Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

4207. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
4208. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
4209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
4210. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2013
4211. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2013
4212. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2013
4213. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2013
4214. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2013
4215. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2013
4216. Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
4217. Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom
4218. Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole
4219. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vpisu v srednje šole
4220. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4221. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4222. Poročilo o gibanju plač za oktober 2012
4260. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

4223. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dol pri Ljubljani

4224. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014

Gorenja vas-Poljane

4225. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013
4226. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Grad

4227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012
4228. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2013

Ivančna Gorica

4229. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti

Kranj

4230. Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč
4231. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah

Krško

4232. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2013
4233. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2014
4234. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško
4235. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2013
4236. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2012

Lendava

4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
4238. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Log-Dragomer

4239. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2013
4240. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2013
4241. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer
4242. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2013

Oplotnica

4243. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2011
4244. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2013
4245. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Oplotnica

Slovenske Konjice

4246. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2013
4247. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4248. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2013
4249. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4250. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2013
4251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Tišina

4252. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2013
4253. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2013
4254. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
4255. Sklep o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2013
4256. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013
4257. Sklep o načinu izvajanja delitve in obračuna stroškov za toplotno energijo v poslovno stanovanjskem objektu, Tišina 1
4258. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2013
4259. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

101. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti