Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Ob-2375/13 , Stran 1437
Ob-2375/13
Občina Turnišče, na podlagi 20. člena v zvezi s četrto alinejo 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in proračuna Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 27/2013) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe Prodajalec: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Organizator javne dražbe: Občina Turnišče. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2.2 Nepremičnine so proste vseh bremen. 2.3 Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja 3.1 Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena ob uspeli dražbi na dan dražbe. 4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Turnišče številka: 01332-0100013319, z navedbo javna dražba nepremičnine, najkasneje v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 9. 5. 2013 na sedežu Občine Turnišče v dvorani v prvem nadstropju, ob 18. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 200 evrov, na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Turnišče številka: 01332- 0100013319, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba«. 8.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku računa v kupnino, ostalim ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na sedežu Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Kontaktna oseba je Marjan Gjura, tel. 02/572-10-60. Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru, načeloma dan pred izvedbo javne dražbe, t.j. med 13. in 15. uro. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 10.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Kupec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve in stroške povezane s prenosom nepremičnine. 10.4 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Turnišče in na oglasni deski na sedežu Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče.
Občina Turnišče

AAA Zlata odličnost