Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini, stran 3230.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. seji dne 12. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
1. člen
V besedilu 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89; Uradni list RS, št. 19/09, 80/09 in 25/11) se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč na zemljišče s parcelno številko 133/1 k.o. Šmartno, z oznako območja 5a´.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena, ki podaja pogoje za »urbanistično in arhitektonsko oblikovanje« se v celoti nadomesti z novim, ki glasi:
»(1) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh etaž;
– prizidki so dopustni v mejah gradbene do 50 % volumna obstoječega objekta z upoštevanjem tudi drugih določil odloka;
– nadzidave so dopustne do maksimalne etažnosti K+P+1+M in ne smejo poslabšati bivalnih pogojev sosednjih objektov;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati razmerja površin 1:1,5 med zazidano površino in gradbeno parcelo;
– objekti, tlorisno večjega gabarita od obstoječih zasnov, morajo biti oblikovani tako, da je s členitvijo stavbne mase dosežena razgibanost in prilagoditev grajenemu stavbnemu fondu v obmestnem, pretežno ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice, mogoče pa je tudi sodobnejše oblikovanje objektov; vendar usklajeno s tipologijo naselja in mora v masah ter osnovnih značilnostih ohraniti prepoznavne elemente podeželskega okolja z upoštevanjem konfiguracije terena;
– mogoča je izvedba enokapnice, pri čemer mora biti sleme vzporedno s plastnicami;
– v območjih kulturne dediščine se oblikovanje podredi izhodiščem varovanja le-te;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v prostoru. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od posestnih mej mora biti zagotovljeno vzdrževanje objekta tako, da ni motena sosednja posest, da so upoštevani sanitarni in požarno-varnostni predpisi in pogoji odmikov od cest in komunalnih naprav;
– za zagotavljanje odmika od sosednjih meja je v najbližji točki objekta potrebno upoštevati odmik 2,00 m. V primeru gradnje objekta bližje k sosednji meji je potrebno soglasje soseda;
– na gradbenih parcelah legalno zgrajenih stanovanjskih objektov je v skladu z veljavnimi predpisi je mogoča gradnja pomožnih, torej enostavnih in nezahtevnih objektov;
– medsosedske ograje so dopustne v obliki žive meje, žične ali lesene ter leseno zidane izvedbe, do višine 1,80 m;
– za potrebe premoščanja višinskih razlik so mogoče postavite opornih zidov kot nezahtevnih objektov, višji oporni zidovi so mogoči le v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov, rekonstrukcije cest) izključno na podlagi predhodnega geološkega mnenja;
– tolerance so mogoče pri izvedbi komunalne, prometne in energetske infrastrukture zaradi izboljšanja tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da so te rešitve usklajene z upravljavci le-teh in da ne vplivajo na sosednja zemljišča in ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov.«
3. člen
Besedilo 6. člena se dopolni tako, da se poglavju »pogoji komunalnega urejanja« na koncu doda nov, drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Na območju 5a΄ veljajo naslednji pogoji:
Prometna infrastruktura
Dovozna cesta do obravnavanega območja 5a´ je obstoječa javna cesta št. JP 533391 – Šmartno v Rožni dolini–Šentjungert in je asfaltirana.
Parkirišča za osebna vozila je potrebno urediti na lastnem zemljišču. V primeru obrtno stanovanjskega objekta mora biti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce.
Vodovod
Obravnavano območje je mogoče oskrbovati iz obstoječega javnega vodovoda PVC ø 100 mm, ki je del osrednjega vodovodnega sistema Celje.
Kanalizacija – odvod komunalnih in meteornih voda
Fekalna kanalizacija:
Na območju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Komunalne odpadne vode iz objekta je potrebno pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualni čistilni napravi. Očiščene komunalne odpadne vode iz čistilne naprave se lahko odvajajo v površinski odvodnik, skladno z geološkim mnenjem.
Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči promet morajo biti speljane preko načrtovane meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik.
Meteorne vode iz dovozne ceste se odvajajo preko požiralnikov z LTŽ rešetkami v predviden zadrževalni bazen meteornih vod in dalje v obstoječi meteorni jarek.
Električno omrežje
Energija za napajanje predlaganega objekta je na razpolago na NN omrežju Lipičnik, ki se napaja iz transformatorske postaje TP Šmartno vas.
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem
Predlagani objekt je možno priključiti na obstoječe TK omrežje. Na območju, kjer se predvideva poseg, kabelsko razdelilni sistem še ni zgrajen tem.
Odpadki
Za komunalne odpadke ja potrebno urediti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.«
4. člen
Besedilo 7. člena odloka se dopolni tako, da se na koncu poglavja doda nov, drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Na območju 5a΄ veljajo naslednji pogoji:
Varstvo pred hrupom
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
Varstvo zraka
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).
Predvideni objekt ne sme predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri.
Varstvo voda
Po evidencah ARSO območje ni poplavno ogroženo. V neposredni bližini ni vodotokov. Območje prav tako ne leži v varstvenem pasu vodnih virov.
Komunalna infrastruktura mora biti načrtovana v skladu z veljavnimi uredbami. Vse odpadne komunalne vode se bodo ustrezno očistile na individualni čistilni napravi. Vode iz čistilne naprave bodo speljane v odprt meteorni odvodnik.
Zaradi geologije terena ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato se meteorne vode zbirajo preko jaškov v meteorno kanalizacijo, pred izpustom v meteorni odvodnik pa jih je potrebno zadrževati v pretočno zadrževalnem objektu.
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih vod na parceli, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
Ohranjanje narave
Na območju obravnavanega sprememb in dopolnitev PUP ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave, zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij.
Varstvo kulturne dediščine
Območje sprememb in dopolnitev PUP se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine, zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij.
Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
Površine znotraj območja še niso bile arheološko pregledane. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja, da mora najditelj v primeru odkritja arheološke ostaline, najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki nadalje ukrepa v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno zavodu za varstvo kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Varstvo tal
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih površin.«
5. člen
Besedilo 10. člena se dopolni tako, da se v poglavju »drugi pogoji« na koncu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na območju 5a΄ veljajo naslednji pogoji:
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega-geotehničnega poročilo.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Požar
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala.
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
Obramba in zaščita
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Na območju sprememb in dopolnitev PUP prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena. Po evidencah ARSO območje ni poplavno ogroženo. V neposredni bližini ni vodotokov. Območje prav tako ne leži v varstvenem pasu vodnih virov.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Mestni svet Mestne občine Celje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 19/09, 80/09, 25/11) po projektu št. 20/12, ki ga je izdelal biro AR Projekt d.o.o., Sevnica.
7. člen
Projekt iz 6. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in za področje urejanja prostora in izdajo gradbenih dovoljenj pristojni upravni enoti.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2012
Celje, dne 12. marca 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.