Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1767. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi
1768. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici velikega tolminskega punta
1769. Uredba o prepovedi dajanja rezalnih priključkov s cepci za prenosne ročne obrezovalnike grmičevja na trg
1770. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo
1771. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Odloki

1772. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1773. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

1733. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2012
1734. Pravilnik o opremi inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem jedrskih in radioaktivnih snovi in objektov
1735. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
1736. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje
1738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1739. Odredba o spremembi Odredbe o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste
1740. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA EDI POBEGA, USTANOVA ZA POMOČ INVALIDOM«
1741. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA MEMORES«
1742. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2012

USTAVNO SODIŠČE

1743. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1744. Poročilo o gibanju plač za marec 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1745. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede izdanih diplomantom dislocirane enote Salzburg
1746. Sklep o spremembi Sklepa o razveljavitvi glasovanja in izvedbi ponovnega glasovanja pri volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor

OBČINE

Celje

1747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Divača

1748. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012
1749. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Jesenice

1750. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice
1751. Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

Kobarid

1752. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Ljubljana

1753. Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
1754. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mežica

1755. Razveljavitev Sklepa o objavi strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Smrečnikovo/Mrvovo«

Trebnje

1756. Odlok o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje
1757. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Trebnje
1758. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trebnje
1759. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Dolenja Nemška vas«
1760. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«
1761. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
1762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

Žalec

1763. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica

Žiri

1764. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri

Žirovnica

1765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
1766. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

PREKLICI

1774. Preklic Pravilnika o nadzoru upoštevanja zdravniške tarife
1775. Preklic Pravilnika o zdravniški tarifi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti