Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012, stran 11902.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 100/08 - odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - UPB4 in 11/11 - ZDIU12) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 23. redni seji dne 13. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2012 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------+------------+
|                         |   v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.002.074|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.004.526|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.737.011|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.578.585|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   123.826|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   34.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   267.515|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   49.159|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.605|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    8.328|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   208.423|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   11.880|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   11.880|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   985.668|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   671.480|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   314.188|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |      |
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  2.915.247|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.165.268|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   207.357|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.565|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   855.827|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   58.519|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   497.087|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   273.917|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   71.662|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   146.008|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.221.519|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.221.519|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   31.373|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |      |
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   31.373|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   86.828|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    1.022|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    1.022|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    1.022|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      |
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    1.022|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   -5.901|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   -93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)       |   -86.828|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |    5.901|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-885/12-OS
Grad, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.