Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1. Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
25. Uredba o pogojih glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva za ladje, ki prevažajo več kakor 12 potnikov
26. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
27. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
28. Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju

Sklepi

29. Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito za leto 2013

MINISTRSTVA

2. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

3. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
4. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

5. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6. Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

7. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

8. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

Ig

9. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2013

Jesenice

10. Merila za vrednotenje športnih programov in merila za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice

Laško

11. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

Ljubljana

12. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

Moravske Toplice

13. Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice

Prebold

15. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2014

Rečica ob Savinji

16. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje – za območje Občine Rečica ob Savinji
17. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje – za območje Občine Rečica ob Savinji

Rogatec

18. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2014

Sežana

19. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2014
20. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sežana

Tržič

21. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2014
22. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič

Zagorje ob Savi

23. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zagorje ob Savi

Žirovnica

24. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

PREKLICI

30. Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
31. Preklic objave Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti