Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4363. Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, stran 12175.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa plačilna navodila, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
2. gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
3. domača valuta je valuta euro;
4. tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima euro kot svojo domačo valuto;
5. domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
6. čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti ali v drugi valuti države članice Evropske unije, ki še ni prevzela valute euro, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
7. druga plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven države članice Evropske unije, ter plačilna transakcija v valuti države, ki ni članica Evropske unije in nima euro kot svojo domačo valuto, ne glede na sedež banke prejemnika plačila;
8. SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali kot plačnik. SDD omogoči plačniku negotovinsko poravnavo obveznosti do proračunskega uporabnika brez aktivnosti pri svojem ponudniku plačilnih storitev. Proračunski uporabnik kot prejemnik sredstev na podlagi predhodnega soglasja plačnika odredi plačilno navodilo za SDD za odobritev svojega podračuna. Proračunski uporabnik kot plačnik da soglasje prejemniku sredstev za pripravo plačilnega naloga za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika;
9. plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti, ali banki za polog in dvig gotovine v domači valuti;
10. plačilna navodila v papirni obliki so obrazec UPN – univerzalni plačilni nalog, obrazec TPNO 70 – tuje plačilno navodilo za odliv in obrazec TPNP 60 – tuje plačilno navodilo za priliv ter so podrobneje opisana v tretjem poglavju, ki opisuje plačilna navodila v papirni obliki;
11. plačilna navodila za predložitev podatkov v elektronski obliki so domače plačilno navodilo z nazivom datoteke TKDIS.txt, evropski plačilni nalog z nazivom datoteke EvropskiNalog.xml, plačilno navodilo za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuje plačilno navodilo za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt;
12. evropski plačilni nalog je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti, če ima prejemnik odprt račun pri enem od ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven Republike Slovenije na območju evropskega gospodarskega prostora;
13. izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki, ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
14. delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja način plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov in za potrebe evidentiranja poslovnih dogodkov na podračunu prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov;
15. obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in podračunov, odprtih pri UJP;
16. obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
17. standardizirana referenca je podatek na plačilnem navodilu in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko.
II. UPORABA PLAČILNIH NAVODIL
3. člen
(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih navodil zagotavlja v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ter pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve skupaj s pojasnili za njihovo uporabo, ki so določena v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
+-----------+------+------+----------------------+
|  Vrsta  |Oblika|Valuta| Vrsta plačilne   |
| plačilnega|   |   |  transakcije    |
| navodila |   |   +-------+--------+-----+
|      |   |   |Domače |Čezmejne|Druge|
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|UPN    | papir| EUR | DA  | DA  | NE |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|TPNO 70  | papir| Vse | DA* | DA  | DA |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|TPNP 60  | papir| Vse | NE  | DA  | DA |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|domače   | txt | EUR | DA  | NE  | NE |
|plačilno  |   |   |    |    |   |
|navodilo  |   |   |    |    |   |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|evropski  | xml | EUR | DA  | DA  | NE |
|plačilni  |   |   |    |    |   |
|nalog   |   |   |    |    |   |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|tuje    | txt | Vse | DA  | DA  | DA |
|plačilno  |   |   |    |    |   |
|navodilo  |   |   |    |    |   |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
|plačilno  | xml | EUR | DA  | DA  | NE |
|navodilo za|   |   |    |    |   |
|SDD    |   |   |    |    |   |
+-----------+------+------+-------+--------+-----+
* v primeru več statističnih vrstic
(3) Za polog in dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec UPN.
(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik zagotovi kritje tako, da UJP predloži obrazec TPNO 70.
(5) Za polog gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec TPNP 60.
(6) Za polog ali dvig gotovine v tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.
III. PLAČILNA NAVODILA V PAPIRNI OBLIKI
1. Obrazec UPN
4. člen
(1) Glede oblike, vsebine in tiskanja obrazca UPN se neposredno uporablja Tehnični standard plačilnega naloga Univerzalni plačilni nalog UPN Združenja bank Slovenije, ki je objavljen na spletnih straneh UJP.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca UPN so določena v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev UPN so objavljeni na spletnih straneh UJP.
5. člen
Obrazec UPN lahko proračunski uporabniki kot prejemniki plačila izdajo plačniku, da lahko gotovinsko ali negotovinsko poravna obveznost do prejemnika. Proračunski uporabniki kot izdajatelji lahko izdajajo obrazec UPN z ali brez vrstice OCR.
6. člen
Obrazec UPN se uporablja tudi, kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč, ali v primeru unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila.
7. člen
Proračunski uporabniki za dva ali več obrazcev UPN v breme istega podračuna predložijo UJP popis zneskov s posamičnih obrazcev UPN in njihov seštevek.
8. člen
(1) Proračunski uporabnik sme izdati obrazec UPN z vrstico OCR (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj obrazca UPN z OCR), če:
1. ima odprt podračun pri UJP,
2. na obrazcu UPN uporabi model 12. Pojasnilo o uporabi modela 12 je določeno v Prilogi 1,
3. je uspešno opravil preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR na obrazcu UPN, ki ga izvaja s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeni izvajalec.
(2) Proračunski uporabnik oziroma izdajatelj obrazca UPN z OCR zagotovi izpis vrstice OCR na obrazcu UPN v skladu s Tehničnim standardom plačilnega naloga – Univerzalni plačilni nalog UPN. Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR na obrazcu UPN je opredeljena v pravilih, ki določajo vsebino in način zapisa podatkov v vrstici OCR, ki so objavljena na spletnih straneh UJP.
9. člen
(1) Izdajatelj obrazca UPN z OCR pri UJP podpiše Izjavo UPN, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.
(2) Izdajatelj obrazca UPN z OCR se s podpisom Izjave UPN zavezuje, da bo UJP na podlagi zahteve in sporočene reference posredoval zahtevane podatke o plačniku. Izdajatelj obrazca UPN z OCR je podatke o plačniku dolžan hraniti pet let po izvršeni transakciji.
10. člen
(1) UJP podpisano Izjavo UPN iz prejšnjega člena ter preklice Izjav UPN vnese v register izjav, ki ga vodi s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeno podjetje.
(2) Postopek podpisa Izjave UPN in preklica Izjave UPN je objavljen na spletnih straneh UJP.
2. Obrazec TPNO 70
11. člen
(1) Oblika obrazca TPNO 70 je določena v Prilogi 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 so določena v Prilogi 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so objavljeni na spletnih straneh UJP.
3. Obrazec TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil
12. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko pri odrejanju plačil več prejemnikom hkrati predloži UJP en obrazec TPNO 70 skupaj z obrazcem Seznam prejemnikov plačil, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vsi prejemniki morajo imeti račun ali podračun pri istem ponudniku plačilnih storitev,
2. za vsa plačila velja ista oznaka stroškov,
3. obveznosti se plačujejo v isti valuti,
4. za vsa plačila velja ista valuta kritja in
5. vsa plačila se izvršujejo v breme istega podračuna proračunskega uporabnika.
(2) Obrazec TPNO 70 lahko uporablja tudi UJP, in sicer v skladu s Protokolom o postopku prenosa sredstev s posebnih namenskih transakcijskih računov med UJP in Zakladnico enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: Zakladnica).
(3) Predlagana oblika obrazca Seznam prejemnikov plačil je določena v Prilogi 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Dovoljeni so dodatni podatki ali drugačna razporeditev podatkov.
(4) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil so določena v Prilogi 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(5) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Seznam prejemnikov plačil je objavljen na spletnih straneh UJP.
4. Nalog za kritje
13. člen
(1) V primeru da proračunski uporabnik predloži obrazec TPNO 70 v breme podračuna državnega proračuna in kritje zagotavlja Zakladnica, mora le-ta na UJP predložiti obrazec Nalog za kritje.
(2) Postopek, po katerem Zakladnica določa kritje za čezmejna in druga plačila, velja le za neposredne uporabnike državnega proračuna.
(3) Predlagana oblika obrazca Nalog za kritje je določena v Prilogi 7, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Dovoljeni so dodatni podatki ali drugačna razporeditev podatkov.
(4) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca Nalog za kritje so določena v Prilogi 8, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(5) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Nalog za kritje je objavljen na spletnih straneh UJP.
14. člen
Pri nujnih čezmejnih in drugih transakcijah mora proračunski uporabnik poleg predložitve obrazca TPNO 70 UJP o nujnosti plačila telefonsko obvestiti tudi Banko Slovenije, in sicer takoj ob predložitvi obrazca TPNO 70 oziroma najkasneje do 12. ure istega dne.
5. Obrazec TPNP 60
15. člen
(1) Oblika obrazca TPNP 60 je določena v Prilogi 9, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNP 60 so določena v Prilogi 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca TPNP 60 je objavljen na spletnih straneh UJP.
16. člen
(1) Obrazec TPNP 60 se uporablja:
1. kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v katerikoli valuti, kadar ima plačnik račun odprt v državi članici Evropske unije ali v tretji državi,
2. kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v tuji valuti, kadar ima plačnik račun ali podračun odprt v Republiki Sloveniji ali
3. za polog tuje gotovine pri Banki Slovenije, medtem ko se za pologe tuje gotovine pri banki uporabi obrazec, ki ga določa banka.
(2) Kadar je prejeto plačilo v valuti, v kateri se EZR ali PNTR ne vodita, se sredstva razporedijo v domači valuti.
(3) Banka Slovenije posreduje UJP obvestilo o prejetem plačilu, na podlagi katerega UJP pripravi obrazec TPNP 60. UJP posreduje proračunskemu uporabniku obrazec TPNP 60:
1. na zahtevo ali
2. v dopolnitev v primeru, da so podatki na obvestilu o prejetem plačilu nepopolni oziroma ne zadoščajo za razporeditev prejetega plačila.
(4) UJP posreduje obrazec TPNP 60 na način dogovorjen s proračunskim uporabnikom.
(5) Obrazec TPNP 60, ki ga proračunski uporabnik prejme v dopolnitev, mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje četrti delovni dan po prejemu.
(6) Proračunski uporabnik je dolžan svojim dolžnikom posredovati najmanj naslednje podatke: BIC kodo, ki je za Banko Slovenije BSLJSI2X, številko podračuna proračunskega uporabnika v strukturi IBAN, šifro proračunskega uporabnika in referenco v dobro v skladu s Prilogo 1.
6. Predložitev plačilnega navodila za SDD
17. člen
(1) Proračunski uporabnik prejemnik plačila lahko po predhodnem soglasju plačnika predloži UJP plačilno navodilo za SDD v dobro svojega podračuna in v breme računa plačnika.
(2) Do spremembe soglasja za SDD pride v primeru:
– spremembe naziva prejemnika plačila ali naziva plačnika,
– spremembe računa plačnika ali spremembe podračuna prejemnika plačila,
– spremembe BIC banke plačnika ali
– statusne spremembe proračunskega uporabnika.
(3) Ob spremembi soglasja za SDD mora proračunski uporabnik kot prejemnik plačila v plačilnem navodilu za SDD predložiti tudi naslednje podatke soglasja SDD:
– referenca originalnega soglasja,
– naziv originalnega prejemnika plačila,
– originalna oznaka prejemnika plačila,
– originalni račun plačnika in
– originalni BIC banke plačnika.
7. Pogoji za izvršitev plačilnih navodil v papirni obliki
18. člen
(1) Proračunski uporabnik mora papirne obrazce plačilnih navodil predložiti na predpisan način in izpolnjene s podatki skladno s tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki zahtevajo obvezno uporabo referenc.
(2) Obrazce UPN in TPNO 70 mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna, vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika. Če proračunski uporabnik obrazce UPN in TPNO 70 predloži UJP na dan, ki ni določen kot njegov delovni dan ali po uri, ki je določena v urniku za prejem plačilnih navodil objavljenem na spletnih straneh UJP (v nadaljnjem besedilu: urnik), UJP takšen obrazec obdela naslednji delovni dan.
(3) Obrazec TPNP 60 pripravi UJP na podlagi obvestila Banke Slovenije o prejetem plačilu skladno s Prilogo 10 in ga v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena predloži proračunskemu uporabniku.
(4) UJP ob sprejemu papirnih obrazcev plačilnih navodil izvaja vsebinsko kontrolo, tako da preveri pravilnost, čitljivost in popolnost obrazcev, ter formalno kontrolo podatkov s podatki na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
(5) Nepravilno izpolnjeni papirni obrazci plačilnih navodil so obrazci, na katerih:
– posamezni podatki niso vpisani v zanje predvidena polja na način, kot je to določeno s tem pravilnikom ali
– podatki niso čitljivo vpisani ali
– niso vpisani obvezni podatki.
19. člen
(1) UJP zavrne prejem obrazcev UPN in TPNO 70 ter jih vrne proračunskemu uporabniku v dopolnitev v primeru:
– ko plačilna navodila niso izpolnjena v skladu s Prilogo 2, Prilogo 4, Prilogo 6, Prilogo 8 in Prilogo 10,
– ko sredstva na podračunu proračunskega uporabnika tudi konec dneva ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
– ko je naveden pretekli datum izvršitve, ali
– če so predloženi več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
20. člen
(1) Podatek standardizirana referenca se na papirnih obrazcih plačilnih navodil izpolni v skladu s Prilogo 1.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma napačnega izračuna kontrolne številke pri uporabi reference SI:
– na papirnih obrazcih plačilnih navodil spremeni model v 00,
– zavrne obrazce UPN in TPNO 70, če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obvezno uporabo referenc.
(3) UJP v primeru navedbe računa oziroma podračuna pravne osebe, ki ni objavljen v registru transakcijskih računov, ali navedbe ukinjenega računa oziroma podračuna pravne osebe zavrne obrazce UPN, TPNO 70 in TPNP 60.
21. člen
Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu, ki vsebuje enake podatke, kot so predloženi na papirnih obrazcih plačilnih navodil.
IV. PLAČILNA NAVODILA V ELEKTRONSKI OBLIKI
22. člen
(1) Za predložitev plačilnih navodil v elektronski obliki se uporablja naslednje nosilce podatkov:
a) zgoščenka, dostavljena osebno ali po pošti,
b) USB ključ, dostavljen osebno ali po pošti,
c) UJPnet sporočilo, posredovano prek UJPnet.
(2) Za predložitev podatkov prek UJPnet veljajo splošni pogoji, ki urejajo spletno poslovanje med proračunskimi uporabniki in UJP. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP.
23. člen
(1) Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov (v nadaljnjem besedilu: struktura elektronske oblike) se objavi na spletni strani Ministrstva za finance.
(2) Proračunski uporabnik predloži UJP elektronska plačilna navodila v elektronski obliki na zgoščenki, na USB ključu ali prek UJPnet v strukturi, ki je določena s strukturo elektronske oblike.
(3) Če proračunski uporabnik uporablja elektronska plačilna navodila in jih predloži na zgoščenki ali na USB ključu, mora UJP predložiti tudi izpis podatkov na papirju. Vsebina izpisa na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi zgoščenki ali predloženem USB ključu. Podpis in žig plačnika se morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
24. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujna plačilna navodila v elektronski obliki, in sicer vse vrste plačilnih navodil, razen plačilnih navodil za SDD.
(2) Če proračunski uporabnik UJP predloži nujna plačilna navodila v elektronski obliki, morajo biti ta plačilna navodila posredovana ločeno od ostalih plačilnih navodil.
25. člen
(1) Plačilna navodila v elektronski obliki mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna, vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP.
(2) Plačilna navodila za SDD v elektronski obliki lahko proračunski uporabnik predloži UJP najkasneje pet delovnih dni pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom in ne več kot trideset koledarskih dni pred datumom izvršitve SDD. Izjema so ponavljajoče in zadnja SDD, ki jih mora proračunski uporabnik predložiti najkasneje dva delovna dneva pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP.
(3) Čezmejna plačilna navodila za SDD v elektronski obliki lahko proračunski uporabnik predloži UJP najkasneje šest delovnih dni pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom in ne več kot trideset koledarskih dni pred datumom izvršitve SDD. Izjema so ponavljajoče in zadnje SDD, ki jih mora proračunski uporabnik predložiti najkasneje tri delovne dni pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP.
(4) Če proračunski uporabnik plačilna navodila predloži UJP na zgoščenki ali USB ključu na dan, ki ni določen kot delovni dan, ali po uri, ki je določena v urniku za prejem plačilnih navodil, objavljenem na spletnih straneh UJP, UJP takšna plačilna navodila obdela naslednji delovni dan.
26. člen
(1) UJP zavrne izvršitev elektronskega plačilnega navodila v elektronski obliki, če:
1. je naveden pretekli datum izvršitve,
2. so plačilna navodila predložena več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika,
3. so plačilna navodila za SDD predložena več kot trideset dni pred datumom izvršitve SDD,
4. plačilna navodila niso pripravljena v predpisani strukturi,
5. sredstva na podračunu proračunskega uporabnika na dan predvidene obremenitve podračuna proračunskega uporabnika ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
6. račun oziroma podračun pravne osebe ni aktiven ali ni objavljen v registru transakcijskih računov.
7. plačilna navodila za SDD niso bila posredovana v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP,
8. se prekine izvajanje SDD plačilnih transakcij v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje postopke in pogoje vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri UJP.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
27. člen
(1) Podatek strukturirana referenca se na plačilnih navodilih v elektronski obliki izpolni v skladu s strukturo elektronske oblike.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma napačnega izračuna kontrolne številke pri strukturirani referenci SI:
– na plačilnih navodilih iz prvega odstavka tega člena spremeni model v 00,
– zavrne plačilna navodila iz prvega odstavka tega člena, če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in sicer v skladu s drugimi predpisi.
(3) Podatek strukturirana referenca se na plačilnih navodilih za SDD v elektronski obliki v UJP kontrolira le za podračune, pri katerih je predpisana oblika strukturirane reference.
(4) Kontrolo strukturiranih referenc v dobro oziroma v breme UJP opravi v skladu s strukturo elektronske oblike.
28. člen
(1) Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu, ki vsebuje enake podatke kot predložena plačilna navodila v elektronski obliki.
(2) V primeru SDD plačilnih transakcij na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu samo za plačnike, ki imajo svoj podračun odprt v UJP, in sicer s podatki, ki jih je prejel za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika v elektronski obliki.
29. člen
Kontrolo strukture številke podračuna plačnika in računa oziroma podračuna prejemnika plačila UJP opravi v skladu z izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modulu MOD 97-10, ki je določen v standardu ISO/IEC 7064. Primer izračuna kontrole strukture številke podračuna in računa je objavljen na spletnih straneh UJP.
V. IZPISKI O PROMETU IN STANJU, DELNI IZPISI TER OBRESTNI LISTI V PAPIRNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI
30. člen
(1) UJP proračunskim uporabnikom zagotavlja izpiske o prometu in stanju na podračunu, izpiske o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR, delne izpise o določenih transakcijah na podračunu ter obrestne liste v obliki primerni za tiskanje in v elektronski obliki na UJPnet.
(2) Vse vrste izpiskov iz prvega odstavka tega člena UJP posreduje proračunskim uporabnikom, ki ne poslujejo prek UJPneta, v papirni obliki.
(3) O načinu posredovanja izpiskov o prometu in stanju na podračunu, izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR, delnih izpisov o dnevnem prometu ter določenih transakcijah na podračunu ter obrestnih listov se dogovorita proračunski uporabnik oziroma nadzornik javnofinančnih prihodkov in UJP.
VI. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V TXT OBLIKI
31. člen
V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja struktur datotek v txt obliki, in sicer:
– struktura datoteke z nazivom TKDIS.txt predstavlja datoteko podatkov za predložitev domačega plačilnega navodila,
– struktura datoteke z nazivom TPNO.txt predstavlja datoteko podatkov za predložitev tujega plačilnega navodila za odliv,
– struktura datoteke z nazivom TKIZP.txt predstavlja datoteko podatkov za prevzem podatkov izpiska o stanju na podračunu, izpiska o stanju na gotovinskem računu, PNTR in delnega izpisa o dnevnem prometu na računu/podračunu in TKDIS.txt za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu/podračunu, izpiska o transakcijah na gotovinskem računu, PNTR in delnega izpisa o določenih transakcijah na računu/podračunu.
VII. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI
32. člen
(1) V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja struktur datotek v xml obliki, in sicer:
1. struktura datoteke z nazivom EvropskiNalog.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov,
2. struktura datoteke z nazivom Izpisek.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem izpiska o prometu in dnevnem prometu na podračunu,
3. struktura datoteke z nazivom DelniIzpis.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem delnega izpisa o stanju in določenih transakcijah na podračunu,
4. struktura datoteke z nazivom ObrestniList.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem obrestnega lista o dnevnih obrestih za denarna sredstva na EZR in PNTR.
(2) V strukturo elektronske oblike plačilnih navodil za SDD so vključene tudi lastnosti in pravila oblikovanja datotek za SEPA direktne obremenitve v strukturi ISO 20022 XML.
VIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 107/10) in Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila (Uradni list RS, št. 137/06, 117/07 in 59/10 – ZOPSPU).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-887/2012/9
Ljubljana, dne 10. decembra 2012
EVA 2012-1611-0185
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost