Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Ob-1954/13 , Stran 1007
Ob-1954/13
Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, ki jo zastopa župan Toni Dragar, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v zakup
Predmet javnega razpisa je oddaja nepremičnine v zakup, ki obsega 4500 m2 površine na naslednjih zemljiščih na lokaciji ob Masljevi ulici v Domžalah: – del parc. št. 3168/1 – k.o. Domžale (1959-3168/1-0), – del parc. št. 3169/1 – k.o. Domžale (1959-3169/1-0). Izhodiščna vrednost zakupnine za 1 m2 letno je 8,23 € (brez DDV). Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena zakupna pogodba za dobo 1 leta. Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje dokumente: 1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti (AJPES) oziroma dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti; 2. Program oziroma vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na zakupljenem zemljišču; 3. Višino zakupnine za m2, ki jo je ponudnik pripravljen plačati (izraženo v absolutnih številkah); 4. Dokazilo o plačani varščini v višini 5.000,00 € na TRR Občine Domžale, št. 01223-0100001491, odprt pri Banki Slovenija; 5. Izjava, da ponudnik nima nobenih neporavnanih obveznostih do zakupodajalca. Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj interesenti pošljejo priporočeno po pošti ali vložijo osebno na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale s pripisom »Javna ponudba za zakup zemljišča ob Masljevi ulici – Ne odpiraj«. Upoštevane bodo vse popolne ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Domžale najkasneje do vključno 8. 4. 2013, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 4. 2013 ob 14. uri na naslovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v konferenčni sobi I. nadstropja. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena zakupnina. Zakupodajalec ni dolžan izbrati ponudnika, katerega ponudba je najugodnejša, kolikor komisija utemeljeno oceni, da bi lahko bila oddaja nepremičnine v zakup v nasprotju z javnim interesom. Izbrani interesent je dolžan skleniti zakupno pogodbo v roku 15 dneh po opravljeni izbiri in plačati letno zakupnino pred prevzemom lokacije. Občina Domžale si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. Vse dodatne informacije v zvezi z javno ponudbo dobite na tel. 721-36-86. Ogled lokacije je mogoč po dogovoru. Udeleženci razpisa bodo o njegovem izidu obveščeni praviloma v 20 dneh po izbiri.
Občina Domžale