Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Št. 01116-1/2013-22 Ob-2355/13 , Stran 1405
Št. 01116-1/2013-22 Ob-2355/13
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013, (Uradni list RS, št. 7/13) in na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 67/11, v nadaljevanju: odlok) Občina Šempeter - Vrtojba objavlja
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: občina). II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnost in razvoj. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 60.000,00 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja. V. Upravičenci Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba v: – opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata, – opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti, – neopredmetena osnovna sredstva. Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba, v primeru kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve. V primeru sofinanciranja pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo je upravičenec lahko tudi fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba ter podjetje, ki je član Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in ima sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o. Do sredstev so upravičena podjetja ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – ne pridobivajo pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje; – podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov; – podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči; – podjetje ima poravnane vse davke in prispevke; – imajo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba. Do sredstev niso upravičena: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000; – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi; – podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1407/2002; – podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora; – da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; – da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. VI. Upravičeni stroški Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: – stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta); – stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme). Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje: – nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 118/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47), – Računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, – nakup vozil, ki se jih registrira v cestnem prometu. Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Šempeter - Vrtojba predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja. Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prijavljene investicije, ki so nastali od 1. 9. 2012 do 30. 8. 2013. Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek. Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev: – med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem; – med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s. p. tudi lastnica gospodarske družbe; – med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo; – med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane. VII. Višina odobrenih sredstev Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega prispevka. V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva: upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. IX. Merila za ocenitev vlog Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril: – vloge se točkuje in glede na zbrano število točk razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva iz naslova ukrepa. X. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2013. Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prijavljene investicije, ki so nastali od 1. 9. 2012 do 30. 8. 2013. XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 31. 5. 2013 do 12. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 31. 5. 2013 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 31. 5. 2013 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje prispelih vlog bo v ponedeljek, 3. 6. 2013 ob 17.30 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v roku 60 dni. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog. XII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.sempeter-vrtojba.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na sedežu občine, na tel. 05/33-51-008 (Anita Manfreda) ali na tel. 05/33-51-000 (Petra Dominko Baša), za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si, petra.dominko.basa@sempeter-vrtojba.si ali Boza.Lovercic@ozs.si.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost