Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

883. Sklep o imenovanju ministrov
884. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke ali poslanca
885. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
886. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
887. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih

MINISTRSTVA

888. Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu
889. Odredba o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija
890. Odredba o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument- likovna smer)
891. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2013

USTAVNO SODIŠČE

892. Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje financ in o ugotovitvi, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

893. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
894. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

895. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

896. Statut Občine Bistrica ob Sotli
897. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli

Celje

898. Obvezna razlaga 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II
899. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2012
900. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
903. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2013
904. Sklep št. 02/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Cerkno

905. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2012

Dravograd

906. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
907. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
908. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Gornji Petrovci

909. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2012
910. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013

Grosuplje

911. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
912. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 730/18 in parc. št. 2061/3, obe k.o. 1785 – Sela
913. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1169/2, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
914. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 2477/8, k.o. 1791 – Žalna

Ig

915. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
916. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku

Kočevje

917. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata

Kranj

918. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci

Lendava

919. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
920. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava

Luče

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
922. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Luče

Miren-Kostanjevica

923. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
924. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
926. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
927. Sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč
928. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2013

Murska Sobota

929. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski kompleks v Rakičanu
930. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

Naklo

931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever
932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2013
933. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
934. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Naklo
935. Sklep o vrednosti odškodnine za ustanovitev stvarnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Naklo
936. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna
938. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v kmetijskih dejavnostih na območju Občine Postojna
939. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Postojna

Puconci

940. Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Puconci

Semič

941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič
942. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič
943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema
944. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič
945. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2013

Slovenske Konjice

946. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK

Škofja Loka

947. Pravilnik o postavitvi umetniških del na območju Občine Škofja Loka
948. Pravilnik o postavitvi spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov

Železniki

949. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti