Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

Ob-2402/13 , Stran 1392
Ob-2402/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014/ZIPRS13147 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1, 11/11, 57/12), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379), Sheme de minimis z nazivom »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«, št. priglasitve M001-5715334-2010, Programa vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014, ki ga je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji z dne 29. 7. 2010, Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2013 in 2014, sklepa Vlade Republike Slovenije št 47601-1/2013/5 z dne 5. 3. 2013, s katerim je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2013 in 2014 in pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 2013–2014 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dne 26. 4. 2013 objavlja
javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti Slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013 št. JR 3/2013-446
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. 2. Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je oblikovati mrežo vsaj petnajstih slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko: zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednega seznanjanja slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednega zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacije poslovnih dogodkov; promocije slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini. Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež. Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo v letu 2013 doseči naslednje cilje: – organizacija in izvedba najmanj 45 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem; – svetovalna pomoč najmanj 450 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge, – posredovanje najmanj 300 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno. 3. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. 4. Upravičeni prejemniki sredstev Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini. 5. Splošni in posebni pogoji za prijavo Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski poslovni klubi (v nadaljevanju: klubi), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: A. Formalno pravni status kluba Klub mora biti uradno registrirana pravna oseba v tujini – vpisana v pristojni register države, v kateri ima sedež. Klub mora biti vpisan v register in delujoč najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa. B. Dejavnost kluba Delovanje kluba mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima klub sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov društva. C. Račun upravičenca Klub mora imeti odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran. D. Članstvo Klub mora imeti med člani vsaj 30 podjetij. Med podjetja štejemo slovenska podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v tujini, tuja podjetja ter uradno registrirana gospodarsko interesna združenja slovenskih oziroma tujih podjetij, pri čemer se šteje eno združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi tista podjetja, ki so v klub včlanjena preko pooblaščenih oseb. E. Članarina Člani kluba so zavezani plačati članarino, ki je vir financiranja kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov društva. F. Program dela in finančni načrt Klub mora imeti sprejet Program dela in Finančni načrt za leto 2013. G. Zaprta finančna konstrukcija Prijavitelj mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 20% od načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. H. Kontaktna oseba z znanjem slovenskega jezika Klub mora imeti kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem jeziku. I. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji Klub mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu kluba sprejema vse pošiljke Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku obravnavanja vloge prispele na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji. 6. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bo ocenila komisija, imenovana s strani direktorja SPIRIT Slovenija. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki: a. pravočasno prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 11. poglavje tega javnega razpisa), b. vsebuje vse obvezne obrazce (glej 16. poglavje tega javnega razpisa), c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih. Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: – prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v letu 2012 (največ 80 točk), – obseg in kakovost načrtovanih aktivnosti v letu 2013 (največ 30 točk), – stroški izvajanja aktivnosti (največ 10 točk). Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 120. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 55 točk. Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatno merilo in sicer, da klub v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu za leto 2013. Iz ene države bo izbran le en klub. Kolikor je država deljena na avtonomne dele (zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub za vsak avtonomni del države. Kolikor bosta iz iste države oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma kolikor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva. Višina dodeljenih sredstev se preračuna po naslednjem modelu Faza 1 Klubom, ki na podlagi meril dosežejo prag 55 točk, se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule: 300.000 EUR/(deljeno s) seštevkom zbranih točk vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 55 točkami = vrednost ene točke v EUR. Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 55 točkami, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke v EUR * (krat) število zbranih točk = __________ EUR Faza 2 Po upoštevanju dodatnega merila se ostanek sredstev razdeli na klube, ki so dosegli prag 55 točk in jih komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnega merila. Ostanek sredstev se razdeli po enaki formuli, kot v fazi 1. 7. Višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR. Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s proračunskimi zmožnostmi na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije. V primeru spremembe višine proračunskih omejitev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis. 8. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so: – stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj podjetjem, – stroški promocije kluba, – stroški intelektualnih storitev. Stroški organizacije poslovnih dogodkov in promocije slovenskega gospodarstva ter izvedbe individualnih svetovanj podjetjem so stroški najema prostora in opreme za izvedbo poslovnega dogodka, stroški postrežbe na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški izdelave promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški medijskih objav, vezanih na promocijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva ter stroški dela zaposlenih in pogodbenih sodelavcev vezanih na pripravo, promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov, splošno promocijo slovenskega gospodarstva, izvedbo svetovanj potencialnim tujim investitorjem in kupcem ter izvedbo individualnih svetovanj slovenskim podjetjem. V okviru individualnih svetovanj slovenskim podjetjem so upravičeni stroški do največ 5 ur na posamezno podjetje. Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot poslovna konferenca, seminar, okrogla miza, panel, matchmaking, predavanje ali predstavitev, z namenom in ciljem pomoči slovenskim podjetjem pri vstopu na tuji trg ter vzpostavljanja poslovnih vezi med slovenskimi in lokalnimi podjetji in institucijami, na katerem so prisotna tako slovenska kot tuja podjetja. Med poslovne dogodke štejemo tudi vse oblike predstavitve slovenskega gospodarstva in predstavitve slovenskega investicijskega okolja na katerih so prisotna zgolj tuja podjetja. Prav tako med poslovne dogodke štejemo predstavitve možnosti poslovanja na tujih trgih, na katerih so prisotna zgolj slovenska podjetja. Letna skupščina kluba in redna srečanja članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji opredelitvi poslovnega dogodka, se ne štejejo med poslovne dogodke. Klub lahko poslovni dogodek organizira v Sloveniji ali v državi, v kateri ima sedež. Klub lahko poslovni dogodek organizira tudi v kateri izmed sosednjih držav, kolikor tam ne deluje drug poslovni klub, s katerim SPIRIT Slovenija poslovno že sodeluje. Stroški promocije kluba so stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani (priznajo se stroški ene tehnične prenove spletne strani v koledarskem letu), stroški priprave in izdelave promocijskega gradiva, stroški predstavitve kluba na sejmih in drugih poslovnih dogodkih (v Sloveniji ali državi v kateri klub deluje) ter stroški medijskih objav, vezanih na promocijo kluba. Stroški promocije kluba so upravičeni v višini do največ 20% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. Stroški intelektualnih storitev so stroški predavateljev na poslovnih dogodkih, stroški prevajalcev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih v pogodbi o sofinanciranju izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini in stroški pridobivanja in posredovanja relevantnih informacij slovenski in tuji poslovni javnosti ter stroški dela zaposlenih v klubu v okviru izvajanja aktivnosti promocije kluba. Stroški intelektualnih storitev so upravičeni do največ 20% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Stroški delovanja kluba (stroški nakupa osnovnih sredstev, pisarniškega materiala, stroški najemnin poslovnih prostorov kluba, stroški pravnih in računovodskih storitev idr.) niso upravičen strošek. Sofinancirajo se upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2013 dalje ter so bili plačani do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar prejemnik sredstev dokaže s kopijo računa in potrdilom o plačilu. 9. Intenzivnost pomoči SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške v višini 80%. Klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20%) financiral iz lastnih virov, kar mora biti razvidno iz priloženega finančnega načrta za leto 2013. V skladu s shemo državne pomoči Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014 (št. priglasitve: M001-5715334-2010), se dejavnosti, ki se nanašajo na državne pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, izvajajo ob upoštevanju splošnih načel dodeljevanja državnih pomoči do 31. 12. 2013. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega prijavitelja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po de minimis pravilu, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči, to je 200.000 EUR v zadnjih treh proračunskih obdobjih. 10. Obdobje, v katerem morajo biti posredovani zahtevki za sofinanciranje izvajanja dejavnosti klubov Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih aktivnosti. Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje prejemnik sredstev. Mesečni zahtevek za izplačilo, vključno z vsemi pripadajočimi prilogami, mora SPIRIT Slovenija prejeti najkasneje do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec. Zadnji zahtevek za izplačilo mora SPIRIT Slovenija prejeti najkasneje do vključno 20. 11. 2013. Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prejem zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – vsebinsko poročilo, – finančno poročilo, – fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov, – dokazila o plačilu upravičenih stroškov, – izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja na dan izstavitve zahtevka (zaokroženo na 4 decimalna mesta), – dokazna gradiva o dejanski izvedbi aktivnosti (kopije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih gradiv, kopije medijskih objav,…). 11. Način in rok prijave Javni razpis bo odprt do vključno 3. 6. 2013. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 6. 2013, do 13. ure. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri morajo biti naslednji podatki: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013«, – polni naslov SPIRIT Slovenija, – naziv prijavitelja in njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih. 12. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo 6. 6. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vse nepravočasne vloge bodo zavržene. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge bo prijavitelj pozvan po njegovem pooblaščencu za vročitve v Republiki Sloveniji k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osem dni od prejema poziva ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v obdobju od odpiranja do izbire, prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj, ki je bil po svojem pooblaščencu za vročitve v Republiki Sloveniji pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku pet dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh navedb v vlogi ne bo upošteval. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s predmetom in namenom javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vloge prijaviteljev, ki bodo pravočasne in formalno popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bodo ocenjene po vrstnem redu prispetja. 13. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPIRIT Slovenija s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni po pooblaščencu za vročitev v Republiki Sloveniji s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od datuma odpiranja vlog. Prejemniki sredstev bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev po pooblaščencu za vročitev v Republiki Sloveniji in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prejemnik sredstev je dolžan v tridesetih dneh po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati podpisan izvod pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov skrbnice javnega razpisa: mateja.jarc@japti.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 15. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje 27. 5. 2013. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu www.japti.si objavil odgovore na vprašanja najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 16. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava – obvezne priloge tega obrazca so: – izpis iz registra, iz katerega je razviden datum registracije ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba (obvezno priložite prevod dokumenta v slovenski jezik), – seznam podjetij (oziroma pooblaščenih oseb podjetij), formalnih članov kluba, z dokazili o članstvu, – dokazila o izvedenih aktivnostih v letu 2012, – program dela za leto 2013, z natančnim načrtom aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (kolikor je program dela zapisan v tujem jeziku, mora biti priložen tudi prevod v slovenski jezik), – finančni načrt za leto 2013, z natančno finančno konstrukcijo za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (kolikor je finančni načrt zapisan v tujem jeziku, mora biti priložen tudi prevod v slovenski jezik). Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja Obrazec št. 3: Pooblastilo prijavitelja Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani pooblaščene osebe) Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani pooblaščene osebe)
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost