Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1404. Sklep o soglasju k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. v družbi Peko, tovarna obutve, d. d.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1405. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1406. Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
1407. Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
1408. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus
1409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1410. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1411. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda

OBČINE

Brežice

1412. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina
1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah novelacije ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«

Komen

1420. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2012
1421. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
1422. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1423. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1424. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1425. Letni program kulture Občine Komen za leto 2013
1426. Letni program športa Občine Komen za leto 2013

Kranj

1414. Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina jug

Metlika

1415. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika

Nova Gorica

1416. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
1417. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Slovenska Bistrica

1418. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Škofljica

1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila

POPRAVKI

1427. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)
AAA Zlata odličnost