Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013, stran 4238.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 71. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013 (Uradni list RS, št. 4/13), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
-------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       zneski v EUR
-------------------------------------------------------------
I   skupaj prihodki              4.026.901,29
II   skupaj odhodki              4.155.593,43
III  proračunski primanjkljaj (I – II)     –128.692,14
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV   prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                 0
V   dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                       0
VI   prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev                 0
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII  zadolževanje                     0
VIII  odplačilo dolga                   0
IX   sprememba stanja na računu (I + IV + VII  –128.692,14
    – II – V – VIII)
X   neto zadolževanje (VII – VIII)            0
XI   neto financiranje (VI + VII-VIII-IX)    –128.692,14
XII  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
    PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)        128.692,14
-------------------------------------------------------------
«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 007-07/2013
Ljubno, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost