Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Št. 1518-13-0046 Ob-2393/13 , Stran 1397
Št. 1518-13-0046 Ob-2393/13
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad). 2. Predmet razpisa Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah. Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja: Sklop A: Evropsko leto državljanov Leto 2013 je posvečeno državljanom Evropske unije in njihovim pravicam. Državljanstvo EU je bilo uvedeno pred dvajsetimi leti, z začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe; odtlej se samodejno priznava vsem državljanom držav članic in jim zagotavlja dodatne pravice. Državljani Unije imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic in nediskriminacije na podlagi državljanstva, volilno pravico in pravico do kandidiranja na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament tudi če prebivajo v drugi državi članici, pravico do peticije Evropskemu parlamentu in do pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic, pravico do konzularne zaščite v primeru, da njihova država na ozemlju tretje države nima svojega predstavništva in pravico, da pozovejo Komisijo, naj predlaga novo zakonodajo (evropska državljanska pobuda). Ena najpomembnejših individualnih pravic, ki jih zagotavlja pravo EU, je pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. Ta pravica ima praktičen pomen v vsakdanjem življenju državljanov, na primer pri izobraževanju, zaposlovanju, priznavanju poklicnih kvalifikacij, zdravstvenem varstvu, socialni varnosti in nakupovanju v drugih državah članicah. Glavni cilj evropskega leta državljanov je olajšati uveljavljanje pravic državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic z izboljšanjem njihove ozaveščenosti in znanja o pravicah, ki jih imajo. Na podlagi boljše ozaveščenosti se bodo lahko tudi premišljeno odločali, učinkovito uresničevali pravice ter krepiti aktivno državljansko in demokratično udeležbo. Glavni namen ELD v Sloveniji je okrepiti ozaveščanje in informiranje o pravicah, ki državljanom omogočajo, da premišljeno in v celoti uveljavijo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, o sredstvih, ki so na voljo za njihovo uresničevanje, o premagovanju ovir pri uresničevanju pravic in možnostih reševanja sporov v primerih kršitev pravic ter spodbujanje državljanov k aktivni vlogi pri krepitvi teh pravic s tem, ko sodelujejo v civilni družbi in demokratičnem življenju. Urad želi podpreti projekte, ki bodo državljane: – ozaveščali in informirali o možnostih čezmejnega uveljavljanja posameznih pravic državljanov EU: pravice do iskanja zaposlitve in dela, do zdravstvenega varstva, do izobrazbe in do priznanja poklicnih kvalifikacij, do socialne varnosti, pravice, ki jih imajo državljani kot potniki ali turisti, pravice, ki jih imajo državljani kot potrošniki blaga in storitev, pravice do udeležbe v demokratičnem življenju; – ozaveščali o pomembnosti aktivne vloge državljanov, ki igrajo ključno vlogo pri krepitvi teh pravic ter spodbujali javno razpravo o pravicah in dolžnostih državljanov, da se dejavno vključujejo v demokratično življenje EU. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni: 1. osebam, ki živijo pod pragom revščine (sklop A1), 2. mladim iskalcem zaposlitve, mladim brez ali z nizko stopnjo izobrazbe (sklop A2), 3. osebam, starejšim od 65 let (sklop A3), 4. osebam s posebnimi potrebami (sklop A4), 5. osebam brez obveznega zdravstvenega zavarovanja (sklop A5), 6. drugim ranljivim skupinam z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja (sklop A6). Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop A) Urad bo podprl najmanj po dva projekta, ki bosta namenjena vsaki od naštetih ranljivih skupin od točke 1. do točke 6. Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi Projekti namenjeni mladostnikom Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki. Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni ozaveščanju mladostnikov (učencev tretje triade osnovne šole in srednješolcev) o nevarnostih trgovine z ljudmi in o načinih novačenja ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja. Urad bo sredstva namenil za: 1. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja za učence tretje triade osnovnih šol (sklop B1), 2. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja za srednješolce (sklop B2). Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli mladostnike v različnih regijah Slovenije in bodo mlade ozaveščali z inovativnimi pristopi tudi preko spletnih socialnih skupnosti. Projekt(i) namenjen(i) tujim delavcem (sklop B3) V času gospodarske krize se povečuje delovno izkoriščanje, povečujejo se težave s pravičnim plačilom za opravljeno delo, zamude oziroma neizplačila plač, kršitve na področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje z izgubo delovnih dovoljenj, pojavljajo se fiktivni posredniki dela, povečujejo se nezakonite migracije. Kriza je tudi generator kriminalnih aktivnosti za potrebe grobega izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih delavcev v različnih gospodarskih panogah (npr.: gradbeništvu, gostinstvu, kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni industriji), ob tem pa se zastavlja tudi vprašanje prisilnega dela in morebitne prepletenosti s trgovino z ljudmi. Urad želi podpreti projekt(e), ki bo(do): – delavcem, predvsem migrantom, nudil(i) informacije za učinkovito uveljavljanje in varstvo njihovih pravic, – delavce ozaveščal(i) s ciljem zaščite pred izkoriščanjem, – opozarjal(i) na morebitno prepletenost izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi, – delavce informiral(i) o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja, – identificiral(i) morebitne žrtve, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito. Prednost bo(do) imel(i) projekt(i), ki bo zagotavljal(i) neposredno komunikacijo s tujimi delavci v različnih krajih Slovenije in vključeval(i) tudi druge deležnike, ki si prizadevajo za učinkovito podporo in varstvo pravic tujih delavcev. Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop B) Urad bo podprl po en projekt namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in tujim delavcem. 3. Pogoji za prijavo Upravičeni prijavitelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali – imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih bodo izvajali v Sloveniji v letu 2013 in bodo zaključeni do 1. novembra 2013. Prijavitelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu z veljavno zakonodajo. 4. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: 1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustreznost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk); 2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta (do 6 točk); 3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov, utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev (do 15 točk); 4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 9 točk). Podrobnejša razčlenitev meril je v 3. točki razpisne dokumentacije. 5. Okvirna višina sredstev Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2013 namenil 86.000,00 EUR, od tega za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do 1. novembra 2013. Podrobnejša razčlenitev upravičenih stroškov in prispevkov je v 4. in 5. točki razpisne dokumentacije. 7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge morajo prispeti na naslov: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 20. maja 2013 do 14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 20. maj 2013. Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte s spiralo. Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2013 – sklop _ «. Prijavitelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja in sicer z ustrezno oznako: Za projekte sklopa A: A1 (projekti namenjeni osebam, ki živijo pod pragom revščine), A2 (projekti namenjeni mladim iskalcem zaposlitve, mladim brez ali z nizko stopnjo izobrazbe), A3 (projekti namenjeni osebam, starejšim od 65 let), A4 (projekti namenjeni osebam s posebnimi potrebami), A5 (projekti namenjeni osebam brez obveznega zdravstvenega zavarovanja), A6 (projekti namenjeni drugim ranljivim skupinam z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja). Za projekte sklopa B: B1 (projekti namenjeni učencem tretje triade osnovnih šol), B2 (projekti namenjeni srednješolcem), B3 (projekti namenjeni migrantskim delavcem). Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. 8. Odpiranje vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v torek, 21. maja 2013 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. 9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih članov komisije. Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za posamezen sklop. Za sklop A bo Urad podprl najmanj po dva projekta, ki bosta namenjena vsaki od naštetih ranljivih skupin od točke 1 do točke 6. Sredstva, ki bodo ostala, bo urad dodelil naslednjim projektom z najvišjim številom točk sklopa A, do porabe razpoložljivih sredstev za sklop A. Za sklop B bo Urad podprl po en projekt namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in tujim delavcem. Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje število točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, ki je prejel višje število točk pri merilu 1 a – Ustreznost projekta glede na cilje razpisa. Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR za sklop A in 7.000,00 EUR za sklop B. Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa. Izvajalec mora odobreni projekt izvesti v celoti. 10. Odločitve o vlogah Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zahtevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke javnega razpisa, – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev za prijavo in – ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa). O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije. 11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog. 12. Sklenitev pogodb Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih projektov bo na podlagi predloženih končnih poročil izvajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh: http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2013/ in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na telefonski številki 01/478-26-21 vsak delavnik, med 9. in 15.30, ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si. Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje

AAA Zlata odličnost