbor, sklenitev pogodbe, plačilo kupnine: Upoštevane bodo le pravočasno prispele ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo vsebovale ponujeno netto ceno, ki bo enaka ali višja od izhodiščne ocenjene vrednosti. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi dvoje ali več ponudnikov, se le-te pozove k dodatnim pogajanjem o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 3 dni po opravljeni izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Rok za plačilo kupnine in s prodajo povezanih davščin (DDV) je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Položena varščina za resnost ponudbe se všteje v kupnino. Kupnina se plača z nakazilom na bančni račun prodajalca. Kupec je dolžan prevzeti predmet prodaje v svojo neposredno posest v roku 5 dni po plačilu kupnine, v primeru zamude pa je v prevzemni zamudi in je za vsak dan zamude dolžan plačati prodajalcu penale v višini 100 EUR. 6. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Prodajalce ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti do sklenitve prodajne pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom vrnejo vplačane varščine v roku 8 dni, brezobrestno.
CSS Škofja Loka

AAA Zlata odličnost