Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4315. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
4316. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B)
4317. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M)
4318. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E)
4319. Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B)
4320. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I)
4321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A)
4322. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A)
4323. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C)
4324. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B)
4325. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A)
4326. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-B)
4327. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A)
4328. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A)
4329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4356. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
4357. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
4358. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
4359. Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo
4360. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb
4361. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo
4362. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

MINISTRSTVA

4363. Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
4364. Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
4365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
4366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca
4367. Pravilnik o spremembah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
4368. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
4369. Pravilnik o spremembah Pravilnika o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
4370. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
4371. Pravilnik o spremembah Navodila o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4330. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Dobje

4331. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2013

Dravograd

4332. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Gorenja vas-Poljane

4333. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013

Ljubljana

4334. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Mežica

4335. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
4336. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Mežica
4337. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Moravske Toplice

4338. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013
4339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice
4340. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2013

Odranci

4341. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2013
4342. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

Oplotnica

4343. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013

Ptuj

4344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

Puconci

4345. Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013

Radeče

4346. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2012
4347. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2013
4348. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2014
4349. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2013
4350. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013
4351. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013
4352. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2013
4353. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2014
4354. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2013
4355. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2014
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti