Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna, stran 3294.

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 12. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna
1. člen
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93, 34/97 in 89/04).
2. člen
Dopolni se 4. člen tako, da se v 5. točki za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Objekt B4 je poslovno stanovanjski, K+P+2+M. V pritličju so poleg stanovanjske rabe oziroma oskrbovanih stanovanj možne tudi mirne poslovne dejavnosti (kot npr zdravstvene dejavnosti (CC-SI 12640), manjši poslovni prostori za mirne uslužnostne dejavnosti), v nadstropjih so stanovanja in (ali) oskrbovana stanovanja (CC-SI 11221 in CC-SI 11222). Parkirišče na parc. št. 561/125, k.o. Postojna je del gradbene parcele objekta B4.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji.
3. člen
V 11. členu se v prvi točki z naslovom Elektroenergetsko omrežje doda drugi odstavek z naslednjim tekstom:
»Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu s soglasji za priključitev, ki jih je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja, in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Uradni list RS, št. 44/11 z dne 30. 5. 2011).
Predvideti je potrebno NN kabelsko kanalizacijo. Trasa NN kabelske kanalizacije naj poteka znotraj predvidene obdelave v predvidenih cestah in pločnikih, usklajena mora biti z javno razsvetljavo. Za napajanje novo predvidenih objektov je potrebno predvideti vozliščne in priključno merilne omarice, katere morajo biti nameščene na stalno dostopnih mestih. Na vseh mestih lomljenja trase, pred vozliščnimi in priključno merilnimi omaricami so predvideni tipski betonski jaški z LTŽ pokrovi. Vozliščne in priključno merilne omarice posameznih objektov bodo napajane iz obstoječe ali nove TP.
Tehnični pogoji
Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo nameravana gradnja zajema.
Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na naših elektroenergetskih napravah, je izvajalec del dolžan na lastne stroške odpraviti.
Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bomo izvajali na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih.
Varovalni pas elektroenergetskih omrežij, zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja.
Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m,
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m,
– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.
Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 z dne 13. 12. 2010).
V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov v katerih se nahaja vnetljiv material. Pod daljnovodi je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
Do obstoječe in novopredvidene transformatorske postaje in do jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom z javnih površin.
V 11. členu se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»Za vse objekte je potrebno predvideti ustrezen plato za prevzem ločeno zbranih odpadkov (biološki in embalaža) ter mešanih odpadkov. Pri večstanovanjskih objektih so posode skupne. Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah. Prevzemno mesto za odpadke je lahko tudi zbirno mesto in je lahko oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ 15 m. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, dvignjenih robnikov ali drugih ovir. Najmanjša širina dovozne poti za specialno vozilo do prevzemnega mesta odpadkov in za prevoz odpadkov je predpisana 3 m, svetla višina pa 4,5 m. Ta prometna površina mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.«
Sedanja 5. točka postane 6. točka.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN VARSTVO PRED POŽAROM
V fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno za vsak objekt posebej preučiti nevarnost oziroma ogroženost zaradi visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti.
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na VII. stopnjo potresne ogroženosti območja po MSK lestvici in glede na projektni pospešek tal 0,200.
Območje se ne nahaja na območju ogroženem zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda, ne nahaja se na območju visoke podtalnice.
Vsi objekti morajo biti projektirani skladno z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– odmike objektov od parcelnih mej,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne varnosti, v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Za stavbe, kjer požarne študije ni potrebno izdelati, mora predpisani nivo požarne varnosti izhajati iz elaborata požarne varnosti kot sestavnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri vseh predvidenih stavbah je obvezna ojačitev prve plošče nad kletjo, tako da stropna konstrukcija zdrži rušenje objektov nanjo.
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.
V vsaki gradbeni etapi oziroma fazi izgradnje je treba zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
Pri gradnji in obratovanju objektov na območju je potrebno zagotoviti vse ukrepe za preprečevanje širjenja požara v naravno okolje in sosednja poselitvena območja.
Pri gradnji in obratovanju objektov na območju je potrebno zagotoviti vse ukrepe za preprečevanje nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti.
Hidrantno omrežje se bo zgradilo z ustreznim številom hidrantov z minimalnim potrebnih pretokom 10 l/s ter statičnim tlakom 4.40 bar in dinamičnim tlakom 4.10 bar razporejenih na razdaljo 100 m do 150 m.«
5. člen
Za 11.a členom se doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
VARSTVO OKOLJA
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
1. Varstvo vode in podzemne vode
Na obravnavanem območju je treba evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor ne sme poslabšati obstoječih odvodnih razmer na območju. Odvod morebitnih zalednih voda se mora ustrezno urediti.
Obravnavano območje je del vodovarstvenega območja, za katerega je v pripravi Uredba o vodovarstvenih območjih za vodna telesa vodonosnikov območja Občine Postojna in Občine Cerknica. Po sprejetju te uredbe bodo na vodovarstvenih območjih dovoljeni le tisti posegi v prostor, ki bodo skladni z določili uredbe. Za predvidene posege v prostor bo potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati morebitne omejitve gradnje in varovalne ukrepe zaradi lege območja na vodovarstvenem pasu.
Predvidena je izgradnja meteorne kanalizacije. Kolikor je v okviru projektnih rešitev predvideno ponikanje odpadnih voda, je potrebno priložiti hidrogeološko mnenje o možnosti ponikanje predvidenih količin odpadnih voda. Za vse ponikovalne objekte je potrebno ponikovalno sposobnost računsko dokazati in preprečiti negativne vplive na okoliški teren. Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih voda. V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim ter prikazani vsi ukrepi za preprečevanje morebitnih negativnih vplivov predvidene gradnje na stabilnost zemljišča ali sproščanje gibanja hribin.
2. Vse vozne in parkirne površine morajo imeti ustrezne robnike in morajo biti speljane preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo.
3. V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe:
– Pri gradnji je treba vse odpadne tehnološke vode zbrati in preprečiti izpust v tla;
– Sanitarije na gradbišču morajo biti priključene na javno kanalizacijsko omrežje. Dovoljena je uporaba kemičnih stranišč;
– Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vode ni dovoljena.
Prepovedano je izlivanje kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
4. Varstvo zraka
Prezračevanje nadzemnih delov objektov mora biti izvedeno naravno tako, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti. Izpusti naprav za prezračevanje morajo biti usmerjeni v območje, kjer v neposredni bližini ni zunanjih prostorov, kjer se dalj časa zadržujejo ljudje. Odvod zraka iz sanitarnih in pomožnih prostorov in tehnološko onesnaženi zrak je potrebno speljati nad strehe objektov.
Ovoji fasad morajo biti izvedeni tako, da izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje o učinkoviti rabi energije.
V času gradnje je potrebno preprečevati nekontrolirano prašenje.
5. Varstvo pred hrupom
Nove objekte je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavljeni presežnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa predpisanih po veljavni zakonodaji.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2012
Postojna, dne 12. marca 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.