Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4261. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E)

Sklepi

4262. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
4263. Sklep o prenehanju mandata poslanki Državnega zbora

Drugi akti

4264. Rebalans Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RbRFTN12)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4265. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
4266. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur
4267. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer
4268. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika

OBČINE

Dobrepolje

4269. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
4270. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2013

Dravograd

4271. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2013
4272. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Gornji Petrovci

4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
4274. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2013

Jesenice

4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice
4276. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice

Kočevje

4277. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR)

Komen

4278. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
4279. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen
4280. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
4281. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen

Koper

4282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
4283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«
4284. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
4285. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4286. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kozje

4287. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2013
4288. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
4289. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2013

Kuzma

4290. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
4291. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2013

Laško

4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013
4293. Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014
4294. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
4295. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013
4296. Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko infrastrukturo

Litija

4297. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4298. Sklep o določitvi višine stroškov izgradnje priključnega plinovoda, ki leži v javni površini na območju Občine Litija

Nova Gorica

4299. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
4300. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
4301. Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
4302. Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
4303. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
4304. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
4305. Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
4306. Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
4307. Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica

Rogatec

4308. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2013
4309. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec

Slovenska Bistrica

4310. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Šentrupert

4311. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2013
4312. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2014
4313. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

Tržič

4314. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2013

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

102. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
103. Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (MKPS)
104. Zakon o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ – termoelektrarna Šoštanj/B) (MPEIBTEŠ)
105. Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06)
106. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MPKMHO)
107. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLUIMVTP)
108. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP)

Vlada Republike Slovenije

109. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti