Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Št. 478-6/2013-5 Ob-2405/13 , Stran 1455
Št. 478-6/2013-5 Ob-2405/13
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, na podlagi Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12 in 13/13), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Majšperk
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, ID za DDV: SI11993197. 2. Predmet prodaje in izklicna cena: A.) Zemljišče parc. št. 280/5, k.o. 442 – Skrblje, velikosti 580 m2, za izklicno ceno 8.700,00 EUR; B.) Zemljišče parc. št. 285/3, k.o. 442 – Skrblje, v skupni velikosti 1184 m2, za izklicno ceno 17.760,00 EUR; C.) Zemljišče parc. št. 285/4, k.o. 442 – Skrblje, v skupni velikosti 1290 m2, za izklicno ceno 19.350,00 EUR; D.) Zemljišče parc. št. 285/6, k.o. 442 – Skrblje, v skupni velikosti 818 m2, za izklicno ceno 12.270,00 EUR. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku. 3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakšno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Majšperk pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec ne plača kupnine prodajalec zadrži varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine. 3.5. Kupec nepremičnin, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še davek na dodano vrednost. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji udeležbe v postopku: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Majšperk pri Banki Slovenije, številka: 01269-0100017182. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko, – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne vrednosti, – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetnik posameznik), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinja, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 22. 5. 2013, do 12. ure. Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudbe. Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za nakup nepremičnine pod črko ……– ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2013 ob 14. uri, v sejni sobi na Občini Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja. 5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je izključena. Občina Majšperk lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne. 6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-35, kontaktna oseba: Tatjana Varžič Korez. 7. Ustavitev postopkov Občina Majšperk postopek javnega zbiranja ponudb lahko ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Občina Majšperk postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo: Občina Majšperk ponudniku ne vrne vplačane varščine, če le-ta ni uspel na javnem zbiranju ponudb, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javnega zbiranja ponudb na naslov lastnika nepremičnine notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do odpiranja ponudb prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine, s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Občina Majšperk odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je ponudnik uspel na javnem zbiranju ponudb, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge sodelujoče v postopku zbiranja ponudb, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine. Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je objavljena na spletni strani Občine Majšperk in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Majšperk

AAA Zlata odličnost