Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

946. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – zmanjšanje območja VK, stran 3299.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10) je podžupan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 40/84, 8/91) – zmanjšanje območja VK
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Opredeljeno območje vinske kleti VK je spremenilo namembnost in lastnika. Območje ne služi več prvotnemu namenu in je s tem možno zmanjšati funkcionalno zemljišče k obstoječemu objektu.
Razlogi za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti so v drugi rabi objekta. Proste površine bi se spremenile v stanovanjsko območje, za gradnjo dveh enostanovanjskih stavb po klasifikaciji 11100 (dvojček), kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 v nadaljevanju ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 928/7, 926/2, 928/10, 926/3 in 928/8, vse k.o. Slovenske Konjice.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 40/84, 8/91).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+----------------------+-----------------+
|Sklep o začetku    |marec 2013    |
|priprave spremembe  |         |
|prostorskega akta   |         |
+----------------------+-----------------+
|Objava sklepa v    |marec 2013    |
|uradnem glasilu    |         |
+----------------------+-----------------+
|Obvestilo MIP,    |30 dni      |
|Direktorat za okolje o|         |
|izvedbi celovite   |         |
|presoje vplivov na  |         |
|okolje        |         |
+----------------------+-----------------+
|Priprava osnutka   |30 dni      |
|spremembe prostorskega|         |
|akta         |         |
+----------------------+-----------------+
|Pridobivanje smernic |15 dni      |
+----------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o   |7 dni pred    |
|javni razgrnitvi in  |pričetkom javne |
|javni obravnavi    |razgrnitve    |
|osnutka        |         |
+----------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in  |15 dni      |
|javna obravnava    |         |
+----------------------+-----------------+
|Priprava stališča do |7 dni po     |
|pripomb in predlogov |zaključku javne |
|           |razgrnitve    |
+----------------------+-----------------+
|Pridobivanje mnenj  |15 dni      |
+----------------------+-----------------+
|Stališča do pripomb in|takoj od     |
|predlogov       |opredelitve   |
+----------------------+-----------------+
|Priprava usklajenega |7 dni      |
|predloga       |         |
+----------------------+-----------------+
|Sprejemanje odloka na |junij 2013    |
|občinskem svetu    |         |
+----------------------+-----------------+
|Objava v Uradnem listu|julij 2013    |
+----------------------+-----------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
– JKP Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3502-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 12. marca 2013
Podžupan
Občine Slovenske Konjice
Bojan Podkrajšek l.r.