Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Ob-1983/13 , Stran 966
Ob-1983/13
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10 in 62/10 – ZUPJS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št. C2711-13Y960016 z dne, 18. 3. 2013, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2013 in 2014
I. Namen razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2013 in 2014 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju nezavarovane osebe) in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem. II. Predmet razpisa Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe nezavarovanih oseb. Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa. Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa. Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa. Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo zavržene. III. Pogoji za pridobitev sredstev 1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba. 3. Vlagatelj mora imeti zagotovljeno vsaj 30% za sofinanciranje programa. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek. IV. Obvezna oblika in vsebina vloge 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2013–2014 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2013 in 2014. Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2013–2014,) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2013–2014, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec PZ 2013–2014 mora biti priložen v papirni obliki), b) podroben opis programa, ki naj obsega največ 3 strani c) kopija odločbe statusa humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, e) vzorec pogodbe. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. 3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si. V. Cilji in prednostna področja 1 Programi pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cilj razpisa je: – zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati njihov prehod v javni zdravstveni sistem; – zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva interesov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov in nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, spremljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjevanja različnih obrazcev in drugih vlog in podobno; – zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje v zdravstveno zavarovanje; – vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih oseb; – zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev; – vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije; – seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod in poškodb; – zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev. Prednostna področja: – obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja posebej za brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča, podjetnike/-ce zadolžene zaradi neplačanih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, tujce/-ke z dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v RS, tujce/-ke brez dovoljenja za prebivanje v RS, osebe z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane idr; – preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja nezavarovanih oseb; – povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezavarovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini; – oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljni skupini; – izobraževanje izvajalcev. Strateške usmeritve: Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009); Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health: Commission on Social Determinants of Health Final Report, World Health Organization – 2008; Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet. VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2013 in 2014 v okviru javnega razpisa znašajo 80.000,00 EUR. Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje je lahko 20.000,00 EUR. Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg programa. Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 70%. Vsaj 30% se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja. Sredstva za leto 2013 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2013, sredstva za leto 2014 pa do 15. novembra 2014. VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev. VIII. Model dodeljevanja sredstev 1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa. 2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2013–2014, ki je del razpisne dokumentacije. IX. Predložitev vlog 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – javni razpis Nezavarovani PZ 2013–2014«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja! Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. 2. Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2013. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure, dne 19. 4. 2013, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem. X. Odpiranje vlog Odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 22. 4. 2013 in ne bo javno. XI. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje