Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Ob-1941/13 , Stran 999
Ob-1941/13
Svet zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd, v skladu s sprejetim sklepom 3. seje Sveta zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, z dne 13. 3. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za čas 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o pridobljenem nazivu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata, – program vodenja zavoda, – kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, – potrdilo o nekaznovanju oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, – potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno sodišče, – priloženo pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd; s pripisom za razpis ravnatelja/ice – Ne odpiraj. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd