Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

942. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič, stran 3297.

Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 16/08), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/03) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 18. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Semič.
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Semič (v nadaljevanju: obnove).
Občina bo, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu, z javnim razpisom za posamezno leto določila, katero obnovo nepremične kulturne dediščine bo sofinancirala.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
UPRAVIČENCI
3. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo tisti, ki so na območju Občine Semič:
– lastniki ali solastniki nepremične kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali
– najemniki nepremične kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
Upravičenec ne sme za iste upravičene stroške, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, prejeti drugih javnih sredstev.
POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
4. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga potrdi župan.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. akcijo, ki je predmet sofinanciranja,
3. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
4. višina razpoložljivih sredstev,
5. merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezna akcija ocenjevala,
6. rok za vložitev vlog,
7. naslov, na katerega se vložijo vloge in način dostave,
8. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
9. okvirni rok za sklenitev pogodbe,
10. določitev obdobja za porabo sredstev.
Vlagatelji se prijavijo na razpis na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
POSTOPEK UGOTAVLJANJA UPRAVIČENCEV
5. člen
Sredstva med upravičence razdeli tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane. Dva člana komisije sta imenovana iz občinske uprave, en pa iz Odbora za družbene dejavnosti.
Po preteku razpisnega roka člana komisije iz občinske uprave pristopita k odpiranju in obravnavi vlog.
Celotna komisija po obravnavi vlog na podlagi pogojev in meril izdela seznam prejemnikov s pripadajočo višino pomoči in ga predloži direktorju občinske uprave, kateri z odločbo razdeli sredstva med upravičence.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
VSEBINSKA DOLOČILA
6. člen
Iz proračuna občine se sofinancirajo:
a) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad enot,
b) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi.
MERILA
7. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– enota je razglašena za nepremično kulturno dediščino na območju Občine Semič,
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca roka navedenega v javnem razpisu,
– vlagatelj mora pridobiti kulturno-varstveno soglasje za poseg,
– vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Semič.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
a) Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične kulturne dediščine:
– razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena z sklepom Občine Semič,
– enote, razglašene za nepremično kulturno dediščino na osnovi registra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
b) Glede na stopnjo poškodovanosti nepremične kulturne dediščine:
– enoti zaradi poškodb grozi porušitev,
– enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote in okolice,
– enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote,
– enota je brez poškodb.
Ovrednotenje posameznega merila v točkah, se opredeli v javnem razpisu.
Upravičencem bodo dodeljena sredstva na podlagi zbranih točk, števila popolnih vlog in razpoložljivih sredstev v proračunu, pri čemer vrednost sofinanciranja ne sme preseči 50 % celotne vrednosti obnove.
PRITOŽBENI POSTOPEK
8. člen
Za vodenje pritožbenega postopka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek. Po pravnomočnosti izdanih odločb se upravičence pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe se šteje, da je vlogo za sofinanciranje obnove umaknil.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo vrste obnove,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
S posameznim upravičencem sklene Občina Semič pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
NADZOR
9. člen
Občinska uprava in komisija iz 4. člena tega pravilnika sta dolžni spremljati izvajanje obnov, ki so predmet tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Semič (Uradni list RS, št. 34/11).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2013-2
Semič, dne 8. marca 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.