Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4231. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah, stran 11910.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP in 38/10 - ZUKN, št. 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 12. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
Črta se četrte alineja 3. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»- upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč,«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-19/2012-1-(42/22)
Kranj, dne 12. decembra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.