Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila, stran 4331.

Na podlagi 2., 18., 20. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in naslednji), Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00, 35/01), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in naslednji), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 57/09), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 5. členu se doda;
»Elektronski naslov Glasnika je glasnik.skofljica@gmail.com.
Glasnik izhaja v tiskani in elektronski obliki. Elektronska oblika se objavi na spletnih straneh Občine Škofljica, www.skofljica.si«.
V prvem stavku tretjega odstavka se črta beseda »načeloma«.
3. člen
V 6. členu se na koncu prvega stavka pika spremeni v vejico in doda tekst: na 1. seji v koledarskem letu.
4. člen
V 9. členu se zadnji stavek prvega odstavka spremeni in se glasi: »Idejno zasnovo glasila potrdi občinski svet«.
5. člen
V 10. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Urednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno«.
6. člen
V 11. členu se pri četrti alineji doda »in izhajanje«.
7. člen
V 13. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– če ne izvršuje nalog iz 11. člena tega odloka«.
8. člen
V 17. členu se
– pri tretji alineji za »političnih strank« doda besedilo »in neodvisnih list«,
– v četrti alineji se besedilo »in združenj« nadomesti z »in neodvisnih list«.
9. člen
Besedilo prvega stavka v 18. členu se spremeni tako, da se glasi: »Oglasni prostor se trži po ceniku, ki ga vsako leto na 1. seji v koledarskem letu na predlog uredniškega odbora potrdi občinski svet.
10. člen
V celotnem Odloku o izdajanju občinskega glasila se »urednik« nadomesti z »odgovorni urednik«.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2013
Škofljica, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.