Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Št. 161801-13-0030 Ob-1935/13 , Stran 1004
Št. 161801-13-0030 Ob-1935/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v skladu s 14., 22. in 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. in 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Odlokom o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov in opreme v stavbi na naslovu Ulica Sallaumines 2, Trbovlje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična številka 1572814000, davčna številka 10641424, šifra proračunskega uporabnika 16187. 2. Opis predmeta prodaje 2.1. Nepremičnina Predmet prodaje je nepremičnina, ki v naravi predstavlja pisarniške poslovne prostore, v skupni izmeri 142,21 m² v 1., 2. in 3. nadstropju stavbe, na naslovu Ulica Sallaumines 2, Trbovlje (ID št. stavbe 1871-827), s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in zemljišču, na katerem stavba stoji, to je parc. št. 390/32, k.o. 1871 Trbovlje. Seznam s podatki o površini in identifikacijskih oznakah posameznih poslovnih prostorov je objavljen na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149. Izhodiščna cena za nepremičnino znaša 91.500,00 EUR. 2.2. Premičnine Predmet prodaje so premičnine (pisarniška oprema) v poslovnih prostorih v 1., 2. in 3. nadstropju stavbe na naslovu Ulica Sallaumines 2, Trbovlje, po seznamu, ki je objavljen na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149. Izhodiščna cena za celotno opremo znaša skupaj 9.482,00 EUR. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnina in premičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 3.2. Poslovni prostori se prodajo kot celota. Prodaja po posameznih delih stavbe ni možna. Prednost pri nakupu poslovnih prostorov ima kupec oziroma ponudnik, ki ponuja odkup celotne opreme. 3.3. Prednost pri nakupu opreme ima kupec poslovnih prostorov. V primeru, da se oprema ne proda kot celota, je možna prodaja posameznih kosov opreme. Izhodiščna cena za posamezne kose opreme je navedena v seznamu opreme, ki je objavljen na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149. 3.4. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo ter stroške v zvezi z opremo (demontaža, prevoz, ipd.) in morebitne druge stroške, plača kupec. 3.5. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima UJP pravico zadržati vplačano varščino. 3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina oziroma premičnina izročila v last in posest. Kupec pridobi pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine 4.1. Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Republike Slovenije št. IBAN SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko 00 161807-7960, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. 4.2. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Navedena omejitev ne velja za ponudnike, ki ponujajo odkup opreme. 5.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_tip=2&id_menu=149, in predložiti potrdilo o plačani varščini. 5.3. Ponujena cena ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene. 5.4. Ponudba mora veljati do 31. 7. 2013. 5.5. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stvarnega premoženja UJP Trbovlje« na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. 5.6. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo najpozneje do vključno 6. 5. 2013. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene stvarnega premoženja, za katerega je bila ponudba oddana. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Republike Slovenije številka IBAN SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko 00 161807-7960, z navedbo »plačilo varščine – UJP Trbovlje in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«. 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika vodi komisija. 7.2. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 9. 5. 2013, ob 10. uri, v prostorih na sedežu UJP, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik, ki je pravočasno oddal ponudbo. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim pooblastilom ponudnika. 7.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudnikom. 7.4. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija opravila z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali opravila javno dražbo. 7.5. UJP si pridržuje pravico, da od najugodnejših ponudnikov naknadno zahteva podatke in dokumente, potrebne za preveritev ponudb in sklenitev pogodbe (npr. kopijo osebnega dokumenta fizične osebe, izpisek iz registra za poslovne subjekte, dokazila o plačilni sposobnosti, ipd.). 7.6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb. 7.7. UJP si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla. 8. Ogled nepremičnine in premičnin in dodatne informacije 8.1. Interesenti si lahko ogledajo nepremičnino in opremo v sredo, 27. 3. 2013, 3. 4. 2013, 10. 4. 2013, 17. 4. 2013 in 24. 4. 2013, med 13. in 15.30, na lokaciji Ulica Sallaumines 2, Trbovlje. 8.2. Ogled je možen tudi izven omenjenega časa po predhodnem dogovoru z UJP (tel. 01/47-51-715, faks 01/47-51-703, e-mail: ujp@ujp.gov.si).
Uprava Republike Slovenije za javna plačila