Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1380. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna, stran 4263.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 14. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna
1. člen
V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 44/07 in 84/11, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se spremeni tretji odstavek 7.a člena tako, da se glasi:
»Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta morajo opraviti popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. na podlagi inventurnih listov, posredovanih s strani občinske uprave. Izpolnjene in potrjene inventurne liste so dolžni posredovati občinski upravi najkasneje do 31. 1. posameznega leta.«
2. člen
V 8. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta lahko podajo pisni predlog za prerazporeditev dela ali celote pripadajočih finančnih sredstev na drugo proračunsko postavko v okviru proračuna.«
3. člen
Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2013
Postojna, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost