Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Št. 330-01/2013-01 Ob-1951/13 , Stran 990
Št. 330-01/2013-01 Ob-1951/13
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13), 9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 92/07), Občina Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva in podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen) ter v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini 20.000 EUR ter 110202 Delovanje in izobraževanje društev v višini 3.500 EUR. Na podlagi Letnega programa ukrepov, ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose (št. zapisnika 011-03/2013-04), bo občina v letu 2013 sofinancirala naslednje ukrepe: A. Ukrepi »Skupinske izjeme« – Naložbe v kmetijska gospodarstva – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 14.000 EUR; – Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini 2.000 EUR; – Zagotavljanje tehnične podpore v višini 3.500 EUR. B. Ukrepi »de minimis« – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 2.000 EUR. – Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij v višini 1.000 EUR. C. Ostali ukrepi – Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije v okviru Razvojnega programa podeželja v višini 1.000 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena, se lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug ukrep. III. Splošna določila – pomoč se lahko dodeli: – pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem v Občini Komen, – članom kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Komen, – organizacijam, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine ali regije ter – registriranim stanovskim ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine ali regije, – pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode, – pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah, – pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s Pravilnikom, – če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonodajo, – prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev, – vlagatelj ne more pridobiti pomoči za plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje obresti, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven občine, – upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že prejel denarno pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom. – upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. V primeru odstopa od pogodbe oziroma da upravičenec ne vrne pogodbe, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti, – vlagatelji (razen organizacij in društev) morajo imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Komen, – vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat, – najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse ukrepe skupaj je 5.000 EUR letno, – če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči v skupnem znesku do 5.000 EUR. Kolikor je vlagatelj v preteklih letih že prejel najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči (5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo), do denarne pomoči za isto investicijo ni upravičen več, – za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11), veljajo omejitve poslovanja v skladu z navedenim členom, – Upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, navedenih pri posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen. Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana. IV. Obdobje porabe sredstev Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2013. Ukrepi »Skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do petka, 8. novembra 2013 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev). Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu 2013. V. Ukrepi A. Ukrepi »Skupinske izjeme« A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – pomoč se lahko dodeli za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, – pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev, – vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti ter na območju Občine Komen, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, upoštevane vse predpisane zahteve glede na vrsto proizvodnje ter upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali, Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Predmet podpore: – postavitev večletnih nasadov: samo za večletne nasade sadnega drevja, jagodičevja in njivskih zelišč in sicer: – če gre za povečanje že obstoječih večletnih nasadov je najmanjša površina postavitve iste kulturne vrste 1000 m2, ob skupni površini najmanj 3000 m2; – če gre za prvo postavitev večletnih nasadov je najmanjša površina postavitve iste kulturne vrste skupno 3000 m2; – naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme; – nakup in postavitev mrež proti toči. Upravičeni stroški: – stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (samo sadno drevje, jagodičevje in njivska zelišča): stroški nakupa sadilnega materiala, priprava zemljišča in postavitev opore in ograje); – naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo opremo/naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo: nakup in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva); – stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije; – splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …); – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč za gradnjo v vrednosti 10% upravičenih stroškov. K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod točko a.1.1.: – fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013, – predračuni iz tekočega leta, – izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi), – izjava o kumulaciji sredstev, – izjava o točnosti podatkov, – parafiran vzorec pogodbe. K prijavi je potrebno priložiti – Postavitev večletnih nasadov – dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba), – upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS, – načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt postavitve pripravi pristojna institucija. K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov in skladišča za krmo – dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba), – načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi). K prijavi je potrebno priložiti – Stroški za nakup kmetijske mehanizacije – pri nakupu gozdarske opreme oziroma mehanizacije za delo v gozdu je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni list, najemna pogodba), – predračun iz tekočega leta (na predračunu morata biti razvidna datum ter ime in priimek vlagatelja). Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka se upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana. K prijavi je potrebno priložiti – Stroški nakupa zemljišč – overjena kupoprodajna pogodba. Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba po GERK-ih). Višina sofinanciranja: do največ 50% upravičenih stroškov investicije brez DDV, za nakup zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov. A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Predmet podpore: – naložbe v postavitev pašnikov, – naložbe v obnovo pašnikov. Upravičeni stroški: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. K prijavi je potrebno priložiti: – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013, – izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi), – izjavo o kumulaciji sredstev, – izjavo o točnosti podatkov, – parafiran vzorec pogodbe, – dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let), – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za to pristojna institucija; – predračuni za opremo. Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2 do 1,8 GVŽ/ha. Pri izračunu upravičenih stroškov se upoštevajo priloženi predračuni. Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba po GERK-ih). Višina sofinanciranja: do največ 50% upravičenih stroškov investicije brez DDV. A.2. Zagotavljanje tehnične podpore Predmet podpore: – usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva; – izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane, na območju občine ali regije; – neprofitne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva in turizma, na območju občine ali regije. Upravičeni stroški: – na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: – stroškov organiziranja programov usposabljanja; – na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji ali storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; – na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški izdaje publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca; – stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Vlogi je potrebno priložiti: – vsebinsko in finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev, – izjavo o višini pridobljenih ali pričakovanih sredstev iz drugih virov (občin), – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore, – predračuni, ponudbe, ki se glasijo na naziv izvajalca, – dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb z območja Občine Komen, – druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč). Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično pomoč zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov brez DDV. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. B. Ukrepi »de minimis« B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Predmet podpore: – predelava kmetijskih proizvodov; – turizem na kmetiji; – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove opreme; – promocija; – splošni stroški. Vlogi je potrebno priložiti: – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013, – fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev, – načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo, – plan ter finančna konstrukcija izvedbe investicije, – ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti je potrebno račun ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme, – ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije. Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni investiciji. Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij Predmet podpore: – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; – izobraževanje na kmetijah povezano s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove opreme; – promocija; – ostali splošni stroški. Pogoj za pridobitev sredstev: – fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013, – fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev, – ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti je mogoče račun ali predračun za nakup opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme. Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni investiciji. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. C. Ostali ukrepi C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije (leader) Predmet podpore: Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov: za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen. Upravičenci: Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala na območju Občine Komen. Upravičeni stroški: – stroški registracije LAS; – materialni stroški za LAS; – stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov; – stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena. Pogoj za pridobitev sredstev: Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo. VI. Rok za predložitev vlog Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici. Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim dnem po objavi. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »Ne odpiraj – Javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa priimek in ime in naslov vlagatelja. VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo odpirala in bodo vlagateljem vrnjene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. Komisija bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. O dodelitvi sredstev bo odločal župan. Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve sredstev v skladu s Pravilnikom. V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija na predlog občinske uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje dovoljene zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega zneska dodeljene pomoči. VIII. Izplačilo sredstev Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba. Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so bila sredstva namenjena oziroma lahko z investicijo prične, vendar so upravičeni stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost (nakup ali investicija) mora biti zaključena najkasneje do 8. 11. 2013. Do 8. 11. 2013 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po sklepu o dodelitvi sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna višina plačila in plačnik). Kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav. IX. Dodatne informacije Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, tel. 05/731-04-59, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen