Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1776. Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1832. Uredba o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora
1833. Uredba o spremembah Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
1834. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

Sklepi

1777. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

MINISTRSTVA

1778. Odredba o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
1779. Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

1780. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 28. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
1781. Odločba o razveljavitvi druge alineje četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju ter tretjega odstavka 47. člena in četrtega odstavka 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, v delih, v katerih se nanašata na drugo alinejo četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1782. Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
1783. Sklep o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
1784. Sklep o spremembah Sklepa o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja
1785. Sklep o spremembah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada
1786. Odločba o imenovanju vodje Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS
1787. Navodilo za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1788. Pristop h Kolektivni pogodbi Komunalnih dejavnosti za leto 2012

OBČINE

Beltinci

1789. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci
1790. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci
1791. Odlok o občinskih cestah v Občini Beltinci
1792. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci

Brežice

1793. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem
1794. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice

Cerknica

1795. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Izgradnja Športne dvorane Rakek

Črna na Koroškem

1796. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2012
1797. Odlok o občinskih taksah v Občini Črna na Koroškem
1798. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Črna na Koroškem
1799. Odlok o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Črna na Koroškem

Dobrepolje

1800. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2010

Dobrna

1801. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Jesenice

1802. Odlok o občinskih cestah v Občini Jesenice

Kobarid

1803. Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1804. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kobarid

Kranj

1805. Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Kranj
1806. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

1807. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Planico (R/R1)

Krško

1808. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010

Ljubljana

1809. Odredba o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Log-Dragomer

1810. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1811. Sklep o omejitvi lastninske pravice s služnostjo v javno korist

Oplotnica

1812. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

1813. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Puconci
1814. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Rogaška Slatina

1815. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

1816. Sklep: (št. 9.1-249) o ukinitvi statusa javnega dobra
1817. Sklep: (št. 9.2-250) o ukinitvi statusa javnega dobra
1818. Sklep: (št. 9.3 251) o ukinitvi statusa javnega dobra

Štore

1819. Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Štore
1820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2012

Trebnje

1821. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2012
1822. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Trebnje za leto 2012
1823. Sklep o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2012 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih članov občinskega sveta

Žalec

1824. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter
1825. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
1826. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
1827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
1828. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
1829. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1830. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012

Žirovnica

1831. Odlok o občinskih cestah

POPRAVKI

1835. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti