Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1314. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, stran 4179.

Na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina službene izkaznice državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), postopek za njeno izdajo in veljavnost.
2. člen
(namen izdaje izkaznice)
Izkaznica se izdaja državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov in se z njo izkazuje pooblaščenost za neposredno izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
3. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je izdelana v obliki plastificirane identifikacijske kartice velikosti 85 x 55 mm s posebnimi zaščitnimi elementi.
(2) Izkaznica je svetlo zelene barve in ima:
1. na sprednji strani:
– zgoraj vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, desno od njega napis »REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC«,
– pod grbom je glede na spol državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov navedba »državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov« oziroma »državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov«,
– pod navedbo iz prejšnje alineje je prostor za vpis osebnega imena in strokovnega ali znanstvenega naslova imetnika izkaznice, registrske številke izkaznice, datuma veljavnosti izkaznice in prostor za podpis imetnika izkaznice,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
2. na hrbtni strani:
– vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim pa napis »REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC«,
– pod nazivom je prostor za besedilo pooblastila, ki se glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njena imetnica oziroma imetnik pooblaščen za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«,
– v spodnjem levem kotu je prostor za kraj in datum izdaje izkaznice,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za žig in podpis Informacijskega pooblaščenca, ki je kartico izdal.
(3) Vzorec izkaznice je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(izdajatelj)
Izkaznico izda Informacijski pooblaščenec.
5. člen
(izdaja oziroma zamenjava)
(1) Nova izkaznica se izda oziroma obstoječa zamenja, če:
1. imetnik izkaznice izgubi izkaznico in jo prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije,
2. je izkaznica deloma ali v celoti uničena ali poškodovana,
3. je imetnik izkaznice spremenil osebno ime.
(2) Pred zamenjavo imetnik izkaznice vrne obstoječo izkaznico.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice pri Informacijskem pooblaščencu,
2. premestitve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero niso predpisana inšpektorska pooblastila,
3. premestitve imetnika izkaznice v drug državni organ na delovno mesto, za katero so predpisana inšpektorska pooblastila.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka imetnik izkaznice takoj vrne izkaznico Informacijskemu pooblaščencu.
7. člen
(odvzem)
Izkaznica se državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.
8. člen
(uničenje)
(1) Izkaznice, vrnjene v skladu z drugim odstavkom 5. in drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, se komisijsko uničijo. O uničenju se sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice oziroma drugačno dejanje, ki jo naredi nerabno.
(3) Komisijo za uničenje izkaznic določi Informacijski pooblaščenec.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Izkaznice, ki jih v skladu s Pravilnikom o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 12/06) uporabljajo državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi za namen iz 2. člena tega pravilnika.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 12/06).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-93/2013
Ljubljana, dne 3. aprila 2013
EVA 2013-2030-0002
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost