Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4346. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2012, stran 12156.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je občinski svet na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012, tako da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih