Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Ob-1953/13 , Stran 999
Ob-1953/13
Na podlagi sklepa 5. seje sveta Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) in Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in ZPCP-2D (Uradni list RS, št. 57/12). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5-ih let. Začetek dela je 1. 9. 2013. Pisno prijavo z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo oziroma izpis dejstev iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda pošljite v zaprti ovojnici v roku 15 dni od objave na naslov: Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati/ke bodo obveščeni/e o izboru v zakonitem roku.
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu