Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

906. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3234.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05, 120/06,126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – Zrud-1, (62/10 popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 19. seji dne 28. februarja 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1. Na nepremičninah, parc. št. 1170/10, 1196/75, 1196/24, 1196/76 in 1196/78, vse k.o. 840 Otiški vrh I (ID znak: 840-1170/10-0, 840-1196/75-0, 840-1196/24-0, 840-1196/76-0 in 840-1196/78-0), se ukine status grajenega javnega dobra.
2. Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra zemljišča parc. št. 1170/10, 1196/75, 1196/24, 1196/76 in 1196/78, vse k.o. 840 Otiški vrh I (ID znak: 840-1170/10-0, 840-1196/75-0, 840-1196/24-0, 840-1196/76-0 in 840-1196/78-0), postanejo last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2012-41-19
Dravograd, dne 28. februarja 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.