Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012, stran 4229.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 99. in 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 17. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2012 realizirani v naslednjih zneskih:
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |                 |     v EUR|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|KONTO |   |OPIS               |     2012|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI         |  46.949.166|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)       |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  42.632.056|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)  |  35.703.566|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  27.449.086|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   6.946.480|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|   1.308.000|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI        |   6.928.490|
|    |   |(710+711+712+713+714)      |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|   4.860.973|
|    |   |PREMOŽENJA            |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    18.949|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    310.320|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    228.515|
|    |   |STORITEV             |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   1.509.733|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)  |    194.851|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    76.951|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ   |    117.900|
|    |   |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV    |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    230.089|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|     4.754|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |    225.335|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  |   3.810.635|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   1.280.929|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |   2.529.706|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |       |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |    81.535|
|    |   |UNIJE (787)           |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|787  |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |    81.535|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  47.920.335|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  12.082.639|
|    |   |(400+401+402+403+409)      |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|   2.588.902|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |    416.956|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |   7.729.095|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |    433.686|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|409  |   |REZERVE             |    914.000|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  20.958.175|
|    |   |(410+411+412+413)        |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|410  |   |SUBVENCIJE            |   1.287.906|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |   9.028.169|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM      |   1.464.157|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   9.177.943|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  13.488.491|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  13.488.491|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)|   1.391.030|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |    152.133|
|    |   |IN FIZ. OSEBAM          |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   1.238.897|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   –971.169|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)     |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|    |   |NALOŽB              |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    205.490|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |   |(750+751+752)          |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |    143.036|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |    62.454|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|440  |   |DANA POSOJILA          |       0|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |       0|
|    |   |FINANČNIH NALOŽB         |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    205.490|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|    |   |(IV.–V.)             |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |       0|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |       0|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|55   |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   1.106.667|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   1.106.667|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |  –1.872.346|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =    |       |
|    |   |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)  |  –1.106.667|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    971.169|
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV         |  10.272.759|
|    |   |NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA  |       |
|    |   |LETA               |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
|    |   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE   |       0|
|    |   |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   |       |
+-------+------+---------------------------------+--------------+
3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 251.936.984 EUR, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 v višini 605.893 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2013.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2012 v višini 740.211 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2013.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2012.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-38/2012-32
Kranj, dne 17. aprila 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost