Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Št. 0157/2013 Ob-2389/13 , Stran 1401
Št. 0157/2013 Ob-2389/13
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2013 in Sklepa št. 5/4 sprejetega na 10. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 11. 12. 2012, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2013
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača. II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izdelave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno dediščino v naseljih, ki ležijo v parku Škocjanske jame. Nepovratna sredstva v letu 2013 so namenjena za obnovo posameznih objektov z uradno hišno številko. III. Višina in namen sredstev V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju JZ PŠJ) za leto 2013 in Sklepom št. 5/4 sprejetim na 10. seji Sveta parka Škocjanske jame dne 11. 12. 2012, je višina razpoložljivih sredstev 28.000,00 EUR. Sredstva se namenijo za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v smislu izdelave, montaže in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma nakupov materialov in sicer za: – plačilo za popravila delov ostrešij tudi z namenom manjših izgub energije, – nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo streh, – nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apnenec) za strešne vence, – restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu izvornih (avtohtoni apnenec), – prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih vrat, oken in polken domačij oziroma, v primeru da teh ni mogoče restavrirati, za nakup in montažo novih po videzu izvornih tudi z namenom ekološke sanacije, – nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, kolikor so tam že bile, – nakup in montažo dvoriščnih ograj, kolikor so zgodovinsko izpričane, – nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, – restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov (štirn), – plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov vode, – nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč, – nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh, – nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno izvedbo posameznega zidu. IV. Pogoji: Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo prosilci, ki: – so državljani Republike Slovenije, – so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame. V primeru, da bo za posamezno nepremičnino podanih več vlog, se upošteva ena vloga na posamezno stanovanjsko enoto. Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora prosilec k vlogi priložiti le tega. V. Merila za izbor: Prijavijo se lahko prosilci, ki so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame, ki ima uradno hišno številko in registrirano gospodinjstvo v Škocjanu, Betanji ali Matavunu. Višina sredstev, namenjenih posamezni stanovanjski enoti, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede na prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev. VI. Prijava na razpis mora vsebovati: – izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov), ki ne sme biti starejši od 6. mesecev, – izpisek o registriranem gospodinjstvu v stanovanjski enoti, – potrdilo o upravljanju, kadar je predlagatelj upravljavec nepremičnine z uradno hišno številko, – izpolnjeno vlogo za kulturovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) z obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; velja za vse posege/prosilce, – gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07). VII. Pridobitev kulturovarstvenega soglasja Vlogo za pridobitev kulturovarstvenega soglasja prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije priložene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturovarstvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži skico ter natančen opis nameravanega posega. ZVKDS OE NG bo na podlagi vloge izdal kulturovarstveno soglasje za tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ za leto 2013« in ga prijavitelj dvigne na sedežu JZ PŠJ. Vloge za pridobitev kulturovarstvenega soglasja bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica. VIII. Oddaja prijave Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni obrazec in vloga za izdajo kulturovarstvenega soglasja) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom »Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2013« in napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača. IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je trideset dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na upravi Park Škocjanske jame ali oddana po pošti s priporočeno pošiljko. X. Obveščanje o izidu razpisa Komisija bo z odpiranjem prijav pričela enaintrideseti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji delovni dan. O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse prijavitelje obvestil najkasneje v petinštiridesetih dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave, posredovala vloge za pridobitev kulturovarstvenega soglasja na ZVKDS OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS OE NG za dopolnitve, podala in posredovala zahteve za dopolnitve prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrditev ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma, ko bo direktorica zavoda na predlog komisije s sklepom odločila o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev. Na sklep direktorice se prijavitelj lahko pritoži v 7. dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku 14. dni. XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev Z izbranimi prijavitelji bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do konca meseca junija 2013. Pred zahtevkom za izplačilo sredstev posameznim upravičencem bo komisija pregledala opravljena dela in sicer prvič konec meseca avgusta in drugič konec meseca oktobra 2013. Komisija bo napisala zapisnik o posameznih opravljenih delih upravičenca in podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma za izvedbo pogodbenih del in izjavo, da je dela izvedel skladno z določili pogodbe. Posamezen upravičenec predloži po končanih delih pisni zahtevek na upravo parka. Komisija opravljena dela pregleda in poda pisno mnenje o opravljenih delih. Izplačila sredstev bodo nakazana na številko transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije. XII. Namenska poraba sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do konca meseca oktobra 2013. V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva ne bodo nakazana. V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji. XIII. Razpisna dokumentacija Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis, prijavni obrazec in obrazec »Vloga za izdajo kulturovarstvenega soglasja« dostavljen vsem gospodinjstvom v zavarovanem območju parka Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo na sedežu JZ PŠJ. »Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ. Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi parka. Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju, na tel. 05/708-21-10 in Darji Kranjc, na tel. 05/708-21-00.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

AAA Zlata odličnost