Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4346. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2012, stran 12156.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je občinski svet na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012, tako da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih
                    EUR
+----------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN   |      |
|ODHODKOV          |      |
+----------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov  |  Rebalans|
|              |    2012|
+----------------------------+-----------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI     | 6.456.976|
|(70+71+72+73+74+78)     |      |
+----------------------------+-----------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 3.844.076|
+----------------------------+-----------+
|70 DAVČNI PRIHODKI     | 3.144.458|
|(700+703+704+706)      |      |
+----------------------------+-----------+
|700 Davki na dohodek in   | 2.623.358|
|dobiček           |      |
+----------------------------+-----------+
|703 Davki na premoženje   |  224.100|
+----------------------------+-----------+
|704 Domači davki na blago in|  297.000|
|storitve          |      |
+----------------------------+-----------+
|705 Davki na mednarodno   |     –|
|trgovino          |      |
|in transakcije       |      |
+----------------------------+-----------+
|706 Drugi davki       |     –|
+----------------------------+-----------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI    |  699.618|
|(710+711+712+713+714)    |      |
+----------------------------+-----------+
|710 Udeležba na dobičku in |  499.300|
|dohodki           |      |
|od premoženja        |      |
+----------------------------+-----------+
|711 Takse in pristojbine  |   2.000|
+----------------------------+-----------+
|712 Denarne kazni      |   21.000|
+----------------------------+-----------+
|713 Prihodki od prodaje   |   9.300|
|blaga in storitev      |      |
+----------------------------+-----------+
|714 Drugi nedavčni prihodki |  168.018|
+----------------------------+-----------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI   |  954.516|
|(720+721+722)        |      |
+----------------------------+-----------+
|720 Prihodki od prodaje   |  325.606|
|osnovnih sredstev      |      |
+----------------------------+-----------+
|721 Prihodki od prodaje   |     –|
|zalog            |      |
+----------------------------+-----------+
|722 Prihodki od prodaje   |  628.910|
|zemljišč          |      |
|in nematerialnega premoženja|      |
+----------------------------+-----------+
|73 PREJETE DONACIJE     |   10.000|
|(730+731+732)        |      |
+----------------------------+-----------+
|730 Prejete donacije iz   |   10.000|
|domačih virov        |      |
+----------------------------+-----------+
|731 Prejete donacije iz   |     –|
|tujine           |      |
+----------------------------+-----------+
|732 Donacije za odpravo   |     –|
|posledic naravnih nesreč  |      |
+----------------------------+-----------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI   | 1.598.384|
|(740+741)          |      |
+----------------------------+-----------+
|740 Transferni prihodki iz |  374.740|
|drugih javno finančnih   |      |
|institucij         |      |
+----------------------------+-----------+
|741 Prejeta sredstva iz   | 1.223.644|
|državn. proračuna      |      |
|iz sred. proračuna Evropska |      |
|unija            |      |
+----------------------------+-----------+
|78 PREJETA SREDSTVA IZ   |   50.000|
|EVROPSKE UNIJE (787)    |      |
+----------------------------+-----------+
|787 Prejeta sredstva od   |   50.000|
|drugih evropskih institucij |      |
+----------------------------+-----------+
|II. SKUPAJ ODHODKI     | 7.561.976|
|(40+41+42+43+45)      |      |
+----------------------------+-----------+
|40 TEKOČI ODHODKI      |  942.972|
|(400+401+402+403+409)    |      |
+----------------------------+-----------+
|400 Plače in drugi izdatki |  346.738|
|zaposlenim         |      |
+----------------------------+-----------+
|401 Prispevki delodajalcev |   50.508|
|za socialno varnost     |      |
+----------------------------+-----------+
|402 Izdatki za blago in   |  456.226|
|storitev          |      |
+----------------------------+-----------+
|403 Plačila domačih obresti |   76.000|
+----------------------------+-----------+
|409 Rezerve         |   13.500|
+----------------------------+-----------+
|41 TEKOČI TRANSFERI     | 2.224.443|
|(410+411+412+413+414)    |      |
+----------------------------+-----------+
|410 Subvencije       |   45.500|
+----------------------------+-----------+
|411 Transferi posameznikom |  422.766|
|in gospodinjstvom      |      |
+----------------------------+-----------+
|412 Transferi neprofitnim  |  180.869|
|organizacijam        |      |
|in ustanovam        |      |
+----------------------------+-----------+
|413 Drugi tekoči domači   | 1.575.308|
|transferi          |      |
+----------------------------+-----------+
|414 Tekoči transferi v   |     –|
|tujino           |      |
+----------------------------+-----------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI  | 4.026.786|
|(420)            |      |
+----------------------------+-----------+
|420 Nakup in gradnja    | 4.026.786|
|osnovnih sredstev      |      |
+----------------------------+-----------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |  367.775|
|(431+432)          |      |
+----------------------------+-----------+
|431 Investicijski transferi |   41.000|
|pravnim in fizičnim osebam, |      |
|ki niso proračunski     |      |
|uporabniki         |      |
+----------------------------+-----------+
|432 Investicijski transferi |  326.775|
|proračunskim uporabnikom  |      |
+----------------------------+-----------+
|450 Plačila sredstev v   |     –|
|proračun Evropske unije   |      |
+----------------------------+-----------+
|III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD| 1.105.000|
|PRIHODKI (II. – I.) (SKUPAJ |      |
|ODHODKI MINUS SKUPAJ    |      |
|PRIHODKI)          |      |
+----------------------------+-----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|IN NALOŽB          |      |
+----------------------------+-----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |   10.000|
|POSOJIL           |      |
|IN PRODAJA KAPITALSKIH   |      |
|DELEŽEV (750+751+752+753)  |      |
+----------------------------+-----------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH  |   10.000|
|POSOJIL           |      |
+----------------------------+-----------+
|750 Prejeta vračila danih  |     –|
|posojil           |      |
+----------------------------+-----------+
|751 Prodaja kapitalskih   |   10.000|
|deležev           |      |
+----------------------------+-----------+
|752 Kupnine iz naslova   |     –|
|privatizacije        |      |
+----------------------------+-----------+
|753 Prejeta vračila danih  |     –|
|posojil subjektom,     |      |
|vključenim v enotno     |      |
|upravljanje sredstev sistema|      |
|EZR             |      |
+----------------------------+-----------+
|V. DANA POSOJILA IN     |   10.000|
|POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|DELEŽEV (440+441+442+443)  |      |
+----------------------------+-----------+
|44 DANA POSOJILA IN     |   10.000|
|POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|DELEŽEV (440+441+442+443)  |      |
+----------------------------+-----------+
|440 Dana posojila      |   10.000|
+----------------------------+-----------+
|441 Povečanje kapitalskih  |   10.000|
|deležev in naložb      |      |
+----------------------------+-----------+
|442 Poraba sredstev kupnin |     –|
|iz naslova privatizacije  |      |
+----------------------------+-----------+
|443 Povečanje namen. premož.|     –|
|v jav. skladih in drugih  |      |
|prav. osebah jav. prava, ki |      |
|imajo premoženje v svoji  |      |
|lasti            |      |
+----------------------------+-----------+
|444 Dana posojila subjektom |     –|
|vključenim v enotno     |      |
|upravljanje sredstev sistema|      |
|EZR             |      |
+----------------------------+-----------+
|VI. DANA MINUS PREJETA   |     –|
|POSOJILA          |      |
|IN SPREMEMBA KAPITALSKIH  |      |
|DELEŽEV           |      |
|(IV.-V.)          |      |
+----------------------------+-----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA    |      |
+----------------------------+-----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 1.365.000|
+----------------------------+-----------+
|50 ZADOLŽEVANJE       | 1.365.000|
+----------------------------+-----------+
|500 Domače zadolževanje   | 1.365.000|
+----------------------------+-----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |  260.000|
+----------------------------+-----------+
|55 ODPLAČILA DOLGA     |  260.000|
+----------------------------+-----------+
|550 Odplačila domačega dolga|  260.000|
+----------------------------+-----------+
|IX. SPREMEMBA STANJA    |     –|
|SREDSTEV          |      |
|NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |      |
|V.-VIII.)          |      |
+----------------------------+-----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | 1.105.000|
|VIII.)           |      |
+----------------------------+-----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE    | 1.105.000|
|(VI.+X.-IX.)        |      |
+----------------------------+-----------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA   |  226.118|
|RAČUNIH           |      |
|DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |      |
+----------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2012
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost